Sākums tournet@tournet.lv
Pirmdiena, 4. jūlijs Uldis, Ulvis, Sandis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Balvu rajonā
 

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Baltinavas katoļu baznīca

Baltinavas pag., Baltinavā

1909., 1920., 1931.

Baltinavas muižas parks

Baltinavas pag., Baltinavā

19. gs. 1.p.

Brieksīnes kapu kapliča

Baltinavas pag., Brieksīnes kapos

20. gs. s.

Duļbovas motordzirnavas un saimniecības ēkas (2)

Baltinavas pag., Duļbovā

20. gs. s., 1934.

Ķeišu senkapi (Kapu kalns, Bērzu kalns)

Baltinavas pag., Ķeišos

 

Lukstenieku senkapi (Kara kapi)

Baltinavas pag., Puncuļevā

 

Puncuļevas pilskalns

Baltinavas pag., Puncuļevā

 

Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)

Baltinavas pag., Puncuļevā pie Puncuļevas kapsētas

 

Alotāju kalns - pilskalns

Baltinavas pag., Puncuļevā, Kārsavas - Baltinavas lielceļa labajā pusē

 

Baltinavas pagasta tiesa

Baltinavas pag., Baltinava, Tilžas iela  5

20. gs.30.g.

Baltinavas pareizticīgo baznīca

Baltinavas pag., Baltinava, Tilžas iela  11

1901.

Balvu katoļu baznīca

Balvi, Baznīcas iela  3

18. gs., 1805.

Balvu luterāņu baznīca

Balvi, Bērzpils iela  17

1913. -1915.

Balvu muižas apbūve

Balvi, Brīvības iela  46 , Balvu muižā

1760., 1870. -1880.

Klēts

Balvi, Brīvības iela  46 , Balvu muižā

1870. -1880.

Lācupes viduslaiku kapsēta (Kara kapi)

Balvu pag., Lācupē pie Biseniekiem

 

Cepures kalns - kulta vieta

Balvu pag., Pilskalna kapos

 

Pilskalns

Balvu pag., Pilskalnos pie Sarkaņiem

 

Moziņķu senkapi (Kara kapi)

Bērzkalnes pag., Moziņķos

 

Mežariju senkapi (Kara kapi)

Bērzkalnes pag., pie Mežariju kapsētas

 

Silakrogu viduslaiku kapsēta

Bērzkalnes pag., Silakrogā

 

Palmeras Bukātas sēta

Bērzkalnes pag., Vējavā

19. gs. b. -20. gs.

Bērzpils katoļu baznīca

Bērzpils pag., Bērzpilī

1852.

Bērzpils skola

Bērzpils pag., Bērzpilī

1938.

Berzīnes pilskalns (Starij Zamok)

Bērzpils pag., Bērzpils kapsētā

 

Bēržu kapu kapliča

Bērzpils pag., Bēržu kapos

19. gs. 1.p.

Bonifacovas muižas kungu māja

Bērzpils pag., Bonifacovā

19. gs. v.

Domopoles senkapi (Kara kapi)

Bērzpils pag., Domopolē

 

Golvaru viduslaiku kapsēta

Bērzpils pag., Golvaros pie kapsētas

 

Gribkovas viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Bērzpils pag., Gribkovā pie Berķeļiem

 

Ičas apmetne

Bērzpils pag., Ičas upes lejastecē

 

Upesgala apmetne

Bērzpils pag., Ičas vecupes labajā krastā, Upesgala līcī

 

Vārenes kalns - senkapi

Bērzpils pag., pie Bērzpils vidusskolas

 

Beļausku senkapi

Bērzpils pag., pie Beļausku fermas

 

Saksmales kapu kapliča

Bērzpils pag., Saksmales kapos

18./19. gs.

Bonifacovas senkapi (Priežu saliņa)

Bērzpils pag., Salā

 

Salas senkapi (Mēra kapi)

Bērzpils pag., Salā

 

Salas zemnieku - zvejnieku sētu grupa- Salas ciems

Bērzpils pag., Salā

19. gs. b. -20. gs.

Krišjāņu senkapi (Kara kapi)

Krišjāņu pag., Krišjāņu centrā

 

Putrānu kapu kapliča

Krišjāņu pag., Putrānu kapos

19. gs. b.

Kara kapi - senkapi

Kubuļu pag., Pērkonē

 

Pērkones Zvirbuļu senkapi

Kubuļu pag., Pērkonē pie Zvirbuļiem

 

Rijnieku senkapi (Kara kapi)

Kubuļu pag., Pērkonē starp Rijniekiem un kapsētu, Pērkones ezera Z krastā

 

Kapūnes senkapi

Lazdukalna pag., Aizupē pie Sarkangaliem

 

Augustovas katoļu baznīca

Lazdukalna pag., Augustovā

1826.

Mastarīgu senkapi (Kara kapi)

Lazdukalna pag., Mastarīgos

 

Osas apmetne

Lazdukalna pag., Osā, Piestiņas upītes krastā

 

Pilskalns

Lazdukalna pag., pie bij. Pilskalniem

 

Lagažas apmetne

Lazdukalna pag., pie Lagažas upes un Posma satekas, 300 m no Lagažas upes ietekas Aiviekstē

 

Lieparu senkapi

Lazdukalna pag., pie Lieparu kapsētas

 

Slaveitu senkapi

Lazdukalna pag., pie Slaveišu (Slaveitu) kapsētas

 

Piestiņas apmetne

Lazdukalna pag., Piestiņas vecupes kreisajā krastā, 2,5 km lejpus Osas

 

Skubinovas viduslaiku kapsēta

Lazdukalna pag., Skubinovā pie bij. pienotavas

 

Brontu viduslaiku kapsēta

Medņevas pag., Brontos

 

Baznīcas vieta - kulta vieta

Medņevas pag., Kangaros pie kapsētas

 

Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)

Medņevas pag., Kangaros, 1 km uz D no Kangaru centra

 

Lašku senkapi (Zviedru kapi)

Medņevas pag., Laškos

 

Medņevas senkapi (Stepu kalns, Kara kapi)

Medņevas pag., Medņevā

 

Medņevas viduslaiku kapsēta

Medņevas pag., Medņevā

 

Aizgalīnes senkapi (Zviedru kapi)

Medņevas pag., pie Aizgalīnes kapsētas

 

Loginu senkapi

Medņevas pag., pie Šķilbēnu pagasta Loginiem

 

Raču Raganu kalns - kulta vieta

Medņevas pag., Račos pie Līdumniekiem

 

Skandīnes senkapi

Medņevas pag., Skandīnē

 

Karaļa kaps - senkapi

Medņevas pag., starp Kangariem un Kozlovu

 

Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)

Medņevas pag., starp Kangariem un Kozlovu

 

Slotukalna senkapi

Medņevas pag., starp Slotukalnu un Olūtavu

 

Zenona Čudarāna sēta

Rugāju pag., Baldonēs

19. gs. v. -20. gs.

Anastāsijas Losānes sēta

Rugāju pag., Baldonēs

19. gs.40.g. -20. gs.

Annas Lužas sēta

Rugāju pag., Baldonēs

19. gs. b.

 Zemnieku sēta  " Bērzulejas "

Rugāju pag., Bērzulejās

20. gs. s.

Sūra apmetne

Rugāju pag., Bolupes labajā krastā pie Sūra attekas

 

Daudzenes tvaika dzirnavas

Rugāju pag., Daudzenē

20. gs. s.

Medņu senkapi

Rugāju pag., Medņos pie Vārnienas upes tilta

 

Melnolīdumu viduslaiku kapsēta (Kara kapi)

Rugāju pag., Melnolīdumos, Vārnienas upes krastā

 

Dzirnavsalas apmetne

Rugāju pag., Mieriņos, Pededzes vecupes labajā krastā, Dzirnavsalas rajonā

 

Andzelmas Limanānes sēta

Rugāju pag., Nagļos

19. gs. 2.p. -20. gs.

Čušļu senkapi (Kara kapi)

Rugāju pag., pie Čušļu kapsētas

 

Nagļu (Reibānu) kapu kapliča

Rugāju pag., pie Madonas raj. robežas

19. gs. b.

Mašķu senkapi (Kara kapi)

Rugāju pag., pie Mašķiem

 

Pokratas kapu kapliča

Rugāju pag., pie Rugāju - Tilžas ceļa

20. gs.30.g.

Ķeibenieku senkapi (Kara kapi)

Rugāju pag., pie Tilžas pagasta Ķeibeniekiem

 

Vēžu senkapi

Rugāju pag., pie Vēžiem

 

Rugāju pagasta valdes ēka

Rugāju pag., Rugājos

20. gs.30.g.

Rugāju pareizticīgo baznīca

Rugāju pag., Rugājos

1913.

Aizstirnes senkapi (Vecie kapi)

Rugāju pag., starp Aizstirni un Mazezeriņu

 

Tepenīcas viduslaiku kapsēta

Susāju pag., Tepenīcā pie karjera

 

Pētera Šaicāna sēta

Susāju pag., Vedeniešos

19. gs. b. -20. gs.

Vedeniešu viduslaiku kapsēta

Susāju pag., Vedeniešos, Vedas upes kreisajā krastā

 

Daņilovkas senkapi I,II

Šķilbēnu pag., Daņilovkas silā pie Daņilovkas fermas

 

Kauss

Šķilbēnu pag., Šķilbēnu katoļu baznīcā

1733.

Monstrance

Šķilbēnu pag., Šķilbēnu katoļu baznīcā

1780., 19.gs.

Dzilnaskalns - senkapi (Kara kapi)

Šķilbēnu pag., pie Plešovas kapsētas

 

Mistra kalns - pilskalns

Šķilbēnu pag., Porskovā

 

Šķilbēnu pagasta nams

Šķilbēnu pag., Rekavā

1938./39.

Rekavas (Polfandera) dzirnavas

Šķilbēnu pag., Rekavā

1932.

Rekavas ambulance

Šķilbēnu pag., Rekavā

20. gs.30.g.

Sauciema senkapi

Šķilbēnu pag., Sauciemā pie Dravām, Rikas upes labajā krastā

 

Šķilbēnu (Rekavas) katoļu baznīca

Šķilbēnu pag., Šķilbēnos

1922.

Šķilbēnu pareizticīgo baznīca

Šķilbēnu pag., Šķilbēnos

1926.

Šķilbēnu muižas apbūve

Šķilbēnu pag., Šķilbēnos, Šķilbēnu muižā

19. gs. b.

Kungu māja

Šķilbēnu pag., Šķilbēnos, Šķilbēnu muižā

19. gs. b.

Doņikavas senkapi (Kara kapi)

Tilžas pag., Doņikavā

 

Jaunlemesnieku senkapi (Kara kapi)

Tilžas pag., pie Jaunlemesniekiem

 

Tilžas (Kokorevas) luterāņu baznīca

Tilžas pag., Tilžā

1927.

Tilžas draudzes skola, vēlāk pareizticīgo baznīca

Tilžas pag., Tilžā

1895.

Tilžas katoļu baznīca

Tilžas pag., Tilžā

1922.

Tilžas vecais luterāņu draudzes nams

Tilžas pag., Tilžā

1902.

Ezersalas senkapi

Vectilžas pag., pie Ezersalām

 

Lavošnieku viduslaiku kapsēta

Vecumu pag., Lavošniekos

 

Viļakas viduslaiku pils

Viļaka, Viļakas ezera salā

 

Viļakas pilsdrupas

Viļaka, Viļakas ezera salā

1293., 14. gs.

Viļakas muižas apbūve

Viļaka, Viļakas muižā Pils iela 9, 11

19. gs. b.

Žogs

Viļaka, Viļakas muižā

19. gs.

Saimniecības ēkas (2)

Viļaka, Viļakas muižā, Pils iela 9

19. gs. b.

Parks

Viļaka, Viļakas muižā, Pils iela 9,11

19. gs.

Viļakas luterāņu baznīca

Viļaka, Abrenes iela  15

1925.

Viļakas senkapi

Viļaka, Abrenes iela  17

 

Viļakas katoļu draudzes mācītājmāja

Viļaka, Baznīcas iela  54

19. gs. b.

Viļakas katoļu baznīca

Viļaka, Baznīcas iela  56

1890. -1891.

Ērģeles

Viļaka, Baznīcas iela  56 , Viļakas katoļu baznīcā

1890.

Vitrāžas (13)

Viļaka, Baznīcas iela  56 , Viļakas katoļu baznīcā

1911.

Viļakas pareizticīgo baznīca

Viļaka, Eržapoles iela  61

1871. (1868)

Viļakas slimnīcas morgs

Viļaka, Parka iela  2

1890.

Skola

Viļaka, Pils iela  11

20. gs.30.g.

Vīksnas pareizticīgo baznīca

Vīksnas pag.

20. gs. s.

Aizezeres senkapi

Vīksnas pag., Aizezerē

 

Kauguru kalns - pilskalns

Vīksnas pag., Makšinavā, Kupravas - Vīksnas lielceļa labajā pusē

 

Mežariju vējdzirnavas

Vīksnas pag., Mežarijās

19. gs. b.

Derdziņu senkapi

Vīksnas pag., pie Derdziņu kapsētas un Andžiem

 

Kačupes senkapi (Bābu kalns)

Vīksnas pag., pie Kačupes kapsētas un Pintuļiem

 

Miezāju senkapi (Kara kapi)

Vīksnas pag., pie Miezāju kapsētas

 

Cirnavas senkapi (Kara kapi)

Žīguru pag., Cirnavā (Čornavā), Viļakas - Katlešu lielceļa labajā pusē

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna