Sākums tournet@tournet.lv
Sestdiena, 2. jūlijs Lauma, Ilvars, Halina
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Slīteres nacionālā parka likums

Publicēts: Vēstnesis 121/122 2000.04.05.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Slīteres nacionālā parka likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants
Slīteres nacionālais parks (turpmāk - nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veicinātu ilgtspējīgu teritorijas saimniecisko attīstību.

2.pants
Nacionālā parka kopējā platība ir 16 360 hektāri sauszemes un 10 130 hektāri jūras akvatorijas, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Slīteres nacionālā parka shēmu (1.pielikums) un Slīteres nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

3.pants
Nacionālo parku pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija. Nacionālā parka administrācija pārvalda arī Moricsalas dabas rezervātu un Grīņu dabas rezervātu.

4.pants
Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības nacionālajā parkā nosaka tā dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.


II nodaļa. Funkcionālās zonas

5.pants
Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) dabas rezervāta zona;
2) dabas lieguma zona;
3) ainavu aizsardzības zona;
4) neitrālā zona.

6.pants
(1) Dabas rezervāta zona izveidota, lai saglabātu cilvēka darbības neskartas un maz pārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta netraucēta dabisko procesu attīstība un aizsargātas retas vai tipiskas ekosistēmas un to sastāvdaļas.

(2) Dabas rezervātos nav atļauta saimnieciskā darbība, izņemot meža ugunsdrošības pasākumu veikšanu.

7.pants
(1) Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības maz pārveidotas ekosistēmas, retas un izzūdošas savvaļas sugu atradnes un retus biotopus.

(2) Dabas lieguma zonā ir aizliegta tāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt ekosistēmu dabisko attīstību.

8.pants
(1) Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu piejūras mežu ainavu un bioloģisko daudzveidību, aizsargātu Ziemeļkurzemei raksturīgo kultūrvidi, kā arī nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.

(2) Ainavu aizsardzības zonā nav atļauta:

1) galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā;
2) pārvietošanās ar autotransportu kāpu zonā un liedagā, izņemot tam speciāli ierīkotās vietas, kurās drīkst pārvietoties, ja saņemta vietējo pašvaldību un nacionālā parka administrācijas atļauja.

(3) Veicot mežu izmantošanu ainavu aizsardzības zonā, jāievēro bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas pamatprincipi atbilstoši nacionālā parka dabas aizsardzības plānam.

9.pants
Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu blīvi apdzīvoto teritoriju ilgtspējīgu attīstību.


III nodaļa. Nacionālā parka pārvalde

10.pants
(1) Nacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors, kas vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors nacionālā parka teritorijā. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un atceļ no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

11.pants
Nacionālā parka amatpersonas ir nacionālā parka direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

12.pants
Nacionālā parka administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;
2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;
3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

13.pants
Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

14.pants
Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams, pildot dienesta pienākumus.

15.pants
Nacionālā parka administrācija ir atbildīga par meža resursu izmantošanas apliecinājumu izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16.pants
Nacionālā parka administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par to zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

17.pants
Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome, kas vienlaikus pilda arī Grīņu un Moricsalas dabas rezervātu konsultatīvās padomes funkcijas. Konsultatīvās padomes sastāvā tiek iekļauti arī to pašvaldību pārstāvji, kuru teritorijās atrodas nacionālais parks. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.


Pārejas noteikumi

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 420 "Noteikumi par Slīteres nacionālo parku" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).


Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 16.martā.

Valsts prezidente 

V.Vīķe-Freiberga


Rīgā 2000.gada 5.aprīlī


1.pielikums


2.pielikums

Slīteres nacionālā parka robežu apraksts

Slīteres nacionālajam parkam ir šādas robežas:

 

Talsu rajons

 

Kolkas pagasts un Dundagas pagasts

 

Dundagas virsmežniecība

 

Slīteres mežniecība

 

1. Ārējā robeža

No 1. līdz 2. -

no valsts meža 135.kvartāla (turpmāk - kv.) rietumu stūra gar Baltijas jūras krasta līniju uz ziemeļaustrumiem līdz Kolkas ragam;

no 2. līdz 3. -

no Kolkas raga gar Rīgas jūras līča krasta līniju uz dienvidiem līdz 133.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 133.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 132., 131., 130., 129. un 128.kv. dienvidu malas stigu uz rietumiem līdz 127.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 127.kv. dienvidaustrumu stūra pa 134.kv. malas stigu uz dienvidiem līdz šā kv. dienvidu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 134.kv. dienvidu stūra pa šā kv. 126. un 105.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz 104.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 104.kv. dienvidaustrumu stūra pa 121., 124., 126., 254., 260. un 265.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz 265.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 7. līdz 8. -

no 265.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv.un 264., 263. un 262.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 261.kv. 15.nogabala dienvidu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 261.kv. 15.nogabala dienvidu stūra uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi līdz ceļam Andžaki-Riepaldi;

no 9. līdz 10. -

pa ceļu Andžaki-Riepaldi uz dienvidiem līdz Baltijas Ledus ezera kraujas nogāzes augšējai robežai;

no 10. līdz 11. -

pa Baltijas Ledus ezera kraujas nogāzes augšējo robežu uz rietumiem līdz 240.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 11. līdz 12. -

no 240.kv. dienvidrietumu stūra pa Zeltsilu īpašuma robežu līdz ceļam Grūži-Slītere;

no 12. līdz 13. -

pa ceļu Grūži-Slītere uz rietumiem līdz 236.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 13. līdz 14. -

no 236.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. austrumu un dienvidu malas stigu līdz Zaļajam dambim;

no 14. līdz 15. -

pa Zaļo dambi uz dienvidrietumiem līdz autoceļam Dundaga - Mazirbe;

no 15. līdz 16. -

pa autoceļu Dundaga-Mazirbe uz ziemeļrietumiem līdz 207.kv. dienvidu stūrim;

no 16. līdz 17. -

no 207.kv. dienvidu stūra pa 206., 205., 204. un 203.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 203.kv. dienvidu stūrim;

no 17. līdz 1. -

no 203.kv. dienvidu stūra pa Slīteres mežniecības un Ances mežniecības robežstigu uz ziemeļrietumiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

2. Slīteres rezervāts

No 1. līdz 2. -

no 236.kv. dienvidrietumu stūra gar autoceļu Dundaga-Mazirbe uz ziemeļiem līdz Krusta dambim (207.kv. rietumu stūris);

no 2. līdz 3. -

pa Krusta dambi uz ziemeļaustrumiem līdz 212.kv. ziemeļu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 212.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 226. un 239.kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 239.kv. austrumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 239.kv. austrumu stūra pa 240. un 241.kv. ziemeļaustrumu un austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējai malai;

no 5. līdz 6. -

pa Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējo malu uz rietumiem līdz 237.kv. 9.nogabala dienvidaustrumu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 237.kv. 9.nogabala dienvidaustrumu stūra uz rietumiem pa 9., 8., 7., 6. un 5.nogabala dienvidu un rietumu malu līdz Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējai malai;

no 7. līdz 8. -

pa Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējo malu uz rietumiem līdz 236.kv. ziemeļu malas stigai;

no 8. līdz 1. -

pa 236.kv. ziemeļu malas stigu uz rietumiem līdz sākumpunktam.

 

 

3. Bažu purva rezervāts

No 1. līdz 2. -

no 86.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz 83.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 83.kv. dienvidrietumu stūra pa šā kv. rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz ziemeļrietumu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 83.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. un 84.kv. ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz 66.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 66.kv. dienvidrietumu stūra uz ziemeļiem un austrumiem pa šā kv. rietumu un ziemeļu malas stigu līdz 61.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 61.kv. dienvidrietumu stūra pa rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz šā kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 61.kv. ziemeļrietumu stūra uz austrumiem pa šā kv. un 62. un 69.kv. ziemeļu malas stigu līdz 50.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 7. līdz 8. -

no 50.kv. dienvidrietumu stūra pa rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz šā kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 50.kv. ziemeļrietumu stūra uz austrumiem pa šā kv. un 51.kv. ziemeļu malas stigu līdz 51.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 9. līdz 10. -

no 51.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz 72.kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 10. līdz 11. -

no 72.kv. ziemeļrietumu stūra pa ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz šā kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 11. līdz 12. -

no 72.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa šā kv. un 77., 95., 99. un 111.kv. austrumu malas stigu līdz 111.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 12. līdz 13. -

no 111.kv. dienvidaustrumu stūra pa dienvidu malas stigu uz rietumiem līdz 115.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 13. līdz 14. -

no 115.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa šā kv. un 130.kv. austrumu malas stigu līdz robežstigai ar Ezeru mežniecību;

no 14. līdz 15. -

pa robežstigu ar Ezeru mežniecību uz rietumiem līdz 134.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 15. līdz 16. -

no 134.kv. ziemeļaustrumu stūra pa austrumu malas stigu līdz šā kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 16. līdz 17. -

no 134.kv. dienvidaustrumu stūra uz ziemeļrietumiem pa šā kv. 6., 5. un 4.nogabala un 126.kv. 5.nogabala dienvidu malu līdz Milzgrāvim;

no 17. līdz 18. -

pa Milzgrāvi uz ziemeļrietumiem līdz Saunaga dambim;

no 18. līdz 19. -

pa Saunaga dambi uz dienvidiem līdz ceļam Dūmele-Košrags;

no 19. līdz 20. -

pa ceļu Dūmele-Košrags uz rietumiem līdz Pitragdambim;

no 20. līdz 1. -

pa Pitragdambi uz ziemeļiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

4. Zviedru meža masīva rezervāts

No 1. līdz 2. -

no 245.kv. dienvidrietumu stūra uz ziemeļrietumiem pa šā kv. un 232.kv. dienvidrietumu malas stigu līdz 232.kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 232.kv. ziemeļrietumu stūra uz ziemeļaustrumiem pa šā kv. un 233. un 234.kv. ziemeļrietumu malas stigu līdz 234.kv. ziemeļu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 234.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 268.kv. dienvidu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 268.kv. dienvidu stūra pa 248.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz šā kv. ziemeļu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 248.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 262.kv. ziemeļu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 262.kv. ziemeļu stūra pa 253. un 254.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 254.kv. ziemeļu stūrim;

no 7. līdz 8. -

no 254.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 260.kv. austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 260.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 260.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 259., 258. un 257.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 261.kv. ziemeļu stūrim;

no 9. līdz 10. -

no 261.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu, dienvidaustrumu un dienvidrietumu malas stigu līdz tā rietumu stūrim;

no 10. līdz 1. -

no 261.kv. rietumu stūra uz ziemeļiem pa valsts meža robežu līdz sākumpunktam.

 

 

 

5. Neitrālā zona

 

Kolkas ciems

No 1. līdz 2. -

no 55.kv. dienvidaustrumu stūra (Rīgas jūras līča krastā) pa šā kv. dienvidu stigu uz rietumiem līdz autoceļam Kolka-Rīga;

no 2. līdz 3. -

gar autoceļu Kolka-Rīga uz ziemeļiem līdz 25.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 25.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. dienvidu stigu uz rietumiem līdz 24.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 24.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 18.kv. austrumu stigu uz ziemeļiem līdz 18.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 18.kv. ziemeļaustrumu stūra pa 14.kv. dienvidu stigu un 12. un 13.kv. dienvidu malu uz austrumiem līdz Rīgas jūras līča krastam;

no 6. līdz 1. -

gar Rīgas jūras līča krastu uz dienvidiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

6. Dabas lieguma zonas

 

I zona

No 1. līdz 2. -

no 201.kv. dienvidu stūra pa 205., 193. un 164.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka;

no 2. līdz 3. -

gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz autoceļu Ventspils-Kolka un Mazirbe-Dundaga krustojumam;

no 3. līdz 4. -

gar autoceļu Mazirbe-Dundaga uz dienvidrietumiem līdz 201.kv.ziemeļu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 201.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 213. un 227.kv. austrumu stigu uz dienvidaustrumiem līdz 227.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 227.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. stigu uz dienvidrietumiem līdz šā kv. dienvidu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 227.kv. dienvidu stūra pa šā kv. un 213. un 201.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Mazirbe- Dundaga;

no 7. līdz 8. -

gar autoceļu Mazirbe-Dundaga līdz 199.kv. ziemeļu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 199.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz Slīteres rezervāta 211.kv. ziemeļu stūrim;

no 9. līdz 10. -

gar Slīteres rezervāta ziemeļrietumu malu uz dienvidrietumiem līdz 207.kv. dienvidu stūrim;

no 10. līdz 1. -

no 207.kv. dienvidu stūra pa 206. un 205.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

II zona

No 1. līdz 2. -

no 242.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 230.kv. rietumu malas stigu līdz 230.kv. rietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 230.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 231.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 231.kv. ziemeļu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 231.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 244.kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz autoceļam Mazirbe-Vīdāle;

no 4. līdz 5. -

gar autoceļu Mazirbe-Vīdāle uz dienvidaustrumiem līdz Slīteres rezervātam;

no 5. līdz 6. -

pa Slīteres rezervāta 241. un 240.kv ziemeļaustrumu malas stigu uz rietumiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

III zona

No 1. līdz 2. -

no 125.kv. dienvidu stūra gar Zviedru meža masīva rezervāta ziemeļaustrumu malu uz ziemeļrietumiem līdz 218.kv. dienvidu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 218.kv. dienvidu stūra pa šā kv. rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz 189.kv. dienvidu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 189.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka;

no 4. līdz 5. -

gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz Pitraga ceļa atzaram;

no 5. līdz 6. -

gar 81. un 56.kv. rietumu malu līdz meža ceļam Pitrags-Saunags;

no 6. līdz 7. -

gar meža ceļu Pitrags-Saunags uz ziemeļaustrumiem līdz Saunaga ceļa atzaram;

no 7. līdz 8. -

gar Saunaga ceļa atzaru uz dienvidaustrumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka;

no 8. līdz 9. -

gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz 30.kv. ziemeļu stūrim;

no 9. līdz 10. -

no 30.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz 31.kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 10. līdz 11. -

no 31.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. un 32.kv. ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz 32.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 11. līdz 12. -

no 32.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 42., 53., 73., 78., 96., 100., 112., 117. un 132.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz Ezeru mežniecības robežai;

no 12. līdz 13. -

gar Ezeru mežniecības robežu uz rietumiem līdz Bažu purva rezervātam;

no 13. līdz 14. -

gar Bažu purva rezervāta austrumu, ziemeļu un rietumu malu līdz 121.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 14. līdz 1. -

no 121.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 124. un 125.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz sākumpunktam.

 

IV zona

No 1. līdz 2. -

no 262.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz tā rietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 262.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 263., 264. un 265.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 265.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 265.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 264., 263. un 262.kv. dienvidu malu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

V zona

 

266.kv. (Dāvida pļavas) ārējā robeža.

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna