Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Latvijas mākslas vēsture no 12. gs. līdz  19. gs. vidum

I Latvijas māksla attistīta feodālisma posmā
(12. gs.-17. gs. 3. cet.)

          Feodālā sadrumstalotība. Livonijas Austrumeiropas centralizēto feodālo monarhiju izveidošanās un attīstības laikā (15. gs. beigas - 17. gs.sak.).  

Romānikas un gotikas māksla Latvijā
(12. gs. - 16. gs. vidum)   

1. Romānikas un gotikas (12. gs. - 16. gs. vidum) arhitektūra    

        Kristiānisma  izplatīšanās Baltijas jūras austrumu daļā. Misionāru darbība Baltijā.    Ideoloģisko centru un militāro atbalstpunktu celtniecība.

          Pilsētbūvniecība. Pilsētbūvniecības sākumi Latvijā. Rīgas sākotnējā plānojuma rekonstrukcijas meklējumi (V.Neimanis, R. Zandberga u.c.).
          Militarās aizsargceltnes. Koka pagaidu būves. Mūra celtniecības sākumi Baltijā.    Ikšķiles pils ar Sv. Māras kapelu. Kokneses, Siguldas, Aizputes, Ventspils, Rīgas, Cēsu, Raunas, Bauskas u.c. pilis.
Arhitektoniski nozīmīgākie vēlīnās gotikas veidojumi Rīgas, Cēsu, Raunas u. c. pilīs. Rīgas aizsargmūris.
          Sakrālā arhitektūra. Ziņas par pirmajām koka baznīcām Ikšķilē un Rīgā. Piļu kapelas: Sv. Māras (Ikšķilē), Sv. Jura (Rīgā) u. c.
Rīgas Doma baznīcas celtniecības sākumi. Galvenie būvperiodi. Pārējās Rīgas baznīcas: Sv. JāņaSv.Pētera, Sv. Jēkaba u.c. Romānikas un gotikas baznīcu celtniecība Vidzemē: Rūjienas, Valmieras, Cēsu, Burtnieku, Raunas, Bērzaunes, Straupes u. c.
          Civilā arhitektūra.  Gotiskie nami Rīgā. Dzīvojamā ēka Mazajā Pils ielā Nr. 17 u.c.
          Sabiedriskās celtnes. Melngalvju nams, "Minsteres" istaba u.c. 

2. Romānikas un gotikas (12. gs. - 16. gs. vidum) tēlotājmākslas pieminekļi

          Tēlniecība. Figurālās kompozīcijas dekoratīvi lietišās mākslas darinājumos. Doma baznīcas un krustejas kapiteļi un konsoles.
          Kokskulptūras: grupa Pieta, krucifikss (no Jēkaba baznīcas), cilnis "Marijas nāve", "Docke", sv. Ģertrūde u. c.
          Raunas baznīcas ciļņi "Adams un Ieva", "Krustā sistais".
          Glezniecība. Doma baznicas sienas gleznojuma fragmenti: "Kristus cilts koks" "Marijas kronešana" un "Marijas pasludinašana".
          Miniatūrglezniecība. "Preces scriptae".

3. Romānikas un gotikas (12. gs. - 16. gs. vidum) dekoratīvā un lietišķā māksla

          Kapakmeņi. Kapakmens no sv. Mārtiņa baznīcas Martiņsalā. Broces zīmētie kapakmeņi. Bīskapa Meinharda kapa piemineklis (Rīgas Domā). Cēsu Sv. Jāņa, Rīgas Doms, Sv. Pētera, Sv. Jēkaba u. c. baznicās esošie kapakmeņi.
          Epitāfijas. Knopkena, Battus u.c.
Arhitektūras detaļas. Doma baznīcas un krustejas konsoles, kapiteļi, kolonetes.
         Portāli. Doma baznīcas "Laju (ziemeļu) portāls", Aizputes baznīcas portāls u.c.
       KokgriezumiDoma baznīcas kora telpas krēsli ar kokgrebumu kompozīcijām: "Sv. Marija-Madaļa", "Ādams un Ieva".

 Manierisma māksla Latvijā
(16. gs. vidus - 17. gs. 3.cet.)

          Reformācijas kustība Livonijā. Svētbilžu grautiņi. Livonijas karš un tā sekas. Kontrreformācija. Vidzeme Lietuvas un Polijas valdīšanas laikā (1561.-1629) Kurzemes un Zemgales hercogiste 16. gs. un 17. gs. sākumā. Latvija - Polijas un Zviedrijas kolonija XVII gs 

1. Manierisma (16. gs. vidus - 17. gs. 3. cet.) arhitektūra

          Pilsētbūvniecība. Renesanses "ideālo pilsētu" pilsētbūvnieciskās idejas. JelgavasJaunjelgavas u.c. regulārie plānojumi. J.Rodenburga Rīgas priekšpilsētu pārplānojuma projekts.
        Militārās aizsargceltnes.Rīgas  jaunās  nocietinājuma sistēmas celtniecība 16. gs. Priekšpilsētu aizsargbūves 17. gs. Zviedru vārti. Smilšu un Kārļa vārti.
          Sakrālā arhitektūra. Sv.Jāņa baznīcas  (Rīga)  piebūve.
Provinces baznīcas: Sv.Trīsvienības (Jelgavā), Jaunpils, Neretas, Nūrmuižas, KalnamuižasSv.Annas (Jelgavā), Iecavas, Zlēku, Sv. Katrīnas (Kuldigā) u.c.
        Civilā arhitektūra.   Nocietināto piļu paplašināšana  un parbūvēšana (Bauskas, Dobeles, Jaunpils u.c.).
          Nūrmuižas, Bramberģes, Neretas u. c. muižas.
          Sabiedriskās celtnas. Melngalvju nama fasāde.
          Pilsētnieku dzivojamie nami. Mazajā Pils ielā 19 (Rigā) u.c.

2. Manierisma (16. gs. vidus - 17. gs. 3. cet.) tēlotājmākslas pieminekļi

          Tēlniecība. Figurāli veidojumi dekoratīvi lietišķās mākslas darinājumos. Jelgavas Sv. Trisvienibas baznīcas altāra un kanceles skulptūras. Rīgas Doma  kanceles skulptūras. Zlēku, Ēdoles, Krūtes, Jaunpils u. c. baznīcas skulptūras.
Statujas Rīgas Sv. Jāņa baznīcas austrumfasādē - "Salome" un "Jānis Kristītājs".
        Kapakmeņu un epitāfiju figurālās detaļas. "Ekes cilnis" (Rīgā), biskapa P.Nidecka kapa piemineklis Cēsu Sv. Jāņa baznīcā, G. Eferna plaksne Neretas baznicā u.c.
          Glezniecība. Kurzemes hercogu portreti. Rīgas patriciešu portreti. Kalnamuižas glezna "Golgāta", "A. Vīganda portrets". Gleznotājs Daniels Brusens. Triptihs no Bunkas baznīcas, Valdemārpils, Sv. Katrīnas (Kuldigā), Zlēku, Gaiķu u. c. baznīcu gleznojumu sižetiskās kompozīcijas. J. Heninga epitafija Bauskas baznīcā. Vānes baznīcas epitafijas.

3. Manierisma (16. gs. vidus - 17 gs. 3. cet.) dekoratīvā un  lietišķā māksla.

          Kokgriezumi. Ventspils kuģbūvniecibas darbnīcas loma  manierisma un baroka  laika koktēlniecibas uzplaukumā.
          Baznīcu interjeru iekārtas - altāri,  kanceles, kungu soli, arhitektūras detaļas u.c. - JaunpilsZlēku, Bērsteles, Sv. Katrīnas (Kuldigā), Ziemupes, Nūrmuižas, Krūtes, Gaiķu, Ēdoles u.c. baznīcās.
           Kapa pieminekļi: A.Velinkam (Dignājas baznīcā), G. Rozenam (Straupē)  u.c.
Rīgas Doma, Sv.Pētera (Rīgā),  Sv.Gara (Bauskā), Cēsu, Neretas, Dobeles u.c. baznīcu kapu pieminekļi.
          Portāli: Ulenbroka nama, "Ziloņu", "Kamieļa", Peitavas ielā Nr. 9/11 (Rīga) u.c.
          Kamīni: Lielās Ģildes Līgavas istabā, Zlēku baznīcas sakristejā.
          Epitāfijas: Filipa Drahenfelsa (Dobelē), Kaspara Tīzenhauzena (Dobelē) u.c.
          Sarkofagi: Kurzemes hercogu  (Jelgavas pilī).
          Svečturi, liturģiskie trauki, amatu bralību kausi u.c.

II Latvijas māksla vēlā feodālisma posmā
(17. gs. - 18. gs.)

          Latvija - Polijas un Zviedrijas kolonija XVII gs. Cīņas atjaunošanās par Austrumbaltiju. Kurzemes hercogiste un kurzemes jautājums XVII gs.

 Baroka un rokoko māksla Latvijā
(17. gs. 3.cet. - 18. gs. 3.cet.)

1.Baroka un rokoko (17. gs. 3.cet. - 18. gs. 3.cet.) arhitektūra

          Pilsētbūvniecība. Pētera I ieceres par varbūtējo Rīgas pilsētas pietuvināšanu jūrai. Viesturdārzs u. c. pilsētbūvnieciskie pasākumi.
          Militārās aizsargceltnes. Nocietinājumu pārbūves XVIII gs. krievu kara inženieru vadībā. 1769. g. apstiprinātais pilsētas pārplānošanas projekts.
          Civilā arhitektūra. Kurzemes hercoga pilis Rundālē, Jelgavā u. c. B. Rastrelli darbība Latvijā. Svētes, Vircavas, Lustes u. c. pilis. S. Jensens kā eventuālais šo celtņu autors.
          Muižu arhitektūra. Liepupes, Ungurmuižas, Dzelzavas, Beļavas, Stukmaņu, Kabiles, Tāšu, Popes, u. c.
          Pilsētnieku dzīvojamie nami. Reiterna, Dannenšterna u. c.
          Sabiedriskās celtnes. Rīgas rātsnams.
          Sakrālā arhitektūra. Reformātu baznīca (Rīgā).
          Vidzemes baznīcas: Lugažu, Lielvārdes, Turaidas, Liepupes, Lēdurgas, Skultes u. c.
          Kurzemes un Zemgales baznīcas: Apriķu, Piltenes, Spāres, Lestenes, Iģenes, Kandavas, Sv. Trīsvienības Liepājā, Dundagas u. c.
          Latgales baznīcas: Pasienas, Aulejas (Auļu), Krāslavas, Dagdas, Piedrujas, Aglonas, KārsavasBērzgalesViļānu u. c.
          Dārzu, parku un ainavu arhitektūra. Rundāles, Lindes, Ungurmuižas, Tāšu, Stukmaņu u. c. parki.
          Arhitektūras mazās formas. Kapličas: UngurmuižasSaveļinku (Zilupē)  u. c.

2. Baroka un rokoko (17. gs. 3.cet. - 18. gs. 3.cet.) tēlotājmākslas pieminekļi

          Tēlniecība. Skulpturāli veidojumi dekoratīvi lietišķās mākslas darbos. Ventspils kokgriezēju skola. N. Sefrens, jaunākais, M. Markvart, J. Mertens. Liepājas Sv. Annas, Ugāles, Landzes, Lestenes, Salgales, Kandavas u. c. baznīcu skulptūras.
          Vidzemes koktēlnieku loks. Dikļu baznīcas skulptūras.
         Latgales kokskulptūras. Stelmužes koktēlnieku skola: IndricasSubates, Gārsenes, Vecpils (Kurzeme) u. c. baznīcu skulptūras.
          E. Meijera u. c. darbība Rīgā.
          Glezniecība. Kurzemes hercoga galma gleznotāji ( K. Sidovs, F. Sidavs, S. Grūns). Eventuālie latviešu mākslinieki: Bauskas gleznotāji N. Rabins un D. fon Ceics.
           Vidzemes gleznotāju loks. Glezniecības pieminekļi Skultes, Matīšu, Burtnieku, Mazsalacas u.c. baznīcās

2. Baroka un rokoko (17. gs. 3. cet. - 18. gs.) dekoratīvā un lietišķā māksla

          Piļu interjeri. Rundāles, Jelgavas, Lustes u. c. hercogu piļu interjeri. F. Martini, K. Cukki, F. Fontebaso, P. Rotāri u. c. darbi.
           Portāli: Rīgas Sv. Pētera baznīcas, Reiterna, Dannenšterna, Vāgnera ielā 13 u. c. namu portāli.
          Baznīcu iekārtas: altāri, kanceles, baznīcēnu soli  Liepājas Sv. Annas, Ugāles, Landzes, Apriķu, Liepājas Sv. Trīsvienības, Skaistkalnes, Pasienas, Rīgas Sv. Jāņa u. c. baznīcās. 
          Muižu interjeri: Kabiles, Ungurmuižas, Liepupes u. c. .
          Arhitektūras detaļas: durvju vērtnes, kāpņu margas, logu apmales, metāla apkalumi Rīgas, Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Cēsu, Aizputes u. c. pilsētu dzīvojamos namos.
          Stuka veidojumi: Rundāles, Jelgavas, Lustes u. c. pilīs.
Tēlnieks J. Grafs. Stuka veidojumi Rīgas patriciešu namos.
          Kapu pieminekļi un epitāfijas. 
          Kroņlukturi, liturģiskie trauki, cunftu brālību kausi, ieroči u. c.

III Latvijas mākslas feodāli dzimtbūtnieciskās saimniecības sairšanas un kapitalistisko attiecību veidošanās periodā
(18. gs. beigās un 19. gs. 1. pusē)

          Latgales pievienošana Krievijai 1772. g. Kurzemes pievienošana Krievijai 1795. g. Klaušu saimniecības krīze. 1812. gada Tēvijas karš.

Klasicisma, ampīra, un bīdermeiera māksla Latvijā
(18. gs. pēd. cet. - 19. gs. vidus)

1.Klasicisma, ampīra un bīdermeiera (18. gs. pēd. cet. - 19. gs. vidus) arhitektūra

          Pilsētbūvniecība. Ansambļa celtniecības tendences pastiprināšanās. Daugavpils cietokšņa plānojums un apbūve. Rīgas pilsētas vaļņu nojaukšana un parku, dārzu joslas veidošana kanāla rajonā.
          Militārās aizsargceltnes. Būvdarbi Rīgas citadelē. Pilsētas vārtu pārbūves projekti.
          Civilā arhitektūra. “Birģeru klasicisms”. K Haberlands. Dzīvojamās mājas Šķūņu 17, Teātra 6, Smilšu 5 u. c.
          Jelgavas, Cēsu, Ventspils, Liepājas, Kuldīgas u. c. mazpilsētu dzīvojamie nami.
          Sabiedriskas celtnes. Bij.  "Muses" biedrības nams (Riharda Vāgnera ielā 4).
          Rīgas pils pārbūves 19. gs. sāk.  Muitas noliktava (arsenāls). Kara hospitālis.
          Muižu arhitektūra. Arhitektu Dž. Kvarengi, J. Berlica u. c. darbība Latvijā. Mazsalacas, Zeltiņu, Ozolu, Popervāles, Aizupes, Kazdangas, Blīdenes, Mežotnes, Elejas, Vandzenes, Svitenes, Laidu u. c. muižu dzīvojamās un saimniecības ēkas.
          Sakrālā arhitektūra. K. Haberlanda projekti: Alūksnes, Valkas, Katlakalna u.c. baznīcas. Jēzus un Aleksandra Ņevska baznīcas Rīgā.
          Baznīcu celtniecība provincē: Palsmanes, Zeltiņu, Ļaudonas, Tirzas, Dzērbenes, Ventspils, Krustpils, Gostiņu u. c. 
          Dārzu, parku un ainavu arhitektūra. Mežotnes, Kazdangas, Preiļu, Alūksnes u. c. muižu parki.
          Arhitektūras mazās formas. Remtes, Mežotnes, Alūksnes u. c. parku paviljoni.
          Aleksandra kolonna Rīgā. Aleksandra vārti Rīgā.
          Kapličas (Pedvāles muižas, Pihlava u. c.).
          Varakļānu kapella.

2.Klasicisma, ampīra un bīdermeiera  (18. gs. pēd. cet. - 19. gs. vidus) tēlotājmākslas pieminekļi

          Tēlniecība. Figurālie veidojumi dekoratīvi lietišķās mākslas pieminekļos. P. Triskorni, A. Kanovas, K. Kalopkas u. c.
Vārmes, Sv. Trīsvienības (Kuldīgā) u. c. baznīcu interjeru skulptūras.
          Glezniecība. J. L. Eginka, E. Lipharta, J. Matejko u. c. portreti, altārgleznas u. c.
          Luktu gleznojumi Mežmuižas u. c. baznīcās.

3.Klasicisma, ampīra un bīdermeiera (18. gs. pēd. cet. - 19. gs. vidus)dekoratīvā un lietišķā māksla

          Kapu pieminekļi: Dālvicu ģimenei, A. Fitinghofai, Rammu ģinmenei u. c. Rīgas Lielajos kapos.
          Kapa piemineklis J. Bērai (Cīravā).
          Epitāfijas: Brinkenu dzimtai (Subatē), E. Fišeram (Talsos) u. c.
          Interjeri Rīgas dzīvojamos namos: Sudmaļu 1, Šķūņu 17 u. c.
          Muižu interjeri: Ozolu, Mežotnes pils, Svitenes, Jāņmuižas (Vidzemē)  u. c.
           Arhitektūras detaļas: Rīgas, Jelgavas, Kuldīgas u. c. dzīvojamo namu durvju vērtnes, kāpņu margas u. c..
         Lietišķās mākslas priekšmeti: lustras, liturģiskie trauki, mēbeles, metālkalumi u. c. .

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli
 Apkārtnes mācība
 Dzimtenes mācība
 Mākslas vēsture
 Dzīves/darba vietas


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna