Sākums tournet@tournet.lv
Sestdiena, 2. jūlijs Lauma, Ilvars, Halina
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Ķemeru nacionālā parka likums

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Ķemeru nacionālā parka likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants
Ķemeru nacionālais parks (turpmāk — nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks ir izveidots, lai saglabātu šīs teritorijas dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, lai aizsargātu minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī lai veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību.

2.pants
Nacionālā parka kopējā platība ir 38 165 hektāri sauszemes un 1954 hektāri jūras akvatorijas, un tā robežas noteiktas saskaņā ar nacionālā parka shēmu (1.pielikums) un robežu aprakstu (2.pielikums).

3.pants
(1) Nacionālā parka aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamās un aizliegtās darbības, meža apsaimniekošanas kārtību un aizliegtos un atļautos cirtes veidus nacionālā parka teritorijā nosaka tā individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī vispārīgie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

(2) Nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus apstiprina Ministru kabinets.

4.pants
Dabas rezervāta, dabas lieguma un ainavu aizsardzības zonu zeme, kas līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, kuras nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz šo zemi vai ir pieprasījušas kompensāciju, kā arī zeme, uz kuru normatīvajos aktos nav paredzēta īpašuma tiesību atjaunošana, piekrīt valstij. Šī zeme nav atsavināma un nav privatizējama, tā ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā.


II nodaļa. Funkcionālās zonas

5.pants
Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) dabas rezervāta zona;
2) dabas lieguma zona;
3) ainavu aizsardzības zona;
4) neitrālā zona.

6.pants
(1) Dabas rezervāta zona izveidota, lai saglabātu cilvēku darbības neskartas un maz pārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta netraucēta dabisko procesu attīstība, aizsargātas retas vai tipiskas ekosistēmas un kuras ir būtiskas reto un caurceļojošo sugu ekoloģisko prasību nodrošināšanai.

(2) Dabas rezervāta zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā vai cita veida darbība, izņemot:

1) zinātnisko izpēti;
2) meža ugunsdrošības pasākumus;
3) pasākumus, kas nepieciešami dabas rezervāta zonas aizsardzībai un saglabāšanai (saskaņā ar nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un dabas aizsardzības plānu);
4) dabas rezervāta zonas šķērsošanu pa noteiktiem maršrutiem nacionālā parka administrācijas noteiktajā kārtībā.

7.pants
(1) Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības maz pārveidotas ekosistēmas, retu un izzūdošu sugu atradnes un retus biotopu veidus, kā arī izstrādātos kūdras karjerus un minerālūdeņu veidošanās procesus.

(2) Dabas lieguma zonā ir aizliegta tāda saimnieciskā darbība, kas traucē ekosistēmu dabisko attīstību, izņemot nacionālā parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos un dabas aizsardzības plānā minētos gadījumus.

8.pants
Lai nodrošinātu augu un dzīvnieku sugu netraucētu eksistenci un dzīvnieku koncentrēšanās iespēju migrācijas periodos, nacionālā parka administrācija atbilstoši nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem var noteikt sezonas liegumus.

9.pants
Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai aizsargātu tūrisma, atpūtas un izglītības resursus, minerālūdeņu veidošanās procesus, saglabātu dabas ainavu un kultūrainavu un samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas rezervāta un dabas lieguma zonām.

10.pants
Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu kūrortu saimniecības attīstību, saglabātu novadam raksturīgo ainavu un arhitektūru un veicinātu nacionālā parka teritorijas ilgtspējigu attīstību.


III nodaļa. Nacionālā parka pārvalde

11.pants
Nacionālā parka pārvaldi īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde — Ķemeru nacionālā parka administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

12.pants
Nacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors, kas vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors nacionālā parka teritorijā. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

13.pants
Nacionālā parka administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;
2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;
3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
4) ieņēmumi no dabas resursu apsaimniekošanas.

14.pants
(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību nacionālā parka teritorijā, tiek izveidota nacionālā parka konsultatīvā padome.

(2) Nacionālā parka konsultatīvās padomes sastāvu un nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.


Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ķemeru nacionālā parka likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.aprīlim apstiprina Ķemeru nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1998.gada 24.marta noteikumi nr.98 “Ķemeru nacionālā parka administrācijas nolikums”;
2) Ministru kabineta 1998.gada 24.marta noteikumi nr.102 “Ķemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums”.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 30.maijā.

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2001.gada 19.jūnijā


 

1.pielikums
Ķemeru nacionālā parka likumam


 

2.pielikums
Ķemeru nacionālā parka likumam

Ķemeru nacionālā parka robežu apraksts

1.Ķemeru nacionālā parka ārējā robeža
No 1 līdz 2 — no Rīgas virsmežniecības Kāpu mežniecības 23. kvartāla ziemeļaustrumu stūra pa 23., 27., 32. un 34. kvartāla austrumu stigas rietumu malu dienvidu virzienā līdz Vecslocenes upei.

No 2 līdz 3 — pa Vecslocenes upes kreiso krastu dienvidaustrumu virzienā līdz Rīgas—Ventspils dzelzceļa tiltam.

No 3 līdz 4 — šķērsojot pa tiltu Vecslocenes upi, pa Rīgas—Ventspils dzelzceļa ziemeļu malu dienvidrietumu virzienā līdz 21. kvartāla dienvidaustrumu stūrim.

No 4 līdz 5 — no 21. kvartāla dienvidaustrumu stūra pa 21. kvartāla austrumu stigas iedomātu turpinājumu, šķērsojot dzelzceļu, tad pa meža ceļu dienvidu virzienā līdz Rīgas—Ventspils šosejai.

No 5 līdz 6 — pa Rīgas—Ventspils šosejas ziemeļu malu rietumu virzienā līdz ceļam uz bijušo Jūrmalas pilsētas atkritumu izgāztuvi (atkritumu deponēšanas vietu) Kašķu purvā.

No 6 līdz 7 — šķērsojot Rīgas—Ventspils šoseju, pa ceļu uz bijušo Jūrmalas pilsētas atkritumu izgāztuvi (atkritumu deponēšanas vietu) Kašķu purvā dienvidu virzienā līdz Jūrmalas pilsētas robežai.

No 7 līdz 8 — pa Jūrmalas pilsētas robežu austrumu virzienā līdz Lielupes vidum.

No 8 līdz 9 — pa Lielupes vidu dienvidu virzienā līdz Rīgas—Liepājas šosejas tiltam pāri Lielupei (Kalnciema tiltam).

No 9 līdz 10 — pa Rīgas—Liepājas šosejas tilta ziemeļu malu pāri Lielupei dienvidrietumu virzienā, tad pa Rīgas—Liepājas šosejas ziemeļu malu dienvidrietumu virzienā līdz Tukuma virsmežniecības Tukuma (bijušās Ķemeru) mežniecības 244. kvartāla dienvidu stūrim.

No 10 līdz 11 — no Tukuma virsmežniecības Tukuma (bijušās Ķemeru) mežniecības 244. kvartāla dienvidu stūra pa 244., 243., 242. un 241. kvartāla, saimniecības “Tomiņi”, 240., 239., 238. un 237. kvartāla, saimniecību “Mednieki”, “Smiļģi” un “Mazstraģi” meža dienvidu malu rietumu virzienā līdz saimniecības “Mazstraģi” meža dienvidrietumu malai.

No 11 līdz 12 — ziemeļu virzienā pa saimniecību “Mazstraģi” un “Čabas” meža rietumu robežu, pa 224. kvartāla, saimniecību “Ievalti”, “Vizmas”, “Ķunduri”, “Mednieki” un “Mežsili” meža rietumu malu, tālāk pa 208., 200. un 198. kvartāla, saimniecību “Pēpuļi” un “Stalti” meža rietumu malu, tad pa 195. kvartāla, saimniecības “Vizmas” meža, 192. kvartāla, saimniecību “Jaunbēnūži” un “Bēnūži”, 189. kvartāla, saimniecību “Kalnāji”, “Jaunlāči” un “Veclāči” meža rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības “Veclāči” meža ziemeļrietumu stūrim (krustojumam ar Kalnāju—Melnragu ceļu).

No 12 līdz 13 — no saimniecības “Veclāči” meža ziemeļrietumu stūra (krustojuma ar Kalnāju—Melnragu ceļu) pa ceļa austrumu un ziemeļu pusi ziemeļu un rietumu virzienā līdz Slampes—Smārdes ceļam.

No 13 līdz 14 — pa Slampes—Smārdes ceļa austrumu malu ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar Rīgas—Ventspils šoseju.

No 14 līdz 15 —- pa Rīgas—Ventspils šosejas dienvidu malu austrumu virzienā līdz vietai iepretim Valguma mežniecības 216. kvartāla dienvidrietumu stūrim.

No 15 līdz 16 — no vietas iepretim Valguma mežniecības 216. kvartāla dienvidrietumu stūrim pāri Rīgas—Ventspils šosejai, tālāk pa 216. kvartāla, saimniecības “Mežķemeri” meža, saimniecības “Virsaiši” un 208., 200. un 193. kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā, tad pāri Rīgas—Ventspils dzelzceļa līnijai ziemeļu virzienā, tad pa Rīgas—Ventspils dzelzceļa līnijas ziemeļu malu (194. un 185. kvartāla dienvidrietumu malu) ziemeļrietumu virzienā, pa 185. kvartāla, saimniecības “Staltbrieži” ziemeļrietumu malu ziemeļaustrumu virzienā, tālāk pa 185. kvartāla ziemeļaustrumu malu dienvidaustrumu virzienā, tad pa saimniecības “Dārzkalni”, 178. un 170. kvartāla, saimniecību “Eglāji”, “Meždambji”, “Guntiņas”, 161. un 162. kvartāla un saimniecības “Duckopji” rietumu malu ziemeļu virzienā, pa 135. un 134. kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā un 134. kvartāla rietumu malu ziemeļrietumu, ziemeļu virzienā līdz saskares vietai ar Jāņukroga—Antiņciema ceļu.

No 16 līdz 17 — pa Jāņukroga—Antiņciema ceļa rietumu malu dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar Smārdes—Tukuma ceļu.

No 17 līdz 18 — pa Smārdes—Tukuma ceļa ziemeļu malu dienvidaustrumu virzienā līdz Skujupītei.

No 18 līdz 19 — šķērsojot Smārdes—Tukuma ceļu, pa Skujupītes austrumu malu dienvidu virzienā līdz Rīgas—Ventspils dzelzceļam.

No 19 līdz 20 — pa Rīgas—Ventspils dzelzceļa ziemeļu malu rietumu virzienā līdz 148. kvartāla dienvidrietumu stūrim.

No 20 līdz 21 — pa 148. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā, tad pa 148. un 149. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā un pa 132.kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā, pēc tam pa 111., 92. un 69. kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Jaunslāviešu mājām.

No 21 līdz 22 — pa Jaunslāviešu ceļa austrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar Slāviešu—Ezermaļu ceļu.

No 22 līdz 23 — pa Slāviešu—Ezermaļu ceļa dienvidu malu austrumu virzienā līdz valsts meža robežai 70. kvartāla ziemeļaustrumu stūrī.

No 23 līdz 24 — pa valsts meža robežu (Valguma mežniecības 70., 71., 72., 74. un 75. kvartāla ziemeļu robežu ziemeļaustrumu virzienā, pa 76. kvartāla ziemeļrietumu robežu un pa 66. un 59. kvartāla rietumu robežu ziemeļrietumu virzienā) līdz krustojumam ar ceļu Rotkaļi — šoseja Milzkalne—Apšuciems.

No 24 līdz 25 — pa ceļa Rotkaļi — šoseja Milzkalne—Apšuciems austrumu malu ziemeļu virzienā līdz 32. kvartāla ziemeļrietumu stūrim.

No 25 līdz 26 — pa Valguma mežniecības 32. kvartāla un Engures (bijušās Valguma) mežniecības 33., 34. un 35. kvartāla ziemeļu stigu ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar Rīgas—Kolkas autoceļu.

No 26 līdz 27 — pa Rīgas—Kolkas autoceļa dienvidrietumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz valsts meža robežai 35. kvartāla austrumu stūrī.

No 27 līdz 28 — pa Engures (bijušās Valguma) mežniecības 35., 46., 54. un 62. kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā, tad pa Valguma mežniecības 80., 81. un 63. kvartāla ziemeļu robežu ziemeļaustrumu virzienā un pa 235. un 223. kvartāla rietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz Engures (bijušās Valguma) mežniecības 55. kvartāla dienvidu stūrim.

No 28 līdz 29 — no Engures (bijušās Valguma) mežniecības 55. kvartāla dienvidu stūra pa 223. kvartāla ziemeļrietumu malu (Lapmežciema pagasta ziemeļrietumu robežu) ziemeļaustrumu virzienā līdz Rīgas jūras līča piekrastei.

No 29 līdz 30 — no 223. kvartāla stigas ziemeļu stūra pa iedomātu līniju ziemeļu virzienā līdz 10 metru izobatai.

No 30 līdz 31 — pa 10 metru izobatu dienvidaustrumu virzienā līdz 10 metru izobatas un Kāpu mežniecības 23. kvartāla stigas iedomāta turpinājuma krustpunktam.

No 31 līdz 1 — no 10 metru izobatas pa iedomātu līniju dienvidu virzienā līdz Kāpu mežniecības 23. kvartāla ziemeļaustrumu stūrim.


2. Dabas rezervāta zona

2.1. Krievu sala
No 1 līdz 2 — no Valguma mežniecības 256. kvartāla 15. nogabala dienvidaustrumu stūra pa 256. kvartāla 15. un 8. nogabala austrumu robežu, tad pa 255. un 253. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar Slocenes (Pulkaines) upi.

No 2 līdz 3 — pa Slocenes (Pulkaines) upes kreiso krastu austrumu virzienā līdz 250. kvartāla dienvidu stūrim, tad pa 250. un 242. kvartāla dienvidaustrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz 242. kvartāla dienvidaustrumu stūrim.

No 3 līdz 4 — no 242. kvartāla dienvidaustrumu stūra pa brīvā ūdens klaju dienvidaustrumu virzienā līdz Krievu salas ziemeļaustrumu stūrim (Valguma mežniecības 257. kvartāla 7. nogabala ziemeļaustrumu stūrim).

No 4 līdz 1 — pa Krievu salas dienvidaustrumu, dienvidu un dienvidrietumu malu līdz 256. kvartāla 15. nogabala dienvidaustrumu stūrim.

2.2. Lielais Ķemeru tīrelis
No 1 līdz 2 — no Tukuma (bijušās Ķemeru) mežniecības 172. kvartāla dienvidrietumu stūra pa 172., 153., 124. un 96. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā līdz 96. kvartāla ziemeļrietumu stūrim.

No 2 līdz 3 — pa Tukuma (bijušās Ķemeru) mežniecības 96. un Klīves (bijušās Ķemeru) mežniecības 97. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā līdz 97. kvartāla ziemeļaustrumu stūrim.

No 3 līdz 4. — pa 97., 128., 140. un 159. kvartāla austrumu stigu dienvidu virzienā līdz 159. kvartāla dienvidaustrumu stūrim.

No 4 līdz 5 — pa 159., 158., 157., 156. un 155. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā līdz 155. kvartāla dienvidrietumu stūrim.

No 5 līdz 6 — pa Tukuma (bijušās Ķemeru) mežniecības 173. kvartāla austrumu stigu dienvidu virzienā līdz šā kvartāla dienvidaustrumu stūrim.

No 6 līdz 1 — pa 173. un 172. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā līdz 172. kvartāla dienvidrietumu stūrim.

3. Dabas lieguma zona

3.1. Lielais Ķemeru tīrelis
No 1 līdz 2 — no saimniecības “Dunduri” (zemes kadastra nr. 90 480 030 129) dienvidrietumu stūra pa saimniecību “Dunduri” un “Dakstiņi” (zemes kadastra nr. 90 480 030 156 un nr. 90 480 030 158) rietumu malu ziemeļu virzienā un pa saimniecības “Krones” (zemes kadastra nr. 90 480 030 001) dienvidu malu rietumu virzienā, tad pa saimniecības “Dakstiņi” (zemes kadastra nr. 90 480 030 159) dienvidu, rietumu un ziemeļrietumu robežu līdz Tukuma (bijušās Ķemeru) mežniecības 89. kvartāla dienvidrietumu stūrim, tālāk pa 89., 67. un 63. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā, pa 63. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā un pa 44. un 22. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā līdz 22. kvartāla ziemeļrietumu stūrim.

No 2 līdz 3 — pa 22., 23., 24., 25. un 26. kvartālu un pa saimniecību “Džuņdžas”, “Rumpji” un “Upītes” mežu, tad pa 27., 28., 29., 30., 31. un 32. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā, pa 32. kvartāla austrumu stigu dienvidu virzienā, pa 49., 50., 51. un 52. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā, pa 37. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā, pa Tukuma (bijušās Ķemeru) mežniecības 37. un pa Babītes (bijušās Ķemeru) mežniecības 38. un 39. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā līdz 39. kvartāla ziemeļaustrumu stūrim.

No 3 līdz 4 — pa 39. kvartāla ziemeļaustrumu stigu dienvidaustrumu virzienā, tad pa 56. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā līdz autoceļam Rīgas—Ventspils šoseja — Kalnciems, pa autoceļa Rīgas—Ventspils šoseja — Kalnciems rietumu malu dienvidu virzienā līdz vietai iepretī 253. kvartāla ziemeļrietumu stūrim, pāri autoceļam, tad pa 253. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā, pa 253. un 254. kvartāla austrumu stigu dienvidu virzienā, pa 254. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā līdz Klīves (bijušās Ķemeru) mežniecības 100. kvartāla ziemeļaustrumu stūrim, tālāk pa 100., 104. un 111. kvartāla austrumu stigu dienvidu virzienā, pa 111. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā, pa elektrotrasi Klīves (bijušās Ķemeru) mežniecības 130. kvartāla dienvidu — dienvidrietumu virzienā, pa 130. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā līdz stigas krustojumam ar autoceļu Rīgas—Ventspils šoseja — Kalnciems, pāri autoceļam Rīgas—Ventspils šoseja — Kalnciems, tad pa autoceļa Rīgas—Ventspils šoseja — Kalnciems rietumu malu dienvidu virzienā līdz 162. kvartāla dienvidaustrumu stūrim.

No 4 līdz 1 — no 162. kvartāla dienvidaustrumu stūra rietumu virzienā pa 162. kvartāla dienvidu stigu un 180. kvartāla austrumu stigu dienvidu virzienā, tad pa 180., 179., 178., 177., 176., 175. un 174. kvartāla un saimniecības “Mazstraģi” dienvidu stigu rietumu virzienā, tālāk pa saimniecības “Mazstraģi” un 174. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā, pa 174., 175., 176, 177. un 178. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā, pa 160., 141., 129. un 98. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā, pa Tukuma (bijušās Ķemeru) mežniecības 72. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā, pa 71. kvartāla austrumu stigu dienvidu virzienā, tālāk pa 71. un 70. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā, pa 95., 123., 152. un 171. kvartāla austrumu stigu dienvidu virzienā un pa 171., 170., 169. un 168. kvartāla un saimniecību “Briģi”, “Jaunbriģi”, “Pārslas” un “Dunduri” dienvidu malu līdz saimniecības “Dunduri” dienvidrietumu stūrim.

 

3.2. Kalnciema dumbrājs
No 1 līdz 2 — no saimniecības ar zemes kadastra nr. 54 310 010 027 dienvidrietumu stūra ziemeļaustrumu virzienā pa Kalnciema—Jaunodiņu ceļu līdz ceļa krustojumam ar Klīves (bijušās Ķemeru) mežniecības 116. kvartāla ziemeļu stigu.

No 2 līdz 3 — gar valsts meža robežu pa 116. kvartāla ziemeļu robežu ziemeļaustrumu, dienvidaustrumu un ziemeļu virzienā, pa 117. kvartāla ziemeļu robežu ziemeļaustrumu virzienā, pa 110. kvartāla rietumu robežu ziemeļu, rietumu, ziemeļu, ziemeļaustrumu, rietumu un ziemeļu virzienā, pa Babītes (bijušās Ķemeru) mežniecības 85. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā un rietumu stigu ziemeļu virzienā līdz 85. kvartāla ziemeļrietumu stūrim.

No 3 līdz 4 — pa 85. un 86. kvartāla ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz 86. kvartāla ziemeļaustrumu stūrim.

No 4 līdz 1 — gar valsts meža robežu pa 86., 87. kvartāla un Klīves (bijušās Ķemeru) mežniecības 110. kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā, pa Odiņu dambi līdz Lielupes malai, pa Lielupes malu (pieņemot vidējo 2000.gada vasaras sezonas krasta līniju) dienvidrietumu virzienā līdz dolomīta šķembu iekraušanas piestātnes dambim, tad pa dambi rietumu virzienā un pa saimniecības ar zemes kadastra nr. 54 310 010 027 dienvidu robežu līdz tās dienvidrietumu stūrim.

3.3. Lustūžkalna liegums
No 1 līdz 2 — no Valguma mežniecības 111. kvartāla dienvidrietumu stūra pa šā kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā, tad pa 92. kvartāla dienvidu un rietumu stigu, kā arī rietumu un ziemeļu malu, tālāk pa saimniecības “Vēlziemeļi” dienvidrietumu un dienvidaustrumu robežu, pa 93. kvartāla ziemeļu stigu ziemeļaustrumu virzienā, pa 70. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā līdz 70. kvartāla ziemeļrietumu stūrim.

No 2 līdz 3 — no 70. kvartāla ziemeļrietumu stūra pa šā kvartāla ziemeļu un ziemeļaustrumu malu atbilstoši austrumu un dienvidaustrumu virzienā, tad pa 71. kvartāla ziemeļrietumu un ziemeļu malu, pa 72. kvartāla ziemeļrietumu un ziemeļu malu, pa 74. un 75. kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz 75. kvartāla ziemeļaustrumu stūrim.

No 3 līdz 4 — pa 75. un 99. kvartāla austrumu stigu dienvidu virzienā līdz tās krustojumam ar Klapkalnciema—Tukuma autoceļu.

No 4 līdz 1 — pa Klapkalnciema—Tukuma autoceļa ziemeļu malu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības “Ezermalas” (zemes nr. 90 820 060 018) dienvidaustrumu stūrim, tālāk pa šīs pašas saimniecības austrumu, ziemeļu un rietumu robežu, tad pa saimniecību “Saurupji” un “Rudumi” ziemeļu robežu, pa saimniecības “Mežrozes” (zemes kadastra nr. 90 820 060 066) austrumu, ziemeļu un rietumu robežu, pa saimniecības “Plinkšas “(zemes kadastra nr. 90 820 060 003) ziemeļu un rietumu robežu līdz krustojumam ar Klapkalnciema—Tukuma autoceļu, tad pa Klapkalnciema—Tukuma autoceļa ziemeļu malu līdz saimniecības “Valgumi” (zemes kadastra nr. 90 820 050 027) dienvidaustrumu stūrim, tālāk pa šīs saimniecības austrumu un rietumu robežu līdz elektropārvades līnijai pie Tukuma—Klapkalnciema ceļa un pa elektrotrasi ziemeļrietumu un rietumu virzienā līdz Valguma mežniecības 111. kvartāla dienvidrietumu stūrim.

3.4. Ķemeru liegums
No 1 līdz 2 — no Valguma mežniecības 197. kvartāla dienvidrietumu stūra pa 197., 190., 182., 175. un 167. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā, tad pa 140. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā un rietumu stigu ziemeļu virzienā, tālāk pa 123., 122. un 121. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā līdz Skujupītei.

No 2 līdz 3 — pāri Skujupītei, pa Skujupītes kreiso (rietumu) krastu ziemeļu virzienā līdz 102. kvartāla dienvidrietumu stūrim [ietekai Slocenes (Pulkaines) upē], tad pa 102. kvartāla rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz šā kvartāla ziemeļrietumu stūrim.

No 3 līdz 4 — pa 102. un 103. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā, pa 87. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā un ziemeļu stigu austrumu virzienā, tad pa 80. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā līdz šā kvartāla ziemeļrietumu stūrim.

No 4 līdz 5 — pa 80., 81. un 63. kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā, tad pa 235. un 223. kvartāla dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā, pa 223. kvartāla ziemeļrietumu, dienvidrietumu un rietumu malu pāri Rīgas—Kolkas autoceļam līdz 223. kvartāla ziemeļrietumu stūrim.

No 5 līdz 6 — no 223. kvartāla ziemeļrietumu stūra pa Rīgas jūras līča krastu austrumu virzienā līdz 234. kvartāla ziemeļaustrumu stūrim.

No 6 līdz 7 — pa valsts meža robežu (234. kvartāla austrumu robežu) un pa 234. kvartāla rietumu stigas iedomātu turpinājumu dienvidu virzienā līdz Kaņiera ezera apvedkanālam, tad pa Slocenes (Pulkaines) upes (Kaņiera ezera apvedkanāla) kreiso krastu austrumu un dienvidaustrumu virzienā, tad pa Kaņiera ezera krastu dienvidaustrumu virzienā līdz Starpiņupei, tad pa valsts meža robežu (258. kvartāla dienvidaustrumu malu) dienvidu virzienā, tad pa Lapmežciema—Antiņciema ceļu rietumu virzienā līdz pagriezienam uz Kaņiera ezera laivu bāzi, tad pa Kaņiera—Dūņezera maģistrālo grāvi dienvidu, dienvidaustrumu virzienā līdz Siliņupei, tālāk pa Siliņupes kreiso krastu austrumu virzienā, pāri Siliņupei pa iedomātu Valgumu mežniecības 280. kvartāla austrumu stigas turpinājumu dienvidu virzienā uz 280. kvartāla ziemeļaustrumu stūri, pa 280. kvartāla austrumu stigu dienvidu virzienā, pa 290. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā un tās iedomātu turpinājumu austrumu virzienā līdz Vecslocenes upei, tad pāri Vecslocenes upei līdz punktam Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92) x471574,00, y6315549,00, tālāk gar Vecslocenes upes kreiso krastu pa iedomātu taisni, kas savieno minēto punktu ar iedomātu punktu x472220,00, y6314383 uz Ķemeru—Jaunķemeru ceļa dienvidu malas (Kāpu mežniecības 29. kvartāla ziemeļrietumu stūrī).

No 7 līdz 8 — no Kāpu mežniecības 29. kvartāla ziemeļrietumu stūra pa 29. kvartāla rietumu malu dienvidu virzienā un dienvidu malu austrumu virzienā (Slokas ezera ziemeļu, ziemeļaustrumu krastu), pa 30. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā un austrumu stigu dienvidu virzienā, pa 31. kvartāla dienvidrietumu malu dienvidaustrumu virzienā, pa 34. kvartāla ziemeļu stigu austrumu virzienā un austrumu stigu dienvidu virzienā līdz Vecslocenes upei, tad pa Vecslocenes upes kreiso krastu dienvidu virzienā līdz upes satekai ar labās puses grāvi.

No 8 līdz 9 — pāri Vecslocenei dienvidrietumu virzienā, tad pa grāvja labo krastu gar Kauguru dārziņu kooperatīva malu dienvidrietumu, ziemeļrietumu un dienvidrietumu virzienā līdz Kauguru—Baltakmeņu ceļam, pa šā ceļa austrumu malu ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar meža ceļu uz Aklo ezeru, tad pa meža ceļu uz Aklo ezeru dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar Kāpu mežniecības 21. kvartāla austrumu stigu, tālāk pa stigu dienvidu virzienā līdz tās krustojumam ar Rīgas—Ventspils dzelzceļa ziemeļu malu.

No 9 līdz 10 — pa Rīgas—Ventspils dzelzceļa ziemeļu malu rietumu virzienā līdz apdzīvotās vietas “Kūdra” (zemesgabala “Kūdra O102”) austrumu robežai (Kāpu mežniecības 21. kvartāla 45. nogabala rietumu stūrim), tālāk pa apdzīvotās vietas “Kūdra” robežu ziemeļu, dienvidrietumu, dienvidu, rietumu un ziemeļu virzienā līdz Rīgas—Ventspils dzelzceļa ziemeļu malai, tad pa Rīgas—Ventspils dzelzceļa ziemeļu malu rietumu virzienā līdz krustojumam ar Kāpu mežniecības 20. kvartāla ziemeļrietumu stigu.

No 10 līdz 11 — pa Kāpu mežniecības 20. kvartāla ziemeļrietumu stigu ziemeļaustrumu virzienā, pa 19. un 14. kvartāla rietumu stigu ziemeļrietumu virzienā, pa 14. kvartāla ziemeļu stigu ziemeļaustrumu virzienā, pa 15. un 10. kvartāla rietumu robežu ziemeļrietumu virzienā, pa 5. kvartāla dienvidu stigu dienvidrietumu virzienā un rietumu stigu ziemeļrietumu virzienā, tad pa 4. kvartāla ziemeļu stigu dienvidrietumu virzienā un 1. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā līdz Valguma mežniecības 293. kvartāla dienvidaustrumu stūrim.

No 11 līdz 1 — pa Valguma mežniecības 293., 298. un 297. kvartāla dienvidu robežu rietumu virzienā, pa 300. un 308. kvartāla austrumu stigu dienvidu virzienā, pa 308., 307. un 306. kvartāla dienvidu robežu rietumu virzienā, pa 306. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā un 304. kvartāla dienvidu stigu rietumu virzienā un rietumu stigu ziemeļu virzienā, tad pāri Rīgas—Ventspils dzelzceļa līnijai ziemeļu virzienā, pa 207. un 206. kvartāla dienvidu malu ziemeļrietumu virzienā, pa 206. kvartāla rietumu stigu ziemeļu virzienā un pa 198. un 197. kvartāla dienvidu robežu rietumu virzienā līdz 197. kvartāla dienvidrietumu stūrim.

4. Ainavu aizsardzības zona Ķemeru lieguma teritorijā

4.1. Antiņciems
No 1 līdz 2 — no Valguma mežniecības 276. kvartāla dienvidrietumu stūra pa 286. kvartāla ziemeļu stigu dienvidrietumu virzienā līdz tās krustojumam ar 275. kvartāla austrumu stigu.

No 2 līdz 3 — pa 275. kvartāla austrumu stigu ziemeļrietumu virzienā līdz tās krustojumam ar Antiņciema—Jāņukroga ceļu.

No 3 līdz 4 — pa Jāņukroga—Antiņciema ceļu austrumu virzienā, tad pa saimniecību “Pasiliņi”, “Antiņi”, “Vidnieki”, “Tači” un “Zālīši” (zemes kadastra nr. 90 660 050 065) ziemeļu, ziemeļrietumu malu austrumu virzienā līdz saimniecības “Zālīši” (zemes kadastra nr. 90 660 050 065) 4. kupicai.

No 4 līdz 5 — austrumu virzienā: šķērsojot saimniecības “Zālīši” (kadastra nr. 90 660 050 065) zemi, pa ceļu Antiņciems—Lapmežciems, pa saimniecības “Jaunsētas” ziemeļu malu līdz krustojumam ar Valguma mežniecības 276. kvartāla rietumu stigu.

No 5 līdz 1 — pa 276. kvartāla rietumu stigu dienvidu virzienā līdz 276. kvartāla dienvidrietumu stūrim.

4.2. Čaukciems
No 1 līdz 2 —- no Valguma mežniecības 129. kvartāla dienvidaustrumu stūra pa šā kvartāla austrumu stigu ziemeļu virzienā, tad pa 110. kvartāla dienvidaustrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar Smārdes pagasta un Lapmežciema pagasta robežu.

No 2 līdz 3 — pa Smārdes pagasta un Lapmežciema pagasta robežu 200 metrus dienvidaustrumu virzienā, tālāk pa iedomātu taisni, šķērsojot saimniecību “Lāči” un “Lieldumpji” zemi, dienvidaustrumu—austrumu virzienā līdz Ķemeru nacionālā parka 252. kvartāla dienvidrietumu stūrim.

No 3 līdz 4 — no Ķemeru nacionālā parka 252. kvartāla dienvidrietumu stūra pa 254. kvartāla rietumu malu dienvidrietumu un dienvidaustrumu virzienā, tad pa 256. kvartāla rietumu malu dienvidaustrumu un dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar Lapmežciema pagasta un Smārdes pagasta robežu.

No 4 līdz 1 — pa 147. kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz krustojumam ar Antiņciema—Jāņukroga ceļu, tālāk pa Antiņciema—Jāņukroga ceļu līdz 129. kvartāla dienvidaustrumu stūrim.

5. Ainavu aizsardzības zona
Ķemeru nacionālā parka teritorija, kas nav ietverta šā robežu apraksta dabas rezervāta zonā, dabas lieguma zonā vai neitrālajā zonā, ietilpst ainavu aizsardzības zonā.

6. Neitrālā zona

6.1. Jaunķemeri, Bigauņciems, Lapmežciems un Ragaciems
No 1 līdz 2 — no Tukuma rajona un Jūrmalas pilsētas robežas pie Rīgas jūras līča krasta pa Jūrmalas pilsētas robežu dienvidrietumu virzienā līdz Rīgas—Kolkas autoceļam, tad pa šā autoceļa ziemeļaustrumu malu dienvidaustrumu virzienā, tad gar apbūves Kolkas ielā 5 ziemeļrietumu malu ziemeļaustrumu virzienā, tad gar apbūves Kolkas ielā 5, Kolkas ielā 3 un Kolkas ielā 1 ziemeļaustrumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz Jaunķemeru ceļam.

No 2 līdz 3 — pa Jaunķemeru ceļu dienvidrietumu virzienā, tad pāri Rīgas—Kolkas autoceļam un gar tā dienvidu malu dienvidaustrumu virzienā līdz zemesgabala nr. 13 000 252 149 austrumu stūrim.

No 3 līdz 4 — pa zemesgabalu nr. 13 000 252 149 un nr. 13 000 252 104 dienvidaustrumu robežu dienvidrietumu virzienā, pa zemesgabala nr. 13 000 252 104 dienvidu robežu rietumu un ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam uz Slokas ezeru, pāri šim ceļam, tad pa zemesgabala 270 F austrumu robežu dienvidu virzienā, pa zemesgabalu 270F, 269F, 263F, 262F, 257F, 256F, 253F, 252F un 251F dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz Jaunķemeru—Ķemeru ceļam, pāri šim ceļam rietumu virzienā līdz zemesgabala 84F dienvidrietumu stūrim, tad pa zemesgabala 84F rietumu un ziemeļrietumu robežu ziemeļu virzienā līdz zemesgabala A46 dienvidrietumu stūrim, tālāk pa zemesgabala A46 dienvidrietumu robežu ziemeļŗietumu virzienā, pa zemesgabalu A46, A47, A43 un A55 ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā un pa zemesgabalu A40, A51, A50 un B53 ziemeļrietumu un ziemeļu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz Jūrmalas pilsētas robežai, tālāk pa Jūrmalas pilsētas robežu austrumu virzienā līdz Rīgas—Kolkas autoceļam.

No 4 līdz 5 — pa Rīgas—Kolkas autoceļa rietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 060 310 ziemeļrietumu stūrim.

No 5 līdz 6 — pa zemesgabalu nr. 90 660 060 310, nr. 90 660 060 260, nr. 90 660 060 202, nr. 90 660 060 184, nr. 90 660 060 305, nr. 90 660 060 562 un nr. 90 660 060 166 ziemeļrietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 060 166 dienvidrietumu stūrim.

No 6 līdz 7 — pa iedomātu taisni ziemeļrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 060 007 dienvidaustrumu stūrim, tad pa šā zemesgabala ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz robežas pagrieziena punktam uz ziemeļaustrumiem, tālāk pa iedomātu taisni līdz zemesgabala nr. 90 660 060 039 dienvidaustrumu stūrim, tad pa zemesgabalu nr. 90 660 060 039, nr. 90 660 060 014, nr. 90 660 060 385, nr. 90 660 060 386, nr. 90 660 060 387, nr. 90 660 060 388, nr. 90 660 060 389 un iedomātu taisni ziemeļrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 060 230 dienvidu stūrim.

No 7 līdz 8 — no zemes gabala nr. 90 660 060 230 dienvidu stūra pa iedomātu taisni dienvidrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 060 031 austrumu punktam, tad pa šā zemesgabala dienvidaustrumu robežu līdz Vecslocenei, tad pāri Vecslocenei, tad pa zemesgabala nr. 90 660 060 063 austrumu, dienvidaustrumu un dienvidrietumu robežu līdz zemesgabala nr. 90 660 060 333 dienvidaustrumu stūrim, tālāk pa zemesgabaliem nr. 90 660 060 333, nr. 90 660 060 313, nr. 90 660 060 237, nr. 90 660 060 254, nr. 90 660 060 253 un nr. 90 660 060 001 dienvidrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 060 001 dienvidrietumu stūrim.

No 8 līdz 9 — no zemesgabala nr. 90 660 060 001 dienvidrietumu stūra pa iedomātu taisni ziemeļrietumu virzienā līdz vietai uz zemesgabala nr. 90 660 060 262, kur tā austrumu robežu šķērso ceļš, tad ziemeļu virzienā pa šā zemesgabala austrumu robežu, tālāk pa iedomātu taisni ziemeļrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 060 265 dienvidu stūrim, tad pa šā zemes gabala dienvidrietumu robežu līdz zemesgabala nr. 90 660 060 272 rietumu stūrim.

No 9 līdz 10 — pa zemesgabala nr. 90 660 060 272 ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā un pa zemesgabala nr. 90 660 060 273 ziemeļu robežu rietumu virzienā, pāri Siliņupei ziemeļu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 040 619 dienvidaustrumu stūrim, tad pa šā zemesgabala austrumu un ziemeļaustrumu robežu, pa zemesgabala nr. 90 660 040 418 ziemeļaustrumu robežu un pa zemesgabala nr. 90 660 040 418 ziemeļu robežu dienvidrietumu un ziemeļrietumu virzienā, tad pa zemesgabala nr. 90 660 040 488 ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā un ziemeļrietumu robežu dienvidrietumu virzienā, tālāk pa zemesgabalu nr. 90 660 040 240, nr. 90 660 040 411, nr. 90 660 040 580 un nr. 90 660 040 258 ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā, pa zemesgabala nr. 90 660 040 258 ziemeļrietumu robežu dienvidrietumu virzienā, pa zemesgabalu nr. 90 660 040 373, nr. 90 660 040 551 un nr. 90 660 040 697 ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā, pa zemesgabala nr. 90 660 040 647 ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 040 247 dienvidrietumu stūrim, tad pa zemesgabala nr. 90 660 040 247 dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 040 247 rietumu stūrim.

No 10 līdz 11 — pa zemesgabalu nr. 90 660 040 247 un nr. 90 660 040 609 ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 040 542 dienvidaustrumu stūrim, tad pa iedomātu taisni ziemeļaustrumu virzienā līdz zemesgabala nr.90 660 040 544 austrumu stūrim.

No 11 līdz 12 — no zemesgabala nr. 90 660 040 544 austrumu stūra ziemeļrietumu virzienā pāri Lapmežciema—Antiņciema ceļam līdz zemesgabala nr. 90 660 040 025 dienvidrietumu stūrim, pa šā zemesgabala rietumu robežu ziemeļu virzienā, tad pa iedomātu taisni ziemeļaustrumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 040 509 dienvidrietumu stūrim, pa zemesgabalu nr. 90 660 040 509 un nr. 90 660 040 526 rietumu robežu, pa Starpiņupes kanāla austrumu krastu ziemeļu virzienā, tad pāri grāvim iepretī zemesgabala nr. 90 660 040 526 dienvidu stūrim, pa zemesgabalu nr. 90 660 040 526 un nr. 90 660 040 397 rietumu robežu, pāri Starpiņupei, pa zemesgabalu nr. 90 660 040 018, nr. 90 660 040 584, nr. 90 660 040 445, nr. 90 660 040 772, nr. 90 660 040 467, nr. 90 660 040 628, nr. 90 660 040 629 un nr. 90 660 040 731 dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā, tālāk pa iedomātu taisni rietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 040 780 dienvidaustrumu stūrim, pa zemesgabalu nr. 90 660 040 632, nr. 90 660 040 782, nr. 90 660 040 775, nr. 90 660 040 758, nr. 90 660 040 626, nr. 90 660 040 638, nr. 90 660 040 639, nr. 90 660 040 766, nr. 90 660 040 783, nr. 90 660 040 757, nr. 90 660 010 372, nr. 90 660 010 374, nr. 90 660 010 385, nr. 90 660 010 382, nr. 90 660 010 326, nr. 90 660 010 486 un nr. 90 660 010 485 dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā, tad pa iedomātu taisni ziemeļrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 010 037 dienvidu stūrim, pa zemesgabala nr. 90 660 010 037 dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā, tālāk pa iedomātu taisni ziemeļrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 010 003 austrumu stūrim, pa šā zemesgabala ziemeļaustrumu robežu un pa zemesgabalu nr. 90 660 010 279, nr. 90 660 010 324, nr. 90 660 010 265, nr. 90 660 010 338, nr. 90 660 010 266 un nr. 90 660 010 558 ziemeļaustrumu robežu līdz zemesgabala nr. 90 660 010 613 dienvidrietumu stūrim.

No 12 līdz 13 — pa zemesgabala nr. 90 660 010 613 rietumu robežu ziemeļu virzienā un ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā, tad pa zemesgabalu nr. 90 660 010 150, nr. 90 660 010 507, nr. 90 660 010 502, nr. 90 660 010 557, nr. 90 660 010 267, nr. 90 660 010 341 un nr. 90 660 010 337 dienvidrietumu malu līdz zemesgabala nr. 90 660 010 337 dienvidrietumu stūrim.

No 13 līdz 14 — pa zemesgabalu nr. 90 660 010 337, nr. 90 660 010 260, nr. 90 660 010 182, nr. 90 660 010 282, nr. 90 660 010 281, nr. 90 660 010 600, nr. 90 660 010 114, nr. 90 660 010 113 un nr. 90 660 010 082 rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz zemesgabala nr. 90 660 010 082 ziemeļrietumu stūrim.

No 14 līdz 15 — pa zemesgabalu nr. 90 660 010 303, nr. 90 660 010 142, nr. 90 660 010 227, nr. 90 660 010 335 ziemeļrietumu robežu un šīs robežas iedomātu turpinājumu ziemeļaustrumu virzienā līdz Rīgas jūras līča krastam.

No 15 līdz 1 — pa Rīgas jūras līča piekrasti dienvidaustrumu virzienā līdz Tukuma rajona un Jūrmalas pilsētas robežai.

6.2. Ķemeri
No 1 līdz 2 — no Valguma mežniecības 303. kvartāla dienvidaustrumu stūra (Tukuma rajona un Jūrmalas pilsētas robežas) pa Tukuma rajona robežu ziemeļu un ziemeļaustrumu virzienā līdz Ķemeru pilsētas Robežu ielas ziemeļu galam, tad pa Kāpu mežniecības 1. kvartāla dienvidrietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz 4. kvartāla ziemeļrietumu stūrim.

No 2 līdz 3 — pa 4. kvartāla rietumu robežu līdz Miervalža Ķemera gatvei, pa Miervalža Ķemera gatvi austrumu un dienvidaustrumu virzienā līdz Tūristu ielai (Ķemeru—Jaunķemeru autoceļam).

No 3 līdz 4 — pa Tūristu ielu līdz zemesgabala “Tūristu ielā 3” dienvidrietumu stūrim, tad pa zemesgabalu “Tūristu ielā 3”, “Tūristu ielā 5”, “Tūristu ielā 7”, “Tūristu ielā 9”, “Tūristu ielā 11”, “Tūristu ielā 13” un “Tūristu ielā 15” ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā, tālāk pa zemesgabala “Tūristu ielā 15” ziemeļaustrumu robežu dienvidu virzienā līdz Tūristu ielai, pa Tūristu ielas ziemeļu malu austrumu virzienā līdz ceļam, kas savieno Tūristu ielu un “Meža māju”.

No 4 līdz 5 — pāri Tūristu ielai dienvidu virzienā līdz zemesgabala nr. 13 000 266 103 ziemeļrietumu stūrim, pa šā zemesgabala ziemeļrietumu malu dienvidu un dienvidrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 13 000 265 112 ziemeļaustrumu stūrim.

No 5 līdz 1 — pa zemesgabala nr. 13 000 265 112 ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā un pa ziemeļrietumu robežu dienvidrietumu virzienā, kā arī rietumu robežu dienvidu virzienā līdz Ķemeru stacijai, tad pa Rīgas—Ventspils dzelzceļa ziemeļu malu līdz Tukuma rajona un Jūrmalas pilsētas robežai.

6.3. Kūdra
No 1 līdz 2 — no zemesgabala “Kūdra 0102” dienvidrietumu stūra pa šā zemesgabala rietumu robežu ziemeļu virzienā, pa ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā un pa ziemeļaustrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz Rīgas—Ventspils dzelzceļam.

No 2 līdz 3 — pāri dzelzceļa līnijai dienvidrietumu virzienā līdz zemesgabala “Kūdra 0105” ziemeļaustrumu stūrim, pa šā zemesgabala austrumu robežu dienvidu virzienā, tad pāri Rīgas—Ventspils autoceļam, pa zemesgabalu nr. 80 880 010 021, nr. 80 880 010 119 un nr. 80 880 010 118 austrumu robežu dienvidu virzienā līdz zemesgabala nr. 80 880 010 118 dienvidaustrumu stūrim.

No 3 līdz 4 — pa zemesgabala nr. 80 880 010 118 dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā, tad pa zemesgabalu nr. 80 880 010 119 un nr. 80 880 010 021 rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz Rīgas—Ventspils autoceļam.

No 4 līdz 5 — pa Rīgas—Ventspils autoceļa dienvidu malu rietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 80 880 010 089 ziemeļaustrumu stūrim, tad pa zemesgabalu nr. 80 880 010 089, nr. 80 880 010 001 un nr. 80 880 010 022 dienvidaustrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 80 880 010 022 dienvidu stūrim.

No 5 līdz 1 — pa zemesgabalu nr. 80 880 010 022 un nr. 80 880 010 016 rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz Rīgas—Ventspils autoceļam, pāri Rīgas—Ventspils autoceļam ziemeļu virzienā, tad pa šā autoceļa ziemeļu malu līdz Babītes (bijušās Ķemeru) mežniecības 4. kvartāla dienvidaustrumu stūrim, pa šā kvartāla dienvidu, dienvidaustrumu un austrumu robežu līdz Rīgas—Ventspils dzelzceļa dienvidu malai un pa dzelzceļu rietumu virzienā līdz sākumpunktam.

6.4. Pavasari
No 1 līdz 2 — no zemesgabala nr. 80 880 010 093 ziemeļrietumu stūra austrumu virzienā pa Jūrmalas pilsētas un Salas pagasta robežu līdz Lielupes krastam (zemesgabala nr. 80 880 020 045 ziemeļaustrumu stūrim).

No 2 līdz 3 — pa Lielupes krastu dienvidaustrumu virzienā līdz zemesgabala nr. 80 880 080 082 dienvidaustrumu stūrim.

No 3 līdz 4 — pa zemesgabala nr. 80 880 080 082 dienvidu robežu rietumu virzienā un rietumu robežu ziemeļu virzienā apmēram 140 metrus līdz grāvja galam, tad pa grāvja ziemeļu malu rietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 80 880 080 138 dienvidrietumu stūrim, pa šā zemesgabala dienvidu un dienvidrietumu malu līdz dienvidrietumu stūrim, šķērsojot grāvi un ceļa uzbērumu, tad pa iedomātu taisni rietumu virzienā apmēram 500 metrus līdz zemesgabala nr. 80 880 080 060 rietumu stūrim un pa iedomātu taisni ziemeļrietumu virzienā apmēram 50 metrus līdz kolektorgrāvim, tad pa kolektorgrāvja rietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz ceļa uzbērumam iepretim Babītes (bijušās Ķemeru) mežniecības 81. kvartāla dienvidrietumu stūrim.

No 4 līdz 5 — pa uzbēruma austrumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz vietai iepretī zemesgabala nr. 80 880 020 007 austrumu stūrim, pāri ceļa uzbērumam ziemeļrietumu virzienā, tad pa zemesgabalu nr. 80 880 020 007 un nr. 80 880 020 036 ziemeļaustrumu robežu un pa ceļu ziemeļrietumu virzienā, pa zemesgabala nr. 80 880 020 011 ziemeļaustrumu robežu, pa zemesgabala nr. 80 880 020 010 dienvidrietumu un rietumu robežu līdz zemesgabala nr. 80 880 020 010 ziemeļrietumu stūrim.

No 5 līdz 1 — pa zemesgabalu nr. 80 880 020 004, nr. 80 880 010 002 un nr. 80 880 010 075 ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu un rietumu virzienā, pa zemesgabalu nr. 80 880 020 032 un nr. 80 880 010 093 dienvidu robežu un pa zemesgabala nr. 80 880 010 093 rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz Jūrmalas pilsētas robežai.

6.5. Plostmuiža
No 1 līdz 2 — no zemesgabala nr. 54 310 010 025 dienvidrietumu stūra pie Rīgas—Liepājas autoceļa pa zemesgabalu nr. 54 310 010 025 un nr. 54 310 010 029 dienvidrietumu un rietumu robežu ziemeļrietumu virzienā, tad pa zemesgabala nr. 54 310 010 029 ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz autoceļam Rīgas—Ventspils šoseja —Kalnciems un pa autoceļa Rīgas—Ventspils šoseja — Kalnciems rietumu malu līdz punktam iepretī zemesgabala nr. 54 310 010 017 ziemeļrietumu stūrim.

No 2 līdz 3 — pāri autoceļam Rīgas—Ventspils šoseja—Kalnciems, tad pa zemesgabalu nr. 54 310 010 017, nr. 54 310 010 016 un
nr. 54 310 010 026 ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā, tad pāri karjeram pa autoceļu, kas savienots ar izstrādājamo dolomīta karjeru.

No 3 līdz 4 — pa zemesgabala nr. 54 310 010 227 rietumu, ziemeļaustrumu un austrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz Lielupei.

No 4 līdz 5 — pa Lielupi dienvidu virzienā līdz tiltam pāri Lielupei.

No 5 līdz 1 — pa Rīgas—Liepājas autoceļu dienvidrietumu virzienā līdz zemesgabala nr. 54 310 010 025 dienvidrietumu stūrim.

6.6. Kauguru mazdārziņi
No 1 līdz 2 — no Kāpu mežniecības 21. kvartāla dienvidaustrumu stūra ziemeļaustrumu virzienā pa meža ceļu Kauguru virzienā līdz tā krustojumam ar Baltakmeņu—Kauguru ceļu.

No 2 līdz 3 — pa Baltakmeņu—Kauguru ceļu dienvidaustrumu virzienā līdz mazdārziņu robežai, tad pa mazdārziņu ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā, pa ziemeļaustrumu robežu dienvidaustrumu virzienā un šīs robežas iedomātu turpinājumu līdz Rīgas—Ventspils dzelzceļam.

No 3 līdz 1 — pa Rīgas—Ventspils dzelzceļa ziemeļu malu dienvidrietumu virzienā līdz Kāpu mežniecības 21. kvartāla dienvidaustrumu stūrim.

6.7. Smārdes “Kūdra”
No 1 līdz 2 — no Valguma mežniecības 178. kvartāla 6. nogabala ziemeļaustrumu stūra gar 178. kvartāla 4. nogabala austrumu robežu ziemeļu virzienā, tad pa 171. kvartāla 12. un 13. nogabala dienvidaustrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā, tad pa 171. kvartāla 13. nogabala austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz 172. kvartāla 10. nogabala dienvidrietumu stūrim.

No 2 līdz 3 — pa 172. kvartāla 10. nogabala dienvidu robežu austrumu virzienā līdz 14. nogabala ziemeļrietumu stūrim, tad pa 172. kvartāla 14. nogabala un 179. kvartāla 2. nogabala rietumu robežu dienvidu virzienā līdz 179. kvartāla 1. nogabala ziemeļaustrumu stūrim.

No 3 līdz 1 — pa 179. kvartāla 1. nogabala un 178. kvartāla 7. un 6. nogabala ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz 178. kvartāla 6. nogabala ziemeļaustrumu stūrim.

Piezīme.

Valsts meža kvartālu un nogabalu numerācija Valguma un Ķemeru mežniecībām dota pēc 1989.gada, bet Kāpu mežniecībai — pēc 1985.gada mežierīcības materiāliem.

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna