Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 22. maijs Emīlija
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Kultūras tūrisms Rīgā*

Ievads
          Pētījuma mērķis bija noskaidrot kultūras tūrisma tendences Rīgas pilsētā. Pētījums tika veikts, balstoties uz kvantitatīvu metodoloģiju un veicot ārvalstu tūristu aptauju Rīgas pilsētā. Aptauja notika laikā no 2004.gada 16.novembra līdz 26. novembrim. Tās ietvaros tika aptaujāti 400 respondentu.

Galvenie secinājumi
          Analizējot datus demogrāfiskajā griezumā, redzams, ka lielākā daļa respondentu, kuri ieradušies Rīgā tūrisma braucienā, ir vīrieši (65%) un gados jauni cilvēki - vecumā līdz 34 gadiem (60%).
          Visbiežāk Rīgu tūrisma braucienā ir apmeklējuši Rietumeiropā dzīvojošie respondenti (36%), 22% aptaujāto respondentu apskatīt Rīgu ieradušies no Britu salām, savukārt 17% - no Ziemeļvalstīm. Katrs desmitais aptaujātais tūrists Rīgā ir ieradies no Austrumeiropas.

Grafiks 1.

Bāze: visi respondenti, N=400

          Lielākā daļa respondentu Rīgu apmeklē pirmoreiz (80%). Aptuveni katrs septītais respondents Rīgu apmeklē jau otro vai trešo reizi (14%), savukārt 6% respondentu Rīgā ir bijuši vismaz četras reizes (6%).
          Vairums respondentu, kas Rīgu apmeklē pirmoreiz, ir vīrieši, gados jauni cilvēki (līdz 34 gadiem), Rietumeiropā, Britu salās vai Ziemeļvalstīs dzīvojošie. Apmeklēt Rīgu vairāk kā vienu reizi ir tendence gados vecākiem cilvēkiem.

Grafiks 2.

Bāze: visi respondenti, N=400

          Visbiežāk ārzemju tūristi Rīgu apmeklē uz trīs dienām - šādu dienu skaitu tūrisma braucienam ir izvēlējusies 1/3 daļa respondentu (32%). Katrs ceturtais respondents plāno uzturēties Rīgā 1-2 dienas (26%). Četras dienas Rīgā pavadīt plāno katrs piektais respondents (18%), savukārt piecas līdz septiņas dienas Rīgā uzturas 17% respondentu. Tikai 7% aptaujāto respondentu Rīgu apmeklē vismaz uz nedēļu un ilgāk.
          No Rietumeiropas atbraukušie tūristi visbiežāk Rīgā pavada no 3 līdz pat 7 dienām, savukārt no Britu salām vai Ziemeļvalstīm atbraukušie Rīgā vidēji pavada trīs dienas.

Grafiks 3.

Bāze: visi respondenti, N=400

          Jautāti par nozīmīgākajiem faktoriem, kas mudinājuši apmeklēt Latviju, respondenti visbiežāk min savu zinātkāri (28%). Nākošie biežāk minētie faktori ir radu un/vai draugu apciemojums (18%), kā arī draugu ieteikums apmeklēt Latviju (18%). Katru sesto respondentu Latviju apmeklēt ir pamudinājusi interese par Latvijas/Baltijas vēsturi un kultūru (17%). Katru septīto respondentu - lētas aviobiļetes, lidojumi un interese par ES jaunajām dalībvalstīm (attiecīgi 14% katrs no faktoriem).
          Analizējot datus demogrāfiskajā griezumā, varam novērot, ka biežāk minētais faktors Latvijas apmeklējumam kā vīriešiem, tā sievietēm ir zinātkāre. Šo faktoru kā galveno ir minējuši 32% vīriešu un 22% sieviešu. Jāatzīmē, ka vīriešu vidū zinātkāre ir būtiskāks faktors nekā sieviešu vidū, jo atšķiras par 10 procenta punktiem. Vienīgā pieminēšanas vērtā atšķirība starp dzimumiem ir novērojama pie faktora "Izklaide un sekss". To kā būtisku faktoru ir minējuši 8% vīriešu un tikai 3% sieviešu.
          Analizējot faktorus pa vecuma grupām, varam novērot, ka respondentiem vecuma grupā no 30-34 gadiem svarīgākais faktors, kas pamudinājis apmeklēt Latviju, ir draugu ieteikums (23%).
          Būtiskas atšķirības vērojamas, analizējot datus pa valstīm, no kurām atbraukuši respondenti. Rietumeiropas tūristiem primārā ir zinātkāre(29%) un interese par ES jaunajām dalībvalstīm (22%), kā arī interese par Latvijas/Baltijas kultūru un vēsturi (19%). No Britu salām atbraukušajiem tūristiem būtiskākie faktori ir zinātkāre (34%) un lētās aviobiļetes (24%), bet kā trešais svarīgākais faktors tiek minēts draugu ieteikums (22%). Ziemeļvalstu tūristi kā vienlīdz svarīgus faktorus min zinātkāri un draugu ieteikumu (katrs no faktoriem 26%), kā arī interesi par Latvijas/Baltijas kultūru, vēsturi un lētas aviobiļetes (katrs no faktoriem 16%). No Austrumeiropas atbraukušie tūristi kā svarīgāko faktoru Latvijas apmeklējumam min radu/draugu apciemojumu (39%), otrajā vietā atstājot interesi par Latvijas/ Baltijas kultūru un vēsturi (24%). No Āzijas un Austrālijas atbraukušajiem tūristiem primārā ir interese par Latviju - zinātkāre (30%), Rīgas arhitektūra (23%), Latvijas/Baltijas vēsture un kultūra (20%), kā arī interese par ES jaunajām dalībvalstīm (20%). Savukārt Ziemeļamerikas tūristiem galvenais faktors Latvijas apmeklējumam, tāpat kā tūristiem no Austrumeiropas, ir radu un/vai draugu apmeklējums (59%).

Grafiks 4.

Bāze: visi respondenti, N=400, procentu summa > 100%

          No Rīgā apskatāmajam vietām un objektiem visbiežāk apmeklēta ir Vecrīga -trīs ceturtdaļas aptaujāto ārzemju tūristu to jau bija apskatījuši (75%). Kā otrs biežāk minētais apmeklējumu objekts tiek minētas Rīgas kafejnīcas, bāri un diskotēkas; šos objektus jau bija apmeklējis katrs trešais respondents (31%). Gandrīz tik pat liela ievērība tikusi piešķirta Brīvības piemineklim un Rīgas baznīcām (attiecīgi 29% un 28%). Iepirkšanās centrus bija paspējuši apmeklēt 17% aptaujāto tūristu, bet 16% aptaujāto bija apmeklējuši kādu no Rīgas muzejiem. Jūgendstila arhitektūru Rīgas centrā jau bija apskatījuši 11% respondentu, bet 6% respondentu jau bija apmeklējuši kādu operas vai teātra izrādi, koncertu. Vēl 6% respondentu bija apmeklējuši Rīgas Centrāltirgu.
          Analizējot jau apmeklēto objektu datus pa dzimumiem, novērojamas nelielas atšķirības. Iepirkšanās centrus jau paspējuši apmeklēt 23% sieviešu, kamēr vīriešu vidū tos apmeklējuši tikai 14% (atšķirība ir 9 procentpunkti). Savukārt kafejnīcas, bārus un diskotēkas jau apmeklējuši 33% vīriešu, un tikai 27% sieviešu (atšķirība - 6 procentpunkti). Tāda pati tendence novērojama arī operas vai teātra izrādes, koncerta apmeklējumā - kādu kultūras pasākumu jau apmeklējuši 8% vīriešu un tikai 3% sieviešu (atšķirība - 5 procentpunkti).

Grafiks 5.

Bāze: visi respondenti, N=400, procentu summa > 100%

          Runājot par vietām un objektiem, kurus aptaujātie respondenti vel tikai plāno apmeklēt, kā pirmais apskates objekts tiek minēta Vecrīga, to plāno apskatīt trešā daļa respondentu (35%). Kā otrs biežāk minētais plānotais apmeklējuma objekts tiek minētas Rīgas kafejnīcas, bāri un diskotēkas (32%). Tūristu plānotie apskates objekti ir arī Rīgas baznīcas (22%) un muzeji/ galerijas (21%). Gandrīz katrs sestais tūrists plāno apmeklēt arī kādu iepirkšanās centru (18%). Brīvības pieminekli un jūgendstila arhitektūru Rīgas centrā apskatīt plāno attiecīgi 13% un 12% respondentu, savukārt 11% plāno apmeklēt kādu operas vai teātra izrādi, koncertu.

Grafiks 6.

Bāze: visi respondenti, N=400, procentu summa > 100%

          Respondenti tika lūgti novērtēt Rīgas centra vēsturisko apbūvi un arhitektūru, izmantojot skalu no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē "vāji", bet 10 - "izcili". Šo fenomenu vidējais vērtējuma indekss ir 8,4. Vairākums respondentu Rīgas centra vēsturisko apbūvi un arhitektūru novērtēja uz 8-10 ballēm (78%), bet vērtējumu no 4-7 ballēm izvēlējās 18% aptaujāto respondentu.
          Analizējot šos datus demogrāfiskajā griezumā, redzam, ka salīdzinoši zemāku vērtējumu snieguši tūristi no Rietumeiropas, vīrieši, kā arī respondenti vecumā līdz 29 gadiem.

Grafiks 7.

Bāze: visi respondenti, N=400

          Rīgas centra mūsdienu arhitektūra salīdzinoši tika vērtēta daudz kritiskāk un tās vidējais vērtējuma indekss ir 5,9. Izmantojot skalu no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē "vāji", bet 10 - "izcili", ar 8-10 ballēm Rīgas centra mūsdienu arhitektūru novērtēja 16% respondentu, bet ar 4-7 ballēm - 61% respondentu. Astoņi procenti respondentu savam vērtējumam izmantoja 1-3 balles, bet vēl 15% bija grūti noformulēt savu attieksmi.
          No tiem respondentiem, kas Rīgas centra mūsdienu arhitektūru vērtē ar 8-10 ballēm, salīdzinoši vairāk ir rietumeiropiešu, kā arī respondentu vecumā no 30-34 gadiem.

Grafiks 8.

Bāze: visi respondenti, N=400

          Katrs trešais Rīgu apmeklējušais tūrists ir pilnībā apmierināts ar kultūras tūrisma iespējām Rīgā (34%), savukārt drīzāk apmierināti ar kultūras tūrisma iespējām Rīgā ir vairāk kā puse aptaujāto respondentu - 53%.
          Visapmierinātākie ar kultūras tūrismu ir respondenti vecumā no 30-34 gadiem, kā arī gados vecākie respondenti (50 gadi un vairāk). Drīzāk apmierināto vidū ir salīdzinoši vairāk gados jauno respondentu (līdz 29 gadiem), kā arī tūristu no Rietumeiropas.

Grafiks 9.

Bāze: visi respondenti, N=400

          Ieejas maksas līmeni kultūras iestādēs ir bijis grūti novērtēt gandrīz pusei aptaujāto respondentu (48%). Daļēji tas skaidrojams ar to, ka, piemēram, muzejus apmeklēt bija paspējuši tikai 16% respondentu, bet operas vai teātra izrādes, koncertus - 6% aptaujāto.
          Ceturtā daļa respondentu ieejas maksas līmeni kultūras iestādēs ir novērtējusi kā vidēju (25%). Ieejas maksu kā diezgan zemu vai pat ļoti zemu ir novērtējuši 19% aptaujāto, bet diezgan augsta vai pat ļoti augsta tā ir šķitusi 8% aptaujāto respondentu.

Grafiks 10.

Bāze: visi respondenti, N=400

          Uz jautājumu "Kas Rīgas apmeklējuma laikā Jums ir iepaticies visvairāk?" pārliecinoši kā pirmā atbilde tiek minēta Vecrīga, to ir nosaukuši vairāk kā puse aptaujāto ārzemju tūristu (54%). Mazāk kā 15% respondentu nosaukuši jūgendstila arhitektūru Rīgas centrā (14%), cilvēkus un to attieksmi (14%), kā arī kafejnīcas, bārus, diskotēkas (13%) un pilsētas gaisotni kopumā (12%).
          Kā vīriešiem, tā sievietēm apmeklējuma laikā visvairāk ir iepatikusies Vecrīga (pa 54% abiem dzimumiem). Nelielas izmaiņas vērojamas, salīdzinot nākošos faktorus - vīriešiem kā nākošais vispatīkamākais ir šķituši cilvēki, to attieksme (17%), kafejnīcas, bāri, diskotēkas (15%), kamēr sievietes kā otro patīkamāko minējušas jūgendstila arhitektūru Rīgas centrā (17%) un Rīgas baznīcas (13%).
          Neskaitot Vecrīgu, rietumeiropiešiem visvairāk patikusi jūgendstila arhitektūra Rīgas centrā, tūristiem no Britu salām patikušas kafejnīcas, bāri, diskotēkas, bet respondentiem no Ziemeļvalstīm - jūgendstila arhitektūra un pilsētas gaisotne.

Grafiks 11.

Bāze: visi respondenti, N=400, procentu summa > 100%

          Respondenti arī tika aptaujāti par to, kas viņiem visvairāk nepatīk Rīgā. 28% respondentu atbildēja, ka nav nekā tāda, kas nepatīk, savukārt vairāk kā ceturtā daļa respondentu nespēja formulēt savu atbildi (26%). Konkrētu atbildi sniegušo respondentu vidū 10% ir visvairāk neapmierināti ar laika apstākļiem, bet 6% - ar nelaipno apkalpošanu. Pārējie nepatikas iemesli ir zem 5% robežas. "Nav nekā tāda, kas man nepatīk" ir teikuši salīdzinoši vairāk vīriešu, respondentu vecumā no 30 gadiem, kā arī tūristi no Britu salām, Ziemeļvalstīm un Āzijas/ Austrālijas.

Grafiks 12.

Bāze: visi respondenti, N=400, procentu summa > 100%

          Rīgu no citu Eiropas valstu galvaspilsētām atšķir tas, ka tā ir mazāka, klusāka un mierīgāka pilsēta; šādu atbildi ir snieguši 22% respondentu. Piecpadsmit procenti respondentu kā atšķirīgo min vēsturisko centra apbūvi, bet katrs desmitais respondents uzskata, ka atšķirīgi ir Rīgā dzīvojošie cilvēki, viņu izskats un uzvedība (10%).

Grafiks 13.

Bāze: visi respondenti, N=400, procentu summa > 100%

          Vairākums aptaujāto ārzemju tūristu ir pilnība apmierināti ar Rīgas apmeklējumu (62%), savukārt drīzāk apmierināti ar Rīgas apmeklējumu ir 35% respondentu.

Grafiks 14.

Bāze: visi respondenti, N=400

          Tiem respondentiem, kuri ir pilnībā apmierināti ar Rīgas apmeklējumu, vispatīkamākās atmiņas biežāk saistās ar Vecrīgu un pilsētas jūgendstila arhitektūru.
          Lielākā daļa aptaujāto respondentu neplāno apmeklēt vēl kādus objektus vai vietas ārpus Rīgas (72%).
          To cilvēku vidū, kas plāno apmeklēt kādas vietas vai objektus ārpus Rīgas, ir salīdzinoši vairāk tūristu, kuri Rīgā viesojas atkārtoti, kā arī to respondentu, kuri plāno Latvijā pavadīt vairāk kā piecas dienas. Sociāli demogrāfiskajā griezumā raugoties, salīdzinoši vairāk ir sieviešu, respondentu vecumā no 45-54 gadiem, kā arī tūristu no Austrumeiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas/ Austrālijas.

Grafiks 15.

Bāze: visi respondenti, N=400

          No tām vietām, uz kurām respondenti plāno doties apskatīt vēl kādus objektus vai vietas ārpus Rīgas, visbiežāk tiek minētas pilsētas Sigulda un Jūrmala (tās minējuši attiecīgi 38% un 37% respondentu). Trešā biežāk minētā plānotā apskates pilsēta ir Ventspils (12%). Tikpat liels skaits respondentu plāno apmeklēt arī Rundāles pili (12%), bet vēl 34% respondentu plāno apmeklēt kādu citu Latvijas pilsētu.

Grafiks 16.

Bāze: respondenti, kuri plāno apmeklēt kādas vietas vai objektus ārpus Rīgas, N=l 11, procentu summa > 100%

*Pētījums "KULTŪRAS TŪRISMS RĪGA" - novembris 2004 
Pasūtītājs: UNESCO Latvijas Nacionālā Komisija
Izpildītājs: lietišķo pētījumu aģentūra "Nikolo grupa"

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna