Sākums tournet@tournet.lv
Ceturtdiena, 27. janvāris Ilze, Ildze, Izolde
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Bibliogrāfija Kurzemes novada studijām

Bibliogrāfiskie rādītāji

Jēgers B. Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija [1940-1991] : [5 sēj.] - Stokholma, [1968 - b.g.].
Latviešu (Latvijas) zinātne un literatūra: Periodikā iespiesto rakstu. sistem. radītājs: 1763-1914, 1920-1936 / [Sast. A. Ģinters]. - R., 1926-1989. [Sk. vietu vārdu radītāju.]
Latvijas māksla un arhitektūra. Grāmatu rādītājs 18. gs. - 2000. - R., 2003.
Latvijas PSR (Latvijas) Preses hronika: Valsts bibliogr. rādītājs. - R., 1957-1991. [Sk. ģeogr. rāditāju gada palīgrādītajā.]
Latvijas vēstures bibliogrāfija: 1918-1935 / Säst. E. Štengele. - R., 1935.
Hollander B. Bibliographie der baltischen Heimatkunde. - Riga, 1924.
Holst N. von. Die deutsche Kunst des Baltenlandes im Lichte neuer Forschung: Bericht über das gesamte Schrifttum seit dem Weltkrieg (1919-1939). - München, 1942.
Die Livländische Geschichtsliteratur: 1880-1913. - Riga, 1880-1923.
Schrifttum zur deutsch-baltischen Kunst / Zusammengestellt von H. P. Kügler. - Berlin, 1939.
Winkelmann E. Bibliotheca Livoniae historica. - 2. verb. und verm. Ausg. - Berlin, 1878.

Enciklopēdijas, leksikoni

Baltisches historisches Ortslexikon. T.2. Lettland. - Köln ; Wien, 1990.
Baltisches Wappenbuch. - Alling, 1980.
Baltischer Biographischer Index = Baltic biographical Index : 3 B-de / bearb. von Axel Frey. - München, 1999.
Enciklopēdiskā vārdnīca : 2 sēj. / galv. red. A.Vilks. - R., 1991.
Konversācijas vārdnīca: 4 sēj. - R., 1906-1921. Latviešu Konversācijas vārdnīca: 21 sēj. - R., 1927-1940.
Latviešu rakstniecība biogrāfijās / atb. red. Viktors Hausmanis. - R., 1992. 
Latvju enciklopēdija : 3 sēj. / red. A.Švābe. - Stokholma, 1950-1955.
Latvju enciklopēdija : 1962-1982 : 4 sēj. / galv.
red. E.Andersons. - Rockville, 1983-1990.
Latvijas padomju enciklopēdija : 10 sēj. - R., 1981- 1988.
Latvijas
Latvijas pagasti : encikl. : Latvijas pagasti, novadi, pilsētu un novadu lauku teritorijas : 2 sēj. - R., 2001-2002. 

Latvijas pilsētas : encikl. / atb. red. Astrīda Iltnere. - R., 1999. 
Latvijas Daba: encik. 6 sēj. R., 1994. - 1998.
Latvijas PSR mazā enciklopēdija : 3 sēj. / galv. red. V.Samsons. - R., 1967-1970.
Māksla un arhitektūra biogrāfijās : [4 sēj.]. - R., 1995.-2003.
Campe P. Lexikon Liv- und Kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400-1850: 2 Bde. - Stockholm, 1951-1957.
Deutschbaltisches biographisches Lexikon: 1710-1960. - Köln; Wien, 1970.
Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. 3 T. - Görlitz, [1929-1939].
Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften: Kurland: 2 Bde. - Görlitz, 1930-1942.
Klingspor C. A. Baltisches Wappenbuch. - Stockholm, 1882.
Lexikon baltischer Künstler / Hrsg. von W. Neumann. - Riga, 1908.
Löwis of Menar K. von. Burgenlexikon für Alt-Livland. - Riga, 1922. Richter A. Baltische Verkehrs- und Adressbücher: Bd. 2: Kurland. - Riga, 1912.

Avoti

Atskaņu hronika: Ditleba Alnpeķes "Rīmju chronika". - R., 1936.
Indriķa Livonijas hronika. -R., 1936.
Švābe A.
Latvijas vestures avotu hrestomätija (1300.-1500. g.). - R., 1939.
Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch, nebst Regesten: (15 Bde) / Hrsg. von F. G. von Bunge. - Reval; Riga, 1855-1914.
Hermannus de Wartberge. Chronicon Livoniae. - Leipzig, 1862.

Vispārīgi apcerējumi

Ābers B. Kuršu brīvības grāmata // SM. - 1937. - Nr. 4.
Ābers B.
Kurzemes muižu likumi .// SM. - 1938. - Nr. 3.
Adamovičs L.
Dzimtenes baznīcas vēsture. - R., 1927.
Andersons E.
Dānijas sakari ar Baltijas zemēm no IX līdz XIII gadsimtam vēstures avotu gaismā // ZAV. - 1990. - Nr. 1-2.
Andersons E.
Senie kurzemnieki Amerikā un Tobago kolonizācija. - Stokholma, 1970.
Apinis K.
Latvijas pilsētu vēsture. - R., 1931.
Ārends P. Kuršu sēta // SM. - 1937. - Nr. 2.
Bākule I. Rātsnami Latvijas pilsētās. - R.,2001.
Bēms R. Apceres par Latvijas mākslu simt gados: 18. gs. beigas - 19. gs. beigas. - R., 1984.
Bērziņš P. Latviešu sakari ar normaņiem // Latvijas Tirgotājs. - 1926. - Nr.
6-12.
Bīlmans A., Peņģerots V. Latvijas daba un dzīve. - R., 1927.
Biļķins V. Kursa un kuršu cīņas. - Linkolna, 1967.
Birkerts A.
Krišjānis Valdemārs un viņa centieni. - R., 1925.
Blese E.
Seno kuršu etniskā piederība // SM. - 1937. - Nr. 2.
Brastiņš E.
Latvijas pilskalni: 1. sēj.: Kuršu zeme. - R., 1923.
Cimermanis S.
Latvijas sēta gadsimtu gaitā // DVK 1991. gadam. - R., 1990.
Dubiņš E. Kurzemē. - R., 1993.
Dunsdorfs E.
Kurzemes karakartes (17. un 18. gadsimtenī). - Melburna, 1984.
Dunsdorfs E. L
atvijas vēsture: 1600-1710. - Stokholma, 1962. Dunsdorfs E. Latvijas vēsture: 1710-1800. - Stokholma, 1973.
Dunsdorfs E. Muižas. - Melburna, 1983.
Dunsdorfs E., Spekke A.
Latvijas vēsture: 1500-1600. -Stokholma, 1964.
Dzenis G.
Par lauku koka baznīcām
// DVK 1988. gadam. - R., 1987.
Eihvalds K. 0.
Dažas ziņas par Latvijas senatni skandināviešu teikās // Zemkopis. - 1928.-Nr.52.
Erdmanis G. Kurzemes viduslaiku pilis. - R., 1989.
Grauzdiņa I.
Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē. - R., 1987.
Grosmane E. Ventsp
ils koktēlnieki: 17. gs- otrā puse - 18. gs. sāk. - R., 1981.
Igals F.
Kurzemnieku kolonijas Norvēģija // BrZP. - 1934. - Nr. 21-23.
Janele I. Vecie lauku parki. - R., 1981.
Jansons G.
Kurzemes pilsētu senās koka ēkas. - R., 1982.
Jaunzems J.
Kādas senlaiku kurša dzīvojamās ēkas stāsti // SM. - 1939. - Nr. 1.
Jaunzems J. Kursas "dižie laidari" //' SM. - 1939. - Nr. 3.
Jaunzems J. Kuršu koka trauki .// SM. - 1937. - Nr. 2.
Jaunzems J.
Kurzemes sēta. - R., 1943.
Johansons A.
Latvijas kultūras vēsture:
1710-1800. -Stokholma. 1975.
Juškevičs J.
Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē. - R., 1931.
Juškevičs J.
Kurzemes hercogi un viņu laikmets. - R., 1935.
Juškevičs J.
Nocietinājumu sistēmas pie seniem kuršiem, zemgaļiem un sēļiem // Aizsargs. - 1927. - Nr. 7,
8/9.
Juškevičs J.
Vikingu laikmets Baltijas jūrā // Latvijas Kareivis. - 1926. - Nr. 282, 286.
Kalniņš V. Kurzemes hercogistes valsts iekārta un tiesibas: 1561-1795. - R-, 1963.
Karlsons Ž.
Ordeņa laikmets Latvijā. - R., 1936.
Krodznieks J.
Līgumi ar kuršiem 1230. gadā // IMM. - 1921. - Nr. 1.
Kundziņš P. Latviešu klēts arhitektūra // SM. - 1940. - Nr. 2.
Kurzeme un kurzemnieki. - R., 1995.
Ķiploks E.
Dzimtenes draudzes un baznīcas. - B. v.J, 1987.
Latviešu etnogrāfija. - R., 1969.
Latviešu literatūras vēsture : 6 sēj. / virsred. Ludis Bērziņš. - R., 1935-1937.
Latviešu literatūras vēsture : 3 sēj. - R., 1998-2001. 
Latvijas pilsētas valsts 20 gados. - R., 1938.
Latvijas PSR arheoloģija. - R., 1974.
Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekļi. - R., 1988.
Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados. - R., 1928. Latvijas Sarkanā grāmata : retās un izzūdošās augu sugas / projekta vadītājs un galv. red. Gunārs Andrušaitis. - R., 1996-
1.sēj.: Sēnes un ķērpji. / sagat. Edgars Vimba. - 1996.
4.sēj.: Bezmugurkaulnieki. - 1998.
6.sēj.: Putni un zīdītāji. - 2000.
Latvju tautas dainas: 12 sēj. / Sakop. R. Klaustiņš. - R., 1928-1932.
Latvijas valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts : kontrolstāvoklis uz 14.06.1996. - [B.v. : b.i., 1996].
Mugurēvičs Ē. Kristīgas ticības izplatība Latvijas teritorijā 11.-12. gs. un katoļu baznīcas ekspansijas sākums // ZAV. - 1987. - Nr. 5.
Mugurēvičs Ē. Latvijas viduslaiku piļu klasifikācijas un arheoloģiskās izpētes jautājumi //Arheoloģija un etnogrāfija. - 1983. - 14. sēj.
Muižniece R.
Latvijas PSR Vēstures muzeja seno kokskulplūru kolekcija // Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei. - R., 1986. - 1. laid.
Muižniece R.
Renesanses un manierisma stilu iestrāvotā kokgriezumu māksla Latvijā 16.-17. gadsimtā // Latviešu tēlotāja māksla. - R., 1978.
Pāvulāns V.
Satiksmes ceļi Latvijā XIII-XVII gs. - R., 1971.
Plāķis J. Kuršu kāpas un kursenieki // SM. - 1937. - Nr. 2.
Plāķis J. Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi: 1. d.: Kurzemes vārdi. - R., 1936.
Prande A.
Kurzeme 17. gadusimteņa zīmējumos // Ilustrēts Žurnāls. - 1925. - Nr. 1.
Priedīte I. Kurzemes lībiešu ciemi // DVK 1975. gadam. - R., 1974.
Rusmanis S., Vīks I.
Kurzeme. - R.,1993
Salnais V., Maldups A.
Pilsētu apraksti: 3 d. - R., 1936.
Siliņš J. Kurzemes daiļnieki un Kurzemes tēlojumi jaunā latviešu mākslā // SM. -1937. -Nr. 12.
Siliņš J. Latvijas māksla: 1800-1914: 2[sēj.]. - Stokholma, 1979-1980.
Siliņš J. Latvijas māksla, 1915-1940 : 3 [sēj.]. - Stokholma, 1988-1993.
Skujenieks M.
Latvija: Zeme un iedzīvotāji: - 3. pārstrād. un papild. izd. - R., 1927.
Skulme J.
Latvijas agrīnā glezniecība // DVK 1977
. gadam. - R., 1976.
Sleinis I., Sleine M.
Dzintarzeme - dzimtene: Latvijas dabas un kultūras vērojumi. - R., 1937.
Spārītis 0. Dekoratīvā apmetuma evolūcija un lietojums Latvijas arhitektūrā l6.- 17. gs. // Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vē
sturei. - R., 1986. - 1. laid.
Stepiņš P. Kristus vārdā pie kuršiem // DVK 1989. gadam. - R., 1988.
Straubergs K.
Latviešu tautas paražas. - R., 1944.
Sudmalis J., Mažeiks E.
Kurzemes piekrastes dzintara apstrādāšanas tradīcijas // Latviešu tēlotāja māks
la. - R., I960.
Šmits P.
Latviešu mitoloģija. - 2. pārstrād. izd. - R., 1926.
Švābe A. Latvijas vēsture: 1800-1914. - Stokholma, 1958.
Švābe A. Latvju kultūras vesture: [2 d.]. -R., 1921-1922.
Švābe A. Senā Kursa
// Straumes un avoti. - R., 1938.
Tepfers V.
Kurzemes trofejas Zviedrijā // SM. - 1936. - Nr. 4.
Valters M.
Sakari ar Zviedriju senos laikos //Jaunākās Ziņas. - 1929. - Nr. 277.
Vanags K.
Ceļvedis pa dzimto zemi: 2. d.: Zemgale un Kurzeme. - R.; 1939.
Veinbergs F. Iz latviešu-leišu vestures. - R., 1921.
Vičs A.
Latviesu skolu vesture: 2. gram.: Kurzeme no 1800.-1885. gadam. - R., 1926.
Vipers B.
Latvju māksla baroka laikmetā. - R., 1937.
Arbusow L. der Jüngere. Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland. - Leipzig, 1921. Baltische Kirchengeschichte / Hrsg. von R. Wittram. - Göttingen, 1996.
Busch E. Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der ev.-luth. Gemeinden in Russland. - St.-Petersburg; Leipzig, 1867.
Busch E. Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der ev.-luth. Gemeinden in Russland. -St.-Petersburg, 1862.
Chudzinski E. Die Eroberung Kurlands durch den Deutschen Orden im 13. Jahrhundert. - Borna; Leipzig, 1917.
Dopkewitsch H. Die Burgsuchungen in Kurland und Livland von 13- 16 Jahrhundert // Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga. -Riga, 1931-1932.
Dubiņš E.
Kurzeme/Kurland // Lettland / Thomas Maess (Hg.). - Leer, 1993.
Eckert W. Kurland unter dem Einfluss des Merkantilismus. - Riga, 1927. Die evangelisch-lutherischen Gemeinden in Russland: Bd 2. -St.-Petersburg, 1911.
Gebhardi L. A. Geschichte des Herzogtums Kurland und Semgallen. - Halle, 1789.
Heine G. Kurländische Güter und Schlösser. - Riga, 1905.
Heine G. Meine Fuss-Tour durch Kurland. - Riga, 1902.
Heyking A. Statistische Studien über die ländlichen Zustände Kurlands. - Mitau, 1862.
Kallmeyer Th. Die Begründung der evangelisch-lutherischen Kirche in Kurland durch Herzog Gotthard. - Riga, 1851.
Kallmeyer Th., Otto G. Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. - 2. Aufl. - Riga, 1910.
Karling S. Holzschnitzerei und Tischlerkunst der Renaissance und des Barocks in Estland. - Dorpat, 1943.
Kreuz- und Querzüge durch Kurland // Rigaer Tageblatt. - 1891. -Nr. 129, 134, 140, 146, 151, 157, 163, 168; 1892. -Nr. 109.
Kupffer K. R. Plan zur Einrichtung eines Naturschutzgebietes auf der Insel Moritzholm in Kurland // Korrespondenzblatt (Riga). - 1910. - Bd. 53. Kurland: Schriften des deutschen Auslandmuseums. - Stuttgart, 1917.
Löwis of Menar K. von. Zur Baugeschichte der Komtureien des Deutschen Ordens in Kurland // SB (Mitau): 1895. - Mitau, 1896.
Meissner K. von. Das schöne Kurland. - München, 1917.
Mettig C. Baltische Städte. - 2.verm. Aufl. - Riga, 1905.
Mirbach 0. von. Briefe aus und nach Kurland während der Regierungsjahre des Herzogs Jacob: 2 Th. - Mitau, 1844.
Pirang H. Das Baltische Herrenhaus: 3 T. - Riga, 1926-1930.
Sahm W. Heimatkunde von Kurland. - Breslau, 1917.
Schlippenbach U. Malerische Wanderungen durch Kurland. - Riga; Leipzig, 1809.
Schmid B. Die Burgen des deutschen Ritterordens in Kurland // Zeitschrift für Bauwesen. - 1921. - H. 7-9
Schwartz Ph. Kurland im 13. Jahrhundert bis zum Regierungsantritt Bischof Edmund's von Werd.-Leipzig, 1875.
Seraphim A. Die Geschichte des Herzogtums Kurland. -Reval, 1904.
Seraphim E., Seraphim A. Aus der Kurländischen Vergangenheit. - Stuttgart, 1893.
Seraphini E., Seraphim A. Aus Kurlands hörzoglicher Zeit. - Mitau, 1892.


Saīsinājumi

BrZP - Brīvas Zemes Ilustrētais Pielikums
DVK - Dabas un vēstures kalendārs
IMM - Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
SM - Senatne un Māksla
ZAV - Latvijas (PSR) ZA Vēstis
SB (Mitau) - Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatu
r und Kunst

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna