Sākums tournet@tournet.lv
Trešdiena, 29. jūnijs Pēteris, Pāvils, Pauls, Paulis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Teiču dabas rezervāta likums

Publicēts: Vēstnesis 121/122  2000.04.05

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
 prezidents izsludina šādu likumu:


Teiču dabas rezervāta likums


I nodaļa
. Vispārīgie noteikumi

1.pants
Teiču dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra "Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi" starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

2.pants
Rezervāts izveidots, lai saglabātu Teiču purvu un ar to ekoloģiski saistīto mitro mežu kompleksu un nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību.

3.pants
Rezervāta platība ir 19 337 hektari, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Teiču dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Teiču dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants
Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības rezervātā nosaka dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

5.pants
Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Teiču dabas rezervāta administrācija (turpmak - administracija), kas pārvalda arī Krustkalnu dabas rezervātu. Administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.


II nodaļa. Funkcionālās zonas

6.pants
Rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas:

1) stingrā režīma zona;
2) regulējamā režīma zona.

7.pants
(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu rezervātam tipisko ekosistēmu dabisku attīstību.

(2) Stingrā režīma zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, kā arī ēku un būvju celtniecība.

(3) Uzturēšanās stingrā režīma zonā ir aizliegta, to drīkst apmeklēt tikai ar administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

8.pants
(1) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, ekosistēmu dabisku attīstību, pastavot minimālai antropogēnajai slodzei, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus.

(2) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) uztureties bez administrācijas izsniegtas atļaujas; iznemums ir personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;
2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;
3) veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirti.

(3) Jebkada darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisku attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar administrāciju.

9.pants
(1) Lai mazinātu saimniecisko un sociālo ietekmi uz rezervāta ekosistēmām, ap rezervātu tiek noteikta ārējā aizsargjosla. Tas ārējā robeža iet pa republikas nozīmes ceļiem, kas savieno Atašieni, Odzienu, Mētrienu, Krustiņus, Stalidzānus, Barkavu, Murmastieni, Stirnieni un Atašieni. Aizsargjoslas iekšējā robeža sakrīt ar rezervāta ārējo robežu.

(2) Ārējā aizsargjoslā aizliegts:

1) medīt medņus, rubeņus un zosis;
2) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu;
3) bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;
4) lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus.


III nodaļa. Rezervāta pārvalde

10.pants
(1) Administrāciju vada rezervata direktors, kas vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors rezervāta teritorijā un tās ārējā aizsargjoslā. Rezervāta direktoru ieceļ amatā un atceļ no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

(2) Administrācijas amatpersonas ir rezervāta direktors, vina vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

11.pants
(1) Administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

(2) Administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams, pildot dienesta pienākumus.

12.pants
Administrācija saskaņo visu līmeņu teritoriālplānojumus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju.

13.pants
Administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotacija no valsts budžeta visparejiem ienemumiem;
2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;
3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

14.pants
Administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

15.pants
Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču dabas rezervāta konsultativa padome, kas vienlaikus pilda arī Krustkalnu dabas rezervāta konsultatīvās padomes funkcijas. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.


Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.423 "Noteikumi par Teiču dabas rezervātu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).Likums Saeima pienemts 2000.gada 16.marta.

Valsts prezidente 

V.Vīķe-Freiberga


Rīgā 2000.gada 5.aprīlī


1.pielikums


2.pielikums

 

Teiču dabas rezervāta robežu apraksts

Teiču dabas rezervātam ir šādas robežas:

 

Madonas rajons

 

Barkavas pagasts

 

Madonas virsmežniecība

 

Varakļānu mežniecība

No 1. līdz 2. -

no 105.kvartāla (turpmāk - kv.) ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem līdz 107.kv. ziemeļaustrumu stūrim un saimniecībai "Škobri";

no 2. līdz 3. -

uz dienvidiem pa saimniecības "Škobri" rietumu un 107.kv. austrumu robežstigu līdz saimniecības "Škobri" dienvidrietumu robežai;

no 3. līdz 4. -

uz dienvidrietumiem, austrumiem, dienvidiem, dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 110. un 114.kv. meliorācijas kontūrgrāvi līdz saimniecības "Dzintari" rietumu robežai, apliecot Barkavas pagasta zemi;

no 4. līdz 5. -

uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem, apliecot saimniecību "Dzintari", līdz Barkavas pagasta robežai;

no 5. līdz 6. -

uz dienvidaustrumiem pa Barkavas pagasta un 119.kv. robežu līdz saimniecības "Augšnieki" robežai;

no 6. līdz 7. -

uz dienvidaustrumiem pa 119.kv. un saimniecības "Augšnieki" robežu līdz Barkavas pagasta robežai;

no 7. līdz 8. -

uz dienvidaustrumiem pa 119.kv. un Barkavas pagasta robežu līdz saimniecības "Mežsētas" dienvidu robežai;

no 8. līdz 9. -

uz dienvidrietumiem pa 119.kv. un saimniecības "Mežsētas" robežu līdz Barkavas pagasta robežai;

no 9. līdz 10. -

uz dienvidiem, dienvidaustrumiem, ziemeļaustrumiem, austrumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem, apliecot Barkavas pagasta zemi, pa 131. un 120.kv. meliorācijas kontūrgrāvi līdz saimniecības "Bumbieri" robežai;

no 10. līdz 11. -

uz ziemeļaustrumiem pa 120. un 121.kv. ziemeļrietumu un saimniecības "Bumbieri" robežu līdz Barkavas pagasta robežai;

no 11. līdz 12. -

uz ziemeļaustrumiem pa 121.kv. un Barkavas pagasta robežu līdz saimniecības "Vecpulcenes" dienvidu robežai;

no 12. līdz 13. -

uz ziemeļaustrumiem pa 121.kv. ziemeļrietumu un saimniecības "Vecpulcenes" robežu līdz 121.kv. ziemeļrietumu stūrim (sakrīt ar Madonas virsmežniecības Varakļānu mežniecības robežu);

no 13. līdz 14. -

uz austrumiem un dienvidiem pa valsts meža 200., 201., 202. un 203.kv. dienvidu un 207.kv. rietumu robežstigu līdz Barkavas un Murmastienes pagasta robežai.

 

Murmastienes pagasts

No 14. līdz 15. -

uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 133.kv. un saimniecības "Blisiņi" robežu līdz saimniecības "Birztalas" ziemeļrietumu robežai;

no 15. līdz 16. -

uz dienvidaustrumiem pa 133.kv. un saimniecības "Birztalas" robežu līdz saimniecības "Rudeņāji" ziemeļu robežai;

no 16. līdz 17. -

uz rietumiem pa Murmastienes pagasta ziemeļu robežu (sakrīt ar meliorācijas grāvi) līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai;

no 17. līdz 18. -

uz rietumiem pa saimniecības "Jaunarāji" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Skangaļi" ziemeļu robežai;

no 18. līdz 19. -

uz rietumiem pa saimniecības "Skangaļi" robežu līdz Murmastienes pagasta robežai;

no 19. līdz 20. -

uz rietumiem pa Murmastienes pagasta robežu līdz saimniecības "Paeglīši" robežai;

no 20. līdz 21. -

uz rietumiem pa saimniecības "Paeglīši" robežu līdz saimniecības "Rozītes" robežai;

no 21. līdz 22. -

uz rietumiem un dienvidiem pa saimniecības "Rozītes" robežu līdz saimniecības "Vaivari" robežai;

no 22. līdz 23. -

uz rietumiem pa saimniecības "Vaivari" robežu [sakrīt ar meliorācijas grāvi "Grāna grāvis" (turpmāk - Grāna grāvis)] līdz saimniecības "Kastaņi" robežai;

no 23. līdz 24. -

uz rietumiem pa saimniecības "Kastaņi" robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz Murmastienes pagasta robežai;

no 24. līdz 25. -

uz rietumiem un dienvidrietumiem pa Murmastienes pagasta robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai;

no 25. līdz 26. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Jaunarāji" robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Pūkas" robežai;

no 26. līdz 27. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Pūkas" robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Laimiņi" robežai;

no 27. līdz 28. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Laimiņi" robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Skangaļi" robežai;

no 28. līdz 29. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Skangaļi" robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Vētras" robežai;

no 29. līdz 30. -

uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem, apliecot saimniecību "Vētras", līdz saimniecības "Mežmaļi" robežai;

no 30. līdz 31. -

uz dienvidrietumiem un rietumiem pa saimniecības "Mežmaļi" robežu līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai;

no 31. līdz 32. -

uz dienvidrietumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību "Jaunarāji", līdz saimniecības (kadastra nr.7078-003-0081) robežai;

no 32. līdz 33. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7078-003-0081) ziemeļu robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Avotiņi-2" robežai;

no 33. līdz 34. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Avotiņi-2" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Kļavinieki" robežai;

no 34. līdz 35. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Kļavinieki" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Kolneji" robežai;

no 35. līdz 36. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Kolneji" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Blisiņi" robežai;

no 36. līdz 37. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Blisiņi" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Jāņu mājas" robežai;

no 37. līdz 38. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Jāņu mājas" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Ābeles" robežai;

no 38. līdz 39. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Ābeles" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Silzemes" robežai;

no 39. līdz 40. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Silzemes" ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Irbes" robežai;

no 40. līdz 41. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Irbes" ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Virši" robežai;

no 41. līdz 42. -

uz dienvidrietumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību "Virši", pa Grāna grāvi līdz saimniecības "Eglenieki" robežai;

no 42. līdz 43. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Eglenieki" ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7078-003-0109) robežai;

no 43. līdz 44. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7078-003-0109) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Tolkāja" robežai;

no 44. līdz 45. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Tolkāja" robežu līdz Murmastienes pagasta robežai;

no 45. līdz 46. -

uz dienvidrietumiem pa Murmastienes pagasta robežu līdz saimniecības "Tolkāja" robežai;

no 46. līdz 47. -

uz dienvidiem pa saimniecības "Tolkāja" robežu līdz saimniecības "Siksala" robežai;

no 47. līdz 48. -

uz dienvidiem pa saimniecības "Siksala" robežu līdz saimniecības "Tolkāja" robežai;

no 48. līdz 49. -

uz dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Tolkāja", līdz saimniecības "Skangaļi" robežai;

no 49. līdz 50. -

uz dienvidiem un ziemeļaustrumiem, apliecot saimniecību "Skangaļi", līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai;

no 50. līdz 51. -

uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecību "Jaunarāji" līdz Murmastienes pagasta robežai;

no 51. līdz 52. -

uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Jāņu mājas" un saimniecības "Silzemes" robežai;

no 52. līdz 53. -

uz dienvidiem gar saimniecības "Silzemes" robežu līdz saimniecības "Ozoliņi" robežai;

no 53. līdz 54. -

uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz Murmastienes pagasta robežai;

no 54. līdz 55. -

uz dienvidiem gar Murmastienes pagasta robežu līdz saimniecības "Pārupes" robežai;

no 55. līdz 56. -

uz dienvidiem un austrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Pārupes" robežu līdz saimniecības "Vilkates" robežai;

no 56. līdz 57. -

uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Vilkates" robežu līdz saimniecības "Vērstiņsala" robežai;

no 57. līdz 58. -

uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Vērstiņsala", līdz saimniecības "Vērstiņsala" ziemeļaustrumu stūrim;

no 58. līdz 59. -

uz ziemeļaustrumiem gar saimniecības "Vērstiņsala" robežu līdz saimniecības "Jāņu mājas" robežai;

no 59. līdz 60. -

uz ziemeļaustrumiem līdz Murmastienes pagasta un saimniecības "Čopmaļi" robežai;

no 60. līdz 61. -

uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Čopmaļi" robežu līdz saimniecības "Pīlādži" robežai;

no 61. līdz 62. -

uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Pīlādži" dienvidu robežu līdz šīs saimniecības robežai;

no 62. līdz 63. -

uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Pīlādži" robežu līdz saimniecības "Ošlejas" robežai;

no 63. līdz 64. -

uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Ošlejas", līdz saimniecības "Brūklenāji" robežai;

no 64. līdz 65. -

uz ziemeļaustrumiem gar saimniecības "Brūklenāji" robežu līdz saimniecības "Kapteiņi" robežai;

no 65. līdz 66. -

uz ziemeļaustrumiem līdz Dirītes upei un ziemeļrietumiem pa Dirītes upi līdz saimniecības "Paegļi" robežai;

no 66. līdz 67. -

uz ziemeļrietumiem pa Dirītes upi līdz saimniecības "Kalnlapsas" robežai;

no 67. līdz 68. -

uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Kalnlapsas" dienvidu robežu līdz saimniecības "Zemzari" robežas dienvidu stūrim;

no 68. līdz 69. -

uz ziemeļaustrumiem gar saimniecības "Zemzari" dienvidaustrumu robežu līdz saimniecības "Purmaļi" robežai;

no 69. līdz 70. -

uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību "Purmaļi", līdz Murmastienes pagasta zemei;

no 70. līdz 71. -

uz ziemeļaustrumiem, apliecot Murmastienes pagasta zemi, pa meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Tumaši" robežai;

no 71. līdz 72. -

uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Salmiņi" un saimniecības "Tropi" robežai;

no 72. līdz 73. -

uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Tropi", līdz saimniecības "Rutki" robežai;

no 73. līdz 74. -

uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Rutki", līdz Lisiņas upei (sakrīt ar saimniecības "Ziemeļi" robežu);

no 74. līdz 75. -

uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa Lisiņas upi līdz saimniecības "Liepas" robežai;

no 75. līdz 76. -

uz dienvidaustrumiem pa Lisiņas upi gar saimniecības "Liepas" robežu līdz saimniecības "Strautiņi" robežai;

no 76. līdz 77. -

uz dienvidaustrumiem pa Lisiņas upi līdz saimniecības "Pīlādži" robežai;

no 77. līdz 78. -

uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa Lisiņas upi, apliecot saimniecību "Pīlādži", līdz saimniecības "Zīles" robežai;

no 78. līdz 79. -

uz ziemeļaustrumiem pa Lisiņas upi līdz saimniecībai "Viktorīši";

no 79. līdz 80. -

uz dienvidiem, apliecot saimniecību "Viktorīši", pa meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Rutki" robežai;

no 80. līdz 81. -

uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Rutki", līdz saimniecības "Krūkļi" robežai;

no 81. līdz 82. -

uz austrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Rutki" robežu līdz saimniecības "Jakubāni" robežai;

no 82. līdz 83. -

uz austrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Jakubāni" robežu līdz saimniecības "Rāceņi" robežai;

no 83. līdz 84. -

uz austrumiem, ziemeļiem un austrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Rāceņi" robežu līdz saimniecības "Mālnieki" robežai;

no 84. līdz 85. -

uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Mālnieki" robežu līdz saimniecības "Jaunannas" robežai;

no 85. līdz 86. -

uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Jaunannas" robežu līdz saimniecības "Sarkaņi" robežai;

no 86. līdz 87. -

uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Sarkaņi" rietumu robežu līdz saimniecības "Vālodzītes" robežai;

no 87. līdz 88. -

uz dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Vālodzītes" robežu līdz saimniecības "Veipi" robežai;

no 88. līdz 89. -

uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi un saimniecības "Veipi" robežu līdz saimniecības "Skariņi" robežai;

no 89. līdz 90. -

uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Veipi" ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Broki" robežai;

no 90. līdz 91. -

uz austrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Broki" robežu līdz saimniecības "Veipi" robežai;

no 91. līdz 92. -

uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi un saimniecības "Veipi" robežu līdz saimniecības "Broki" ziemeļrietumu stūrim;

no 92. līdz 93. -

uz dienvidaustrumiem, austrumiem un ziemeļiem, apliecot saimniecību "Broki", līdz Murmastienes pagasta robežai;

no 93. līdz 94. -

uz austrumiem gar pagasta ceļu KančiTiltagals, šķērsojot Inčāres strautu, līdz saimniecības "Priedaine" robežai;

no 94. līdz 95. -

uz dienvidaustrumiem līdz saimniecības "Gredzentiņi" robežai (sakrīt ar saimniecības "Priedaine" dienvidrietumu robežu);

no 95. līdz 96. -

uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar saimniecības "Gredzentiņi" robežu) līdz Varakļānu pagasta un saimniecības (kadastra nr.7094-002-0049) robežai.

 

Varakļānu pagasts

No 96. līdz 97. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0049) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-003-0192) ziemeļu stūrim;

no 97. līdz 98. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-003-0192) ziemeļrietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai;

no 98. līdz 99. -

uz dienvidrietumiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-002-0050) ziemeļu stūrim;

no 99. līdz 100. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0050) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "»eičinieks" ziemeļu stūrim;

no 100. līdz 101. -

uz dienvidrietumiem gar saimniecības "»eičinieks" ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-002-0054) ziemeļu stūrim;

no 101. līdz 102. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0054) robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-005-0141) ziemeļu stūrim;

no 102. līdz 103. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-005-0141) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-002-0045) ziemeļu stūrim;

no 103. līdz 104. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0045) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-002-0044) ziemeļu stūrim;

no 104. līdz 105. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0044) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-002-0063) austrumu stūrim;

no 105. līdz 106. -

uz ziemeļrietumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību (kadastra nr.7094-002-0063), līdz saimniecības "Priežusalas" robežai;

no 106. līdz 107. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Priežusalas" rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-002-0066) ziemeļu stūrim;

no 107. līdz 108. -

uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem, apliecot saimniecību  (kadastra nr.7094-002-0066), līdz saimniecības (kadastra nr.7094-002-0068) rietumu stūrim;

no 108. līdz 109. -

uz dienvidaustrumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0068) dienvidrietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai;

no 109. līdz 110. -

uz dienvidaustrumiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-003-0015) un akciju sabiedrības "Latgale" robežai;

no 110. līdz 111. -

uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar akciju sabiedrības "Latgale" robežu) līdz saimniecības (kadastra nr.7094-002-0131) ziemeļrietumu stūrim;

no 111. līdz 112. -

uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0131) rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-005-0040) robežai;

no 112. līdz 113. -

uz rietumiem pa meliorācijas grāvi [sakrīt ar saimniecības (kadastra nr.7094-005-0040) robežu] līdz saimniecības (kadastra nr.7094-005-0038) ziemeļaustrumu stūrim;

no 113. līdz 114. -

uz ziemeļrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-005-0038) robežu līdz akciju sabiedrības "Latgale" robežai;

no 114. līdz 115. -

uz ziemeļrietumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar akciju sabiedrības "Latgale" robežu) līdz saimniecības (kadastra nr.7094-005-0108) austrumu stūrim;

no 115. līdz 116. -

uz ziemeļiem un dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi un Teicijas upi, apliecot saimniecības (kadastra nr.7094-005-0108) austrumu stūri, līdz akciju sabiedrības "Latgale" robežai;

no 116. līdz 117. -

uz dienvidrietumiem pa Teicijas upi līdz Atašienes pagasta robežai (sakrīt ar Varakļānu pagasta ziemeļu stūri);

no 117. līdz 118. -

uz dienvidrietumiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-006-0223) austrumu stūrim;

no 118. līdz 119. -

uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-006-0223) rietumu robežu līdz Varakļānu pagasta ziemeļrietumu stūrim;

no 119. līdz 120. -

uz dienvidiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības "Kamenes" ziemeļrietumu stūrim;

no 120. līdz 121. -

uz dienvidiem pa saimniecības "Kamenes" rietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai;

no 121. līdz 122. -

uz dienvidiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-006-0222) ziemeļrietumu stūrim;

no 122. līdz 123. -

uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-006-0222) rietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai;

no 123. līdz 124. -

uz dienvidiem pa Varakļānu pagasta rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-006-0144) ziemeļrietumu stūrim;

no 124. līdz 125. -

uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-006-0144) rietumu robežu līdz saimniecības "Ozoli" robežai;

no 125. līdz 126. -

uz dienvidiem un austrumiem, apliecot saimniecību "Ozoli", līdz saimniecības (kadastra nr.7094-005-0047) ziemeļrietumu stūrim;

no 126. līdz 127. -

uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-005-0047) rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-007-0090) ziemeļu stūrim;

no 127. līdz 128. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-007-0090) rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-004-0084) ziemeļu stūrim;

no 128. līdz 129. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-004-0084) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Lielie Ciematnieki" robežai;

no 129. līdz 130. -

uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa saimniecības "Lielie Ciematnieki" ziemeļrietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai;

no 130. līdz 131. -

uz dienvidiem pa 170. un 173.kv. austrumu robežstigu gar Varakļānu pagasta rietumu robežu līdz saimniecības "Skangaļi" rietumu stūrim;

no 131. līdz 132. -

uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Skangaļi" dienvidrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-006-0264) ziemeļrietumu robežai (sakrīt ar 174.kv. austrumu robežstigu);

no 132. līdz 133. -

uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 174. un 177.kv. austrumu robežstigu līdz Varakļānu pagasta robežai;

no 133. līdz 134. -

uz dienvidiem pa 177.kv. austrumu robežstigu līdz šosejai Jēkabpils Rēzekne;

no 134. līdz 135. -

uz ziemeļaustrumiem pa šoseju JēkabpilsRēzekne līdz Varakļānu mežniecības robežai;

no 135. līdz 136. -

uz dienvidaustrumiem pa Varakļānu mežniecības robežu (sakrīt ar 176.kv. austrumu robežstigu) līdz dzelzceļa līnijai RīgaZilupe.

 

Jēkabpils rajons

 

Atašienes pagasts

 

 

 

Jēkabpils virsmežniecība

 

Atašienes mežniecība

no 136. līdz 137. -

uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa dzelzceļa līniju RīgaZilupe līdz Atašienes pagasta robežai;

no 137. līdz 138. -

uz ziemeļiem, austrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Zaļumi" dienvidu stūrim;

no 138. līdz 139. -

uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai;

no 139. līdz 140. -

uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Bērzaine" dienvidu robežai;

no 140. līdz 141. -

uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Bērzaine" dienvidaustrumu robežu līdz saimniecības "Avotiņi" dienvidu stūrim;

no 141. līdz 142. -

uz austrumiem un ziemeļrietumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu, apliecot saimniecību "Avotiņi", līdz saimniecības "Brokas" dienvidu robežai;

no 142. līdz 143. -

uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem, apliecot saimniecību "Brokas", līdz saimniecības "Jaunborovka" dienvidu stūrim;

no 143. līdz 144. -

uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu (sakrīt ar saimniecības "Jaunborovka" austrumu robežu) līdz saimniecības "Brokas" robežai;

no 144. līdz 145. -

uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Jaunborovka" robežai;

no 145. līdz 146. -

uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Stradiņi" robežai;

no 146. līdz 147. -

uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai;

no 147. līdz 148. -

uz ziemeļaustrumiem, ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa 168.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Elengofa" dienvidu stūrim;

no 148. līdz 149. -

uz ziemeļiem pa 168.kv. rietumu robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai;

no 149. līdz 150. -

uz ziemeļaustrumiem, ziemeļiem un rietumiem pa 168. un 165.kv. robežstigu, apliecot pašvaldības zemi, līdz saimniecības "Birzītes" robežai;

no 150. līdz 151. -

uz rietumiem pa 165.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Vecstutka" robežai;

no 151. līdz 152. -

uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Vecstutka" ziemeļrietumu robežu līdz Atašienes pagasta robežai;

no 152. līdz 153. -

uz ziemeļaustrumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Ozolkalns" robežai;

no 153. līdz 154. -

uz ziemeļiem, apliecot saimniecību "Ozolkalns", līdz saimniecības "Anniņas" robežai;

no 154. līdz 155. -

uz ziemeļrietumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu (sakrīt ar saimniecības "Anniņas" ziemeļaustrumu robežu) līdz saimniecības "Birzītes" austrumu stūrim;

no 155. līdz 156. -

uz rietumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Meldri" ziemeļaustrumu stūrim;

no 156. līdz 157. -

uz rietumiem pa 164.kv. robežstigu līdz saimniecības "Todorova" ziemeļaustrumu robežai;

no 157. līdz 158. -

uz rietumiem un dienvidrietumiem pa saimniecības "Todorova" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Meldri" ziemeļu robežai;

no 158. līdz 159. -

uz rietumiem pa saimniecības "Meldri" ziemeļu robežu (sakrīt ar 164.kv. dienvidu robežstigu) līdz Atašienes pagasta robežai;

no 159. līdz 160. -

uz rietumiem, ziemeļiem un rietumiem, apliecot pagasta zemi, līdz saimniecības "Strīķi" ziemeļrietumu stūrim;

no 160. līdz 161. -

uz dienvidrietumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai;

no 161. līdz 162. -

uz rietumiem pa Atašienes pagasta ziemeļu robežu līdz saimniecības "Ziediņi" robežai;

no 162. līdz 163. -

uz ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību "Ziediņi", līdz saimniecības "Pētersala" austrumu stūrim;

no 163. līdz 164. -

uz ziemeļrietumiem pa 164.kv. rietumu robežstigu un pa saimniecības "Pētersala" austrumu robežu līdz saimniecības "Kieģeļi" dienvidu stūrim;

no 164. līdz 165. -

uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi un ziemeļiem līdz

 

saimniecības "Drivinieki" robežai;

no 165. līdz 166. -

uz ziemeļiem pa 164.kv. austrumu robežstigu līdz saimniecības

 

"Lejas" dienvidu stūrim;

no 166. līdz 167. -

uz ziemeļiem pa 164.kv. rietumu robežstigu līdz Atašienes pagasta zemei;

no 167. līdz 168. -

uz ziemeļiem, rietumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem, apliecot pagasta zemi, līdz saimniecības "Jaunvītiņi" dienvidu stūrim;

no 168. līdz 169. -

uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa 155.kv. ziemeļrietumu robežstigu līdz saimniecības "Elejas" dienvidu stūrim;

no 169. līdz 170. -

uz ziemeļaustrumiem, ziemeļrietumiem un rietumiem, apliecot saimniecību "Elejas", līdz saimniecības "Jaunvītiņi" ziemeļu stūrim;

no 170. līdz 171. -

uz dienvidrietumiem pa 140.kv. dienvidu robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai;

no 171. līdz 172. -

uz dienvidrietumiem pa 140. un 154.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Eiduki" ziemeļu stūrim;

no 172. līdz 173. -

uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Eiduki" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Ezeriņi" robežai;

no 173. līdz 174. -

uz dienvidaustrumiem pa 154.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Krustiņi" ziemeļu robežai;

no 174. līdz 175. -

uz dienvidiem, rietumiem, ziemeļiem un dienvidrietumiem pa 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Apses" robežai;

no 175. līdz 176. -

uz dienvidrietumiem pa 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Puriņi" robežai;

no 176. līdz 177. -

uz dievidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz saimniecības "Gundegas" robežai;

no 177. līdz 178. -

uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai;

no 178. līdz 179. -

uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz saimniecības "Miezīši" robežai;

no 179. līdz 180. -

uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai;

no 180. līdz 181. -

uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz saimniecības "Jaunlejas" robežai;

no 181. līdz 182. -

uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz ceļam AtašieneMētriena;

no 182. līdz 183. -

uz ziemeļrietumiem pa ceļu AtašieneMētriena līdz Jēkabpils rajona robežai.

 

 

 

Madonas rajons

 

Mētrienas pagasts

 

 

 

Madonas virsmežniecība

 

Saikavas mežniecība

No 183. līdz 184. -

uz ziemeļrietumiem pa ceļu AtašieneMētriena līdz saimniecības "Austriņi" robežai;

no 184. līdz 185. -

uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar 154.kv. ziemeļu robežstigu) līdz saimniecības "Jaunāres" robežai;

no 185. līdz 186. -

uz ziemeļaustrumiem pa 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz Mētrienas pagasta zemei;

no 186. līdz 187. -

uz ziemeļaustrumiem pa 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Jaunrāksala" robežai;

no 187. līdz 188. -

uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Jaunrāksala" dienvidaustrumu robežu līdz Mētrienas pagasta robežai;

no 188. līdz 189. -

uz ziemeļaustrumiem pa 140.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Jaunrāksala" robežai;

no 189. līdz 190. -

uz ziemeļiem, dienvidrietumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību "Jaunrāksala", līdz saimniecības "Jaunāres" robežai;

no 190. līdz 191. -

uz dienvidrietumiem pa 182.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Rāksala" ziemeļu stūrim;

no 191. līdz 192. -

uz dienvidrietumiem pa 181.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Pakalni" robežai;

no 192. līdz 193. -

uz dienvidrietumiem pa 181.kv. dienvidu robežstigu līdz Mētrienas pagasta robežai;

no 193. līdz 194. -

uz dienvidrietumiem pa 181.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Zemītes" robežai;

no 194. līdz 195. -

uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa 181. un 152.kv. kontūrgrāvi līdz ceļam AtašieneMētriena;

no 195. līdz 196. -

uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa ceļu AtašieneMētriena līdz saimniecības "Ļūmāni" robežai;

no 196. līdz 197. -

uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem pa 136.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Silgali" robežai;

no 197. līdz 198. -

uz ziemeļiem pa 136.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Amati" robežai;

no 198. līdz 199. -

uz ziemeļiem pa 136.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Mētriņas" robežai;

no 199. līdz 200. -

uz austrumiem un ziemeļiem pa 136. un 137.kv. robežstigu līdz saimniecības "Medņu riests" robežai;

no 200. līdz 201. -

uz ziemeļiem pa 137.kv. ziemeļrietumu robežstigu līdz saimniecības "Lejasrubeņi" robežai;

no 201. līdz 202. -

uz ziemeļiem pa 137.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Šūmāni" robežai;

no 202. līdz 203. -

uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa 137. un 138.kv. ziemeļu robežstigu līdz Mētrienas pagasta robežai;

no 203. līdz 204. -

uz ziemeļaustrumiem pa 138.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Odzienas-7" robežai;

no 204. līdz 205. -

uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Odzienas-7" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Rubeņi" robežai;

no 205. līdz 206. -

uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa saimniecības "Rubeņi" austrumu robežu līdz saimniecības "Melderkalns" dienvidaustrumu stūrim;

no 206. līdz 207. -

uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Dzērvītes" robežai;

no 207. līdz 208. -

uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Pilskalni" robežai;

no 208. līdz 209. -

uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Uzkalni" dienvidu stūrim;

no 209. līdz 210. -

uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. austrumu robežstigu līdz Sildu ezera rietumu galam (sakrīt ar saimniecības "Krastmaļi" dienvidu stūri);

no 210. līdz 211. -

uz ziemeļaustrumiem pa 126.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Aizdegļi" dienvidu stūrim;

no 211. līdz 212. -

uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar 126.kv. ziemeļrietumu robežstigu) līdz saimniecības "Gravāni" robežai;

no 212. līdz 213. -

uz ziemeļaustrumiem pa 126.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Dūkstupi" dienvidu stūrim;

no 213. līdz 214. -

uz ziemeļaustrumiem pa 126.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Purmalas" dienvidu stūrim;

no 214. līdz 215. -

uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Purmalas" dienvidu robežu līdz saimniecības "Aizelksnes" dienvidu stūrim;

no 215. līdz 216. -

uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Aizelksnes" dienvidu robežu līdz Mētrienas pagasta robežai;

no 216. līdz 217. -

uz ziemeļaustrumiem, apliecot pagasta zemi, līdz saimniecības "Lazdiņas" dienvidu stūrim;

no 217. līdz 218. -

uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Lazdiņas" dienvidaustrumu robežu līdz saimniecības "Rozes" dienvidu stūrim;

no 218. līdz 219. -

uz ziemeļaustrumiem pa Jaunislienas upi līdz saimniecības "Degļi" robežai;

no 219. līdz 220. -

uz ziemeļiem, apliecot saimniecību "Degļi", līdz Mētrienas pagasta robežai;

no 220. līdz 221. -

uz ziemeļrietumiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Bērzi" robežai;

no 221. līdz 222. -

uz ziemeļrietumiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Prausala" austrumu robežai;

no 222. līdz 223. -

uz ziemeļiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Medņu riests" dienvidu stūrim;

no 223. līdz 224. -

uz ziemeļiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Mazleiši" dienvidu stūrim;

no 224. līdz 225. -

uz ziemeļiem pa saimniecības "Mazleiši" austrumu robežu līdz saimniecības "Jaunrozes" dienvidu robežai;

no 225. līdz 226. -

uz ziemeļiem pa 108.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Celmiņi" austrumu robežai;

no 226. līdz 227. -

uz ziemeļiem pa 108.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Lielnieki" dienvidu robežai;

no 227. līdz 228. -

uz ziemeļaustrumiem pa 108.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Lielnieki" dienvidaustrumu stūrim;

no 228. līdz 229. -

uz austrumiem, ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa 106. un 101.kv. rietumu robežstigu līdz 101.kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 229. līdz 1. -

uz austrumiem pa 101., 102., 103., 104. un 105.kv. ziemeļu robežstigu līdz 105.kv. ziemeļrietumu stūrim.

 

Murmastienes pagasts

 

Siksala

No 230. līdz 231. -

no Murmastienes pagasta ceļa MurmastieneSiksala, apliecot Siksalas ezera rietumu krastu, līdz saimniecības "Ezerkrasts" un saimniecības (kadastra nr.7078-002-0007) robežai;

no 231. līdz 232. -

uz dienvidiem gar Siksalas ezera krastu līdz saimniecības (kadastra nr.7078-002-0007) dienvidaustrumu robežai;

no 232. līdz 233. -

uz dienvidrietumiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa 141.kv. ziemeļu un 135.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Rutki" dienvidu robežai;

no 233. līdz 234. -

uz ziemeļiem pa 135.kv. austrumu robežstigu (sakrīt ar saimniecības "Rutki" rietumu robežu) līdz saimniecības "Ezerkrasts" robežai;

no 234. līdz 235. -

uz dienvidrietumiem un ziemeļaustrumiem pa 135.kv. austrumu robežstigu līdz Murmastienes pašvaldības ceļam Siksala-Mētriena;

no 235. līdz 236. -

uz ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem un dienvidiem pa 128.kv. dienvidaustrumu un 129.kv. dienvidu robežstigu līdz ceļam Murmastiene-Siksala.

 

Mētrienas pagasts

 

Saliņas

No 236. līdz 237. -

no 139.kv. dienvidrietumu robežstigas un Vabulītes (Oklās) upītes krustpunkta, apliecot saimniecību "Saliņas", līdz 153.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 237. līdz 236. -

uz ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību "Saliņas", līdz Vabulītes (Oklajai) upītei. Ozolsala

No 238. līdz 239. -

no 110.kv. dienvidrietumu stūra, apliecot saimniecību "Ozolsala", līdz 111.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 239. līdz 238. -

no 111.kv. ziemeļaustrumu stūra, apliecot saimniecību "Ozolsala", līdz 110.kv. dienvidrietumu stūrim. Stingrā režīma zona

No 240. līdz 241. -

no 158.kv. ziemeļaustrumu stūra pa tā austrumu robežu līdz dienvidaustrumu stūrim;

no 241. līdz 242. -

no 158.kv. dienvidaustrumu stūra, šķērsojot 167. un daļēji 170.kv. dienvidrietumu virzienā, līdz Pieslaista ezeram, ietverot tā dienvid- austrumu un dienvidu krastu, un līdz 169.kv. austrumu robežstigai;

no 242. līdz 243. -

no Pieslaista ezera pa 169. un 172.kv. austrumu robežstigu 1īdz 172.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 243. līdz 244. -

no 172.kv. dienvidaustrumu stūra pa robežstigu uz dienvidrietumiem līdz 172.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 244. līdz 245. -

no 172.kv. dienvidrietumu stūra ziemeļu virzienā pa 172., 169. un 166.kv. rietumu robežstigu līdz punktam, kas atrodas 750 m uz dienvidiem no 157.kv. dienvidrietumu stūra;

no 245. līdz 246. -

no punkta uz 166.kv. rietumu robežstigas, kurš atrodas 750 m uz dienvidiem no 157.kv. dienvidrietumu stūra, uz ziemeļrietumiem līdz 156.kv. un tālāk pa šā kv. robežstigu līdz 156.kv. rietumu stūrim;

no 246. līdz 247. -

no 156.kv. rietumu stūra uz ziemeļaustrumiem pa robežstigu līdz rezervāta robežai Murmastienes pagasta Vērstiņsalā;

no 247. līdz 248. -

no rezervāta robežas Vērstiņsalā uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz 143.kv. dienvidu robežstigai;

no 248. līdz 240. -

no meliorācijas grāvja un 143.kv. robežstigas krustpunkta uz austrumiem pa 143. (ietverot Lisiņa ezera dienvidu krastu), 146., 147. un 148.kv. dienvidu robežstigu līdz 158.kv. ziemeļaustrumu stūrim.

Piezīme. Valsts meža kvartālu numuri doti pēc 1984.gada mežierīcības datiem.
 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna