Sākums tournet@tournet.lv
Pirmdiena, 4. jūlijs Uldis, Ulvis, Sandis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Ludzas rajonā

Blontu pagastā
Briģu pagastā
Ciblas pagastā
Cirmas pagastā
Goliševas pagastā
Isnaudas pagastā
Istras pagastā
Kārsavā
Lauderu pagastā
Līdumnieku pagastā
Ludzā
Mērdzenes pagastā
Mežvidu pagastā

Nautrēnu pagastā
Nirzas pagastā
Ņukšu pagastā
Pasienes pagastā
Pildas pagastā
Pureņu pagastā
Pušmucovas pagastā
Rundēnu pagastā
Salnavas pagastā
Zaļesjes pagastā
Zilupes pagastā
Zvirgzdenes pagastā
 

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Blontu viduslaiku kapsēta

Blontu pag., Blontos

 

Čenčevas senkapi

Blontu pag., pie Goliševas pagasta Čenčevas

 

Briģu senkapi (Francuzskije mogili)

Briģu pag., pie Briģu pareizticīgo baznīcas

 

Zabolotsku viduslaiku kapsēta

Briģu pag., pie Zabolotsku kapsētas

 

Jorzovas senkapi

Briģu pag., starp Jorzovu un Merževu

 

Tjabku senkapi

Ciblas pag., bij. Britikos (Tjapkos)

 

Eversmuižas katoļu baznīca

Ciblas pag., Ciblā

1771. 19. gs. s., 1871.

Degteru pilskalns (Silene)

Ciblas pag., Degteros

 

Ciblas Kapu kalns - pilskalns un senkapi

Ciblas pag., Kozlovskos, Ciblas upes labajā krastā

 

Ciblas (Djatlovkas) senkapi

Ciblas pag., pie Djatlovkas mežsarga mājām

 

Voloju senkapi

Ciblas pag., Volojos

 

Altāra mensa ar tabernākulu

Ciblas pag., Cibla, Eversmuižas katoļu baznīcā

18.gs.IIp.

Altāra retabls

Ciblas pag., Cibla, Eversmuižas katoļu baznīcā

19.gs.s.

Evertovas viduslaiku kapsēta (Kapu kalns)

Cirmas pag., Evertovā

 

Evertovas senkapi

Cirmas pag., Evertovā, Garbaru mežā

 

Strauju (Strāvu) senkapi

Goliševas pag., pie Straujas, Pļesu mežā

 

Altāra mensa ar tabernākulu

Isnaudas pag., Istalsnas katoļu baznīcā

18.gs.IIp.

Kubulovas apmetne

Isnaudas pag., Kubulovas ragā pie Ludzas upes iztekas no Lielā Ludzas ezera

 

Vīdru apmetne

Isnaudas pag., Lielā Ludzas ezera A krastā vidējā ragā starp Vīdriem un Kubulovu

 

Jurizdikas apmetne I, II

Isnaudas pag., Lielā Ludzas ezera D krastā, Jurizdikas ragā

 

Isnaudas senkapi II

Isnaudas pag., Ludzas - Zilupes šosejas kreisajā pusē, 8. km no Ludzas

 

Isnaudas senkapi I

Isnaudas pag., Ludzas - Zilupes šosejas labajā pusē, 9. km no Ludzas

 

Pātarovas Velna akmens - kulta vieta

Isnaudas pag., Pātarovā

 

Poļu Gorbunovu senkapi

Isnaudas pag., Poļu Gorbunos

 

Kreiču apmetne un senkapi (Zaļais kalniņš)

Isnaudas pag., starp Kreičiem un Isnaudas upi

 

Zeimuļevas senkapi

Isnaudas pag., Zeimuļevā

 

Šilku senkapi (Franču kapi)

Istras pag., Šilkos

 

Čerņausku senkapi

Istras pag., Čerņauskos (Čerņavskijos)

 

Meļņiku pilskalns

Istras pag., Meļņikos, Istras upes kreisajā krastā

 

Pavlovas senkapi

Istras pag., Pavlovā

 

Kausa senkapi II

Istras pag., pie Pasienes - Vecslabadas lielceļa

 

Kausa senkapi I

Istras pag., starp Kausa (Uzkojes) ezeru un Pasienes-Vecslabadas lielceļu

 

Volkorezu - Čuičišu senkapi (Vaidu kapi, Sopki)

Istras pag., starp Volkoreziem un Krāslavas raj., Šķaunes pag. Čivčišķiem (Čuičišiem)

 

Zubrovas senkapi

Istras pag., starp Zubrovu, Konecpoli un Leitanovu

 

Rudņas senkapi

Istras pag., un Krāslavas raj., Šķaunes pag., starp Rudņu un Lanskiem

 

Vecslabadas Baznīcas kalns - pilskalns

Istras pag., Vecslabadas centrā

 

Ikonostass ar gleznām

Istras pag., Vecslabadas pareizticīgo baznīcā

ap 1907.

Zubrovas Gorodoks - pilskalns

Istras pag., Zubrovā

 

Malnavas katoļu baznīca

Kārsava, Puškina iela 2

1763. (1932)

Altāris

Kārsava, Puškina iela 2 , Malnavas katoļu baznīcā

ap 1760.

Kancele

Kārsava, Puškina iela 2 , Malnavas katoļu baznīcā

ap 1760.

Sānu altāri (2)

Kārsava, Puškina iela 2 , Malnavas katoļu baznīcā

ap 1760.

Dongu pēdakmens (Čortov kameņ) - kulta vieta

Lauderu pag., Dongos

 

Lauderu pareizticīgo baznīca ar žogu un vārtiem

Lauderu pag., Lauderos

18. gs. s., 20.gs.s.

Altāris ar gleznu "Marijas pasludināšana"

Lauderu pag., Lauderu pareizticīgo baznīcā

18.gs.IIp.

Sānu altāri (2)

Lauderu pag., Lauderu pareizticīgo baznīcā

18.gs.IIp.

Rudavas (Lītavas) kalns - pilskalns

Lauderu pag., Rudavā

 

Čižiku viduslaiku kapsēta

Līdumnieku pag., Čižikos

 

Peiteļu pilskalns (Purva saliņa)

Līdumnieku pag., Peiteļu ezera R krastā

 

Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs

Ludza Iela gar Jurizdikas pilskalna A pakāji līdz Kr. Barona ielai, Kr. Barona iela līdz Tālavijas ielai, Tālavijas iela līdz Tirgus ielai, Tirgus ielas nepāra numuru puses apbūve līdz Stacijas ielai, S

19.gs.

Tadeuša kapela

Ludza, Baznīcas kalnā, Baznīcas ielas galā

18. gs.

Odu kalns - senkapi

Ludza, Kr. Barona ielas galā

 

Ludzas pilsdrupas

Ludza, Lielā Ludzas ezera krastā

1399., 18. gs.

Ludzas viduslaiku pils

Ludza, Lielā Ludzas ezera krastā

 

Jurizdikas pilskalns

Ludza, Ludzas austrumu nomalē

 

Silenieku pilskalns (Nogrimusi baznīca)

Mērdzenes pag., Sileniekos

 

Stiglovas senkapi (Kara kalns)

Mērdzenes pag., Stiglovā

 

Stiglovas katoļu baznīca

Mērdzenes pag., Stiglovā

1708.-1710.,1769.,19.gs.

Mērdzenes Karātavu kalns - soda vieta

Mērdzenes pag., uz Z no Mērdzenes centra, Ludzas - Kārsavas šosejas kreisajā pusē

 

Dunduru senkapi (Kara kapi)

Mežvidu pag., Dunduros pie Kapenīšu ezera

 

Dzērvju senkapi (Kara kapi)

Mežvidu pag., Dzērvjos

 

Brožagala senkapi (Kara kapi)

Nautrēnu pag., Brožagalā

 

Lielpujātu senkapi

Nautrēnu pag., Lielpujātos, Mazezera D galā

 

Mazpujātu senkapi (Akmens klēpis)

Nautrēnu pag., Mazpujātos

 

Rasnupļu (Opinku, Žogotu) pilskalns

Nautrēnu pag., pie Opinkiem

 

Ērģeles

Nautrēnu pag., Rogovkas katoļu baznīcā

1939.

Smiltaine - senkapi

Nautrēnu pag., starp Laiziņiem (Laizāniem) un Zušiem

 

Salenieku senkapi

Nautrēnu pag., starp Saleniekiem un Obermaņiem, Obermaņu mežā

 

Spornas senkapi (Kapu kalns)

Nirzas pag., Dauguļos, Spornas (Spornejas, Strīdus) ezera Z krastā

 

Divkšu pilskalns (Zelta kalns)

Nirzas pag., Divkšos

 

Altāris ar gleznu

Nirzas pag., Raipoles katoļu baznīcā

18.gs.IVc. 1934.

Nirzas senkapi

Nirzas pag., Nirza, Nirzas ezera krastā, Nirzas skolas stadionā

 

Gorku pilskalns (Zamkovaja gora) un apmetne

Ņukšu pag., Gorkos

 

Goveiku pilskalns (Augstais kalns)

Ņukšu pag., Goveikos

 

Silovu senkapi

Ņukšu pag., Juzefinovā, Pildas ezera pussalā

 

Nukšu senkapi

Ņukšu pag., Nukšos, Pildas ezera krastā

 

Altāris

Ņukšu pag., Pildas katoļu baznīcā

18.gs.IIc.

Sānu altāris

Ņukšu pag., Pildas katoļu baznīcā

ap 1700.

Sānu altāris

Ņukšu pag., Pildas katoļu baznīcā

ap 1700.

Silovas pilskalns (Baznīcas kalns)

Ņukšu pag., Silovā, Pildas ezera krastā

 

Juzefinovas senkapi (Kara kapi)

Ņukšu pag., starp Juzefinovu un Gailīšiem

 

Malzubu senkapi

Ņukšu pag., starp Silovu un Istalsnas pag. Malzubiem

 

Skripščinas senkapi

Pasienes pag., 0,4 km uz DDR no Skripščinas kapsētas

 

Šuškovas senkapi

Pasienes pag., Šuškovas D daļā Plisunkas upītes kreisajā krastā

 

Katalovas senkapi

Pasienes pag., Katalovā

 

Kozlovas senkapi

Pasienes pag., Kozlovā

 

Latišonku senkapi

Pasienes pag., Latišonkos

 

Meikšānu pilskalns

Pasienes pag., Meikšānu kapsētā

 

Pasienes katoļu baznīca ar žogu un vārtiem

Pasienes pag., Pasienē

1761.

Pasienes senkapi (Sopkas)

Pasienes pag., Pasienes - Noviku un Pasienes - Dolgijas ceļu malās

 

Altāris

Pasienes pag., Pasienes katoļu baznīcā

18.gs.60.g.

Ērģeles

Pasienes pag., Pasienes katoļu baznīcā

1766.-1769. 1809. 19.gs.IIp.

Kancele

Pasienes pag., Pasienes katoļu baznīcā

18.gs.60.g.

Sānu altāris

Pasienes pag., Pasienes katoļu baznīcā

18.gs.60.g.

Sānu altāris

Pasienes pag., Pasienes katoļu baznīcā

18.gs.60.g.

Sānu altāris

Pasienes pag., Pasienes katoļu baznīcā

18.gs.60.g.

Šešku - Zaborjes senkapi

Pasienes pag., pie Zaborjes un Šeškiem

 

Kausas pilskalns ar apmetni

Pasienes pag., pie bij. Maļinas

 

Pakruļu senkapi

Pasienes pag., pie bij. Pakruļos pie Zilupes un Plisunkas upju satekas

 

Šešku senkapi

Pasienes pag., starp Šeškiem, bij. Pakruļiem un bij. Suržiem

 

Brodaižas senkapi II

Pildas pag., Brodaižā

 

Brodaižas pareizticīgo baznīca

Pildas pag., Brodaižā

1832. 1855. 1926.

Brodaižas senkapi I

Pildas pag., Brodaižā iepretim pareizticīgo baznīcai

 

Meirānu senkapi

Pildas pag., Meirānos, Brodaižas ezera DA galā

 

Rogaižu senkapi

Pildas pag., pie Rogaižu kapsētas

 

Solomenku pilskalns (Gorodok)

Pildas pag., pie Salmiņiem (Solomenkiem), pie Rovinkas ezera

 

Porkaļu pilskalns (Gorodok)

Pildas pag., starp Porkaļiem, Uskačevu un Podoiņikiem pie Vorcu ezera

 

Bataru senkapi

Pureņu pag., pie Batariem, Podnieku ezera Z galā

 

Bondarevas krustakmens - kulta vieta

Pušmucovas pag., starp Zvirgzdenes pag. Mjakišiem un bij. Bondarevu

 

Gorodku pilskalns I ( Gorodok)

Rundēnu pag., Gorodkos

 

Gorodku pilskalns II (Krutaja gora, Kostjoļnaja gora)

Rundēnu pag., Gorodkos

 

Kazicu senkapi un Bikakmens

Rundēnu pag., Kazicos

 

Pešlevas senkapi

Rundēnu pag., Pešlevā

 

Pentjušu pilskalns ar apmetni

Rundēnu pag., Pentjušos

 

Fereņevas senkapi

Rundēnu pag., starp Fereņevu un Kannovu (Kananauku)

 

Vertulovas viduslaiku kapsēta

Rundēnu pag., Vertulovā

 

Zirgu senkapi (Mogiļņik)

Rundēnu pag., Zirgos

 

Ruskulovas senkapi

Salnavas pag., pie bij. Ruskulovas muižas vējdzirnavām

 

Rogu Kara kapi - pilskalns

Salnavas pag., Rogos, Rītupes krastā

 

Duboviku pilskalns (Gorodok, Sopka)

Zaļesjes pag., Dubovikos

 

Naumku pilskalns (Šibeņica)

Zaļesjes pag., Naumkos

 

Altāris ar gleznu

Zaļesjes pag., Terehovas katoļu kapličā

18.gs.IIp.

Zilupes senkapi

Zilupe, parkā pie dzelzceļa

 

Saveļinku katoļu kapu kapliča

Zilupe, Saveļinku kapos

19. gs.s. (1907)

Sānu altāris

Zilupe, Saveļinku katoļu kapu kapličā

17./18.gs.

Altāris

Zilupe, Saveļinku katoļu kapu kapličā

17./18.gs.

Sānu altāris

Zilupe, Saveļinku katoļu kapu kapličā

17./18.gs.

Cirmas senkapi

Zvirgzdenes pag., Cirmas ezera A krastā

 

Ķīšu kalns - pilskalns ar apmetni

Zvirgzdenes pag., Šelupinkos

 

Budjankas apmetne

Zvirgzdenes pag., Šelupinkos, Lielā Ludzas ezera Z krastā, Budjankas pussalā

 

Kivtu senkapi

Zvirgzdenes pag., Kivtos

 

Seļekovas apmetne

Zvirgzdenes pag., Lielā Ludzas ezera krastā, Seļekovas ragā

 

Verņu senkapi

Zvirgzdenes pag., Verņos

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna