Sākums tournet@tournet.lv
Ceturtdiena, 30. jūnijs Tālivaldis, Mareks
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

BIBLIOGRĀFIJA VIDZEMES NOVADA STUDIJĀM

Bibliogrāfiskie rādītāji

Jēgers B. Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija [1940-1991] : [5 sēj.] - Stokholma, [1968 - b.g.].
Latviešu (Latvijas) zinātne un literatūra: Periodikā iespiesto rakstu. sistem. radītājs: 1763-1914, 1920-1936 / [Sast. A. Ģinters]. - R., 1926-1989. [Sk. vietu vārdu radītāju.]
Latvijas māksla un arhitektūra. Grāmatu rādītājs 18. gs. - 2000. - R., 2003.
Latvijas PSR (Latvijas) Preses hronika: Valsts bibliogr. rādītājs. - R., 1957-1991. [Sk. ģeogr. rāditāju gada palīgrādītajā.]
Latvijas vēstures bibliogrāfija: 1918-1935 / Säst. E. Štengele. - R., 1935.
Rīgas celtniecības un tēlniecības pieminekļi no gotikas līdz jūgendstilam (13.gs. - 1914.g.) : bibliogr. rād. / sast. Cilda Caune. - R., 1997.
Rīgas celtniecība un tēlniecība, 1918 -1940 : bibliogr. rād. / sast.: Cilda Caune, Agra Turlaja. - R., 2001.  
Hollander B. Bibliographie der baltischen Heimatkunde. - Riga, 1924.
Holst N. von. Die deutsche Kunst des Baltenlandes im Lichte neuer Forschung: Bericht über das gesamte Schrifttum seit dem Weltkrieg (1919-1939). - München, 1942.
Die Livländische Geschichtsliteratur: 1880-1913. - Riga, 1880-1923.
Schrifttum zur deutsch-baltischen Kunst / Zusammengestellt von H. P. Kügler. - Berlin, 1939.
Winkelmann E. Bibliotheca Livoniae historica. - 2. verb. und verm. Ausg. - Berlin, 1878.

Enciklopēdijas, leksikoni

Atziņas : latvju rakstnieku autobiogrāfijas : 3 daļas / K.Egles sakārt. un biobibliogrāfija. - Cēsis ; R., 1923.
Baltisches historisches Ortslexikon. T.2. Lettland. - Köln ; Wien, 1990.
Baltisches Wappenbuch. - Alling, 1980.
Baltischer Biographischer Index = Baltic biographical Index : 3 B-de / bearb. von Axel Frey. - München, 1999.
Enciklopēdiskā vārdnīca : 2 sēj. / galv. red. A.Vilks. - R., 1991.
Konversācijas vārdnīca: 4 sēj. - R., 1906-1921. Latviešu Konversācijas vārdnīca: 21 sēj. - R., 1927-1940.
Latviešu rakstniecība biogrāfijās / atb. red. Viktors Hausmanis. - R., 1992.
Latvju enciklopēdija : 3 sēj. / red. A.Švābe. - Stokholma, 1950-1955.
Latvju enciklopēdija : 1962-1982 : 4 sēj. / galv.
red. E.Andersons. - Rockville, 1983-1990.
Latvijas padomju enciklopēdija : 10 sēj. - R., 1981- 1988.
Latvijas pagasti : encikl. : Latvijas pagasti, novadi, pilsētu un novadu lauku teritorijas : 2 sēj. - R., 2001-2002. 

Latvijas pilsētas : encikl. / atb. red. Astrīda Iltnere. - R., 1999. 
Latvijas Daba: encik. 6 sēj. R., 1994. - 1998.
Latvijas PSR mazā enciklopēdija : 3 sēj. / galv. red. V.Samsons. - R., 1967-1970.
Māksla un arhitektūra biogrāfijās : [4 sēj.]. - R., 1995.-2003.
Rīga : encikl. / galv. red. Pēteris Jērāns. - R., 1988.
Rīgas ielu, laukumu, parku un tiltu nosaukumu rādītājs (no 18.gs. līdz mūsdienām) / atb. red. Anda Juta Zālīte. - R., 2001
Campe P. Lexikon Liv- und Kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400-1850: 2 Bde. - Stockholm, 1951-1957.
Deutschbaltisches biographisches Lexikon: 1710-1960. - Köln; Wien, 1970.
Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. 3 T. - Görlitz, [1929-1939].
Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften: Kurland: 2 Bde. - Görlitz, 1930-1942.
Klingspor C. A. Baltisches Wappenbuch. - Stockholm, 1882.
Lexikon baltischer Künstler / Hrsg. von W. Neumann. - Riga, 1908.
Löwis of Menar K. von. Burgenlexikon für Alt-Livland. - Riga, 1922. Richter A. Baltische Verkehrs- und Adressbücher: Bd. 2: Kurland. - Riga, 1912.

Avoti

Atskaņu hronika: Ditleba Alnpeķes "Rīmju chronika". - R., 1936.
Indriķa Livonijas hronika. - R., 1936.
Russow B. Livonijas kronika. - R., 1926.
Švābe A. Latvijas vestures avotu hrestomätija (1300.-1500. g.). - R., 1939.
Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch, nebst Regesten: (15 Bde) / Hrsg. von F. G. von Bunge. - Reval; Riga, 1855-1914.
Hermannus de Wartberge. Chronicon Livoniae. - Leipzig, 1862.

Vispārīgi apcerējumi

Adamovičs L. Dzimtenes baznīcas vēsture. - R., 1927.
Andersons E. Dānijas sakari ar Baltijas zemēm no IX līdz XIII gadsimtam vēstures avotu gaismā // ZAV. - 1990. - Nr. 1-2.
Antropovs V., Zvirgzds A. Latvijas PSR vecie parki. - R., 1967.
Apinis K. Latvijas pilsētu vēsture. - R., 1931.
Apinis K. Kara pēdas Rīgā: [Rīgas ēku postījumi] //Jaunatnes kalendārs, 1942. - R., [ 1941 ].
Apsitis V. Latviešu arhitektu ciltstēvam 150. // Karogs. - 1984. - Nr. 6.
Arheoloģijas raksti: Pieminekļu valdes materiālu krāj.: 4 sēj. - R., 1928.- 1933.
Arhitektūra un pilsētbūvniecība Latvijas PSR. I. – R., 1969.
Arhitektūra un pilsētbūvniecība Latvijas PSR. II. – R., 1971.
Bākule I. Rātsnami Latvijas pilsētās. - R.,2001.
Bēms R. Apceres par Latvijas mākslu simt gados: 18. gs. beigas - 19. gs. beigas. - R., 1984.
Bērziņš P. Latviešu sakari ar normaņiem // Latvijas Tirgotājs. - 1926. - Nr. 6-12.
Bīlmans A., Peņģerots V. Latvijas daba un dzīve. - R., 1927.
Birkerts A. Krišjānis Valdemārs un viņa centieni. - R., 1925.
Birzenieks A. Rīgas baroka un klasicisma laikmeta pilsoņu namu fasādes kompozīcijas paņēmieni. // Zin. r. / P. Stučkas LVU. - R., 1958. - 21. sēj.
Brastiņš E. Latvijas pilskalni: 4. sēj.: Vidzeme. - R., 1931.
Bruģis D. Historisma pilis Latvijā. - [Rīga] , 1996.
Celms M. Rīga: Rokas grām. ekskursantiem. - R., 1926.
Cinovskis R., Janele I., Skujeniece I., Zvirgzds A. Koki un krūmi Latvijas lauku parkos. – R., 1974.
Cimermanis S. Latvijas sēta gadsimtu gaitā // DVK 1991. gadam. - R., 1990.
Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki . - R., 1988.
Dunsdorfs E. Latvijas vēsture: 1600-1710. - Stokholma, 1962.
Dunsdorfs E. Latvijas vēsture: 1710-1800. - Stokholma, 1973.
Dunsdorfs E. Muižas. - Melburna, 1983.
Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture: 1500-1600. -Stokholma, 1964.
Dzenis G. Par lauku koka baznīcām // DVK 1988. gadam. - R., 1987.
Eglītis  V. Vadonis pa Rīgu. - R.,[1930].
Eihvalds K. 0. Dažas ziņas par Latvijas senatni skandināviešu teikās // Zemkopis. - 1928.-Nr.52.
Ērgle Z., Cielava, S. Ko stāsta vecās Rīgas ielas un nami. - R., 1968.
Grauzdiņa I. Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē. - R., 1987.
Grosvalds, I., Caune, A. Viduslaiku Rīgas mūra celtņu javas. // Mat... 1975. - R., 1976.
Holcmanis A. Vecrīgas apbūve. Arhitektūras stili un pieminekļi // Holcmanis A. Vecrīga - pilsētbūvniecisks ansamblis. - R., 1992.
Holcmanis A., Jansons A. Par senajām Rīgas ielām un laukumiem // DVK 1988. gadam. - R., 1987.
Holcmanis A., Jansons A. Vecrīga. - R., 1983.
Holcmanis A Kā izauga Vecrīga. // Rīgas Balss.- 1969. - Nr. 28.
Holcmanis A. Dzīvie arhitektūras stilu liecinieki. // DVK 1976. gadam. - R., 1975.
Holcmanis A. Par pilīm, klosteriem un baznīcām // Rigas Balss. - 1969. - Nr. 33.
Holcmanis A. Rīgas arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļi. - R., 1985.
Holcmanis A. Rīgas centra arhitektūra // Pad. Jaunatne. - 1970. - Nr. 248.
Holcmanis A. Rīgas fasādes. // Zinātne un Tehn. - 1974. - Nr. 8.
Holcmanis A. Senās Rīgas saimnieciskās celtnes // Rīgas Balss. - 1969. - Nr. 58.
Holcmanis A. Vecais un jaunais Rīgas centra: Turpinām pārrunas par arhit. // Lit. un Māksla. - 1974. - Nr. 7.
Holcmanis A. Vecrīga - pilsētbūvniecības ansamblis. - R., 1992.
Ilustrēts vadonis pa Rīgu: Ar Rīgas ievēroj. vietu vest.aprakstu, 36 nobildējumiem un diviem plāniem. - R., 1901.
Janele I. Vecie lauku parki. - R., 1981.
Jansons G. Būvkalumi - mākslas pieminekļi. // DVK, 1974. - R., 1973.
Jansons G. Par senajiem vējrādītājiem: [Arī Rīgā] // DVK, 1972. - R., 1971.
Jansons G. Sena celtne maina saimnieku. // Lit. un Māksla. - 1969. Nr. 6.
Johansons A. Latvijas kultūras vēsture: 1710-1800. -Stokholma. 1975.
Juškevics J. Rīgas pilsēta ap 1207. gadu. - R., [1932].
Juškevics J. Rīgas pilsēta ap 1207. gadu. // Raksti par Daugavu. - R., 1932.
Juškevics J. Vecā Rīga. - R, 1936.
Juškevičs J. Vikingu laikmets Baltijas jūrā // Latvijas Kareivis. - 1926. - Nr. 282, 286.
Kampe P. Aleksandrs Vanags, 1873.-1919.: Kā cilvēks un kā celtnieks // IMM - 1929.
Kampe Р. Arhitekts J. Baumanis un Rīgas izbūve // Tehn. Apsk. [Monreāla]. - 1959. - Nr. 4/24.
Kampe Р. īss pārskats par profesora Dr. arh. h. с Eižena Laubes būvniecības darbību iīdz pasaules kara sākumam // Latv. Arhitektūra. - 1940. - Nr. 4.
Kampe Р. Latvijas celtniecības pieminekļi. // Tehn. Apsk.  [Monreāla]. - 1955. - Nr. 2/6.
Kampe Р. Rigas dzīvojamo eku iekštelpu arhitektoniskais veidojums:   1.  Baroka  laikmets;  2.  Klasicisma  laikmets //  Latv. Arhitektūra. - 1939. - Nr. 3.
Kārkliņš  E.   Rīgas   vecpilsētas   pārveidošanas   iespējas. // Daugavas gada grām., 1937. - R., 1937.
Karlsons Ž. Ordeņa laikmets Latvijā. - R., 1936.
Ķiploks E. Dzimtenes draudzes un baznīcas. - B. v.J, 1987.
Kišē E., Plauciņš L. Rīgas arhitektūras pieminekļi.  R., 1956.
Krastiņš J. Eklektisms Rīgas arhitektūrā / Latv. dabas un pieminekļu aizsardzības b-ba. - R., 1988.
Krastiņš J. Jānis Baumanis un Rīgas bulvāri // Arhit. Celtn. Dizains. ACD. - R., 1978.
Krastiņš J. Jūgendstils Rīgas arhitektūrā / Latv. dabas un pieminekļu aizsardzības b-ba. - R., 1980.
Krastiņš J. Latvijas pilsētu attīstība XIX gs. otrajā pusē. // Latvijas reģionālā arhitektūra. - R.,   1992.
Krastiņš J. Rīgas arhitektūras stilistiskie novirzieni XX gs. sākuma // Pilsētu attīstība un arhitektūra Latvijas PSR. - R., 1974.
Krastiņš J. Rīgas centra apbūvi regulējošie noteikumi XIX gs. 60.-70. gados // Arhitektūra un pilsētbūvniecība. - R., 1971. - 2. laid.
Krastiņš J. Rigas centra struktūras attīstība // Māksla. - 1974. - Nr. 2.
Krastiņš J. Vilhelms Bokslafs latviešu kultūrā.  // Skolot. Av. - 1988. - Nr. 43.
Krastiņš J., Strautmanis I. Lielais Rīgas arhitektūras ceļvedis.  - R., 2002.
Krastiņš J., Vasiļjevs J. Rīgas izbūve un arhitektūra 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā // Rīga, 1860 - 1917. - R., 1978.
Krolls O. Rīga dimd: Pastaiga un atmiņas par Rīgu.- Oak Parka, 1963.
Krūmiņš A. Vēsturisko stilu arhitektūra.  // Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918-1938. -  R., 1938.
Krūmiņš A. Kristaps Morbergs, 1844-1928. - R, 1938.
Kundziņš P. Arhitekts Jānis Baumanis. // Latvju Mēnešr. - 1942. - Nr. 4.
Kundziņš P. Latviešu celtnieki // Latvieši: R. krāj. - R., 1932.
Kundziņš P. Latviešu klēts arhitektūra // SM. - 1940. - Nr. 2.
Kundziņš P. Latvijas arhitektūras veidotāji un pētnieki // Tehn. Apsk. (Monreāla). - 1978. - Nr. 82;  Nr. 83.
Lancmane I. Pēdējos gados republikā atrastie 13.-19. gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības paraugi. // LPSR ZA Vēstis. - 1984. - Nr. 3.
Lancmanis Z. Jugla un apkārtne: Vadonis pa Ulbrokas, Juglas, Baltezera un  Smerļa apkārtni. - R., 1930.
Lancmanis Z., Salfejevs В., Novoselovs J. Rīgas vārtos: Priekšpilsētas, nomales, apkārtne. - R., 1933.
Lancmanis-Līdumnieks Z. Rīga: Ziņu krāj. Ekskursantiem un skol. pašdarbībai: 1., 4. burtn. - R., 1924.
Lapiņš J. Rīgas stili // Sējējs. - 1939. - Nr. 10.
Latviešu etnogrāfija. - R., 1969.
Latviešu literatūras vēsture : 6 sēj. / virsred. Ludis Bērziņš. - R., 1935-1937.
Latviešu literatūras vēsture : 3 sēj. - R., 1998-2001.

Latvijas baznīcas: Albums. – R., 1929.
Latvijas muzeju ceļvedis = Latvian Museum Guide / sast. Inta Bušmane. - R., [2001].  
Latvijas pilsētas valsts 20 gados. - R., 1938.
Latvijas PSR arheoloģija. - R., 1974.
Latvijas PSR arhitektūra un pilsētbūvniecība: tradīcijas un meklējumi mūsdienu arhitektūras praksē. / Atb. red. Oļģerts Buka. – R., 1987.
Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekļi. - R., 1988.
Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados. - R., 1928.
Latvijas Sarkanā grāmata : retās un izzūdošās augu sugas / projekta vadītājs un galv. red. Gunārs Andrušaitis. 1.sēj.: Sēnes un ķērpji. / sagat. Edgars Vimba ; 4.sēj.: Bezmugurkaulnieki; 6.sēj.: Putni un zīdītāji.- R.,1996.-2000.
Latvijas valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts : kontrolstāvoklis uz 14.06.1996. - [B.v. : b.i., 1996].
Latvju tautas dainas: 12 sēj. / Sakop. R. Klaustiņš. - R., 1928-1932.
Latvijas zeme, daba un tauta : rakstu krāj. : 3 sēj. - R., 1936-1937.
Laube E. Celtnieks Jānis Alksnis. // Latv. Arhitektūra. - 1939. - Nr. 1.
Lejnieks J. Rīgas arhitektūra / I. Stūrmaņa fotogr. - R., 1989.
Lielais Rigas ce|vedis ar ekskursiju maršrutu shēmām, kultūrvēsturisko notikumu hroniku, leģendām un ilustrācijām / Iekārtojuma un teksta aut. A. Kolbergs. - R., 1993.
Malvess R. [Par vecajiem būvmateriāliem Rīgas celtniecībā] // Arhit. Celtn. Dizains. ACD. - 1978.
Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei. 2. laid. – Riga, 1987.
Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei. 3. laid. – Riga, 1988.
Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei. 4. laid. – Riga, 1989.
Minde G. Lappuses Vecrīgas namu vēsturē // Tautas kalendārs, 1988. - R., 1987.
Mugurēvičs Ē. Kristīgas ticības izplatība Latvijas teritorijā 11.-12. gs. un katoļu baznīcas ekspansijas sākums // ZAV. - 1987. - Nr. 5.
Mugurēvičs Ē. Latvijas viduslaiku piļu klasifikācijas un arheoloģiskās izpētes jautājumi //Arheoloģija un etnogrāfija. - 1983. - 14. sēj.
Muižniece R. Latvijas PSR Vēstures muzeja seno kokskulplūru kolekcija // Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei. - R., 1986. - 1. laid.
Muižniece R. Renesanses un manierisma stilu iestrāvotā kokgriezumu māksla Latvijā 16.-17. gadsimtā // Latviešu tēlotāja māksla. - R., 1978.
Mūsu galvas pilsēta: Jaunais vadonis pa Rīgu ar vēst. vietām, aprakstiem un skatiem..., 1930.-1931. - R., 1930.
Pāvele M. Rīgas izbūve. // Rīga: Apcer. par pilsētas vēst. - R., 1965.
Pāvulāns V. Satiksmes ceļi Latvijā XIII-XVII gs. - R., 1971.
Pirangs H. Arhitektoniskās stila formas Rīgas pilsētas ainavu. // Rīga kā Latvijas galvaspilsēta. - R., 1932.
Račinskis E., Stīpniece A.  Putniem starptautiski nozīmīgās vietas Latvijā. R., 2000.
Riekstiņš H. Daži viduslaiku celtniecības pieminekļi Rīgā. - R., 1939.
Rīga kā Latvijas galvas pilsēta: Rakstu krāj. - R., 1932.
Rīgas pilsēta // Latvijas PSR kultūras pieminekļi. - R., 1968.
Rozentāle S. Rīgas jūgendstila  arhitektūras plastiskais rotājums. // Latviešu tēlotāja māksla. - R., 1983.
Rutkis J. Latvijas ģeogrāfija. - Stokholma, [1960].
Salnais V., Maldups A. Pilsētu apraksti: 3 d. - R., 1936.
Siliņš J. Latvijas māksla, 1915-1940 : 3 [sēj.]. - Stokholma, 1988-1993.
Siliņš J. Latvijas māksla: 1800-1914: 2[sēj.]. - Stokholma, 1979-1980.
Širants R. Feodālas Rīgas celtniecība un kultūra: Pilsētas izbūve (13. gs. - 19. gs. vidus) // Rīga: Apcer, par pilsētas vēst. - R., 1965.
Skujenieks M. Latvija: Zeme un iedzīvotāji: - 3. pārstrād. un papild. izd. - R., 1927.
Skulme J. Latvijas agrīnā glezniecība // DVK 1977. gadam. - R., 1976.
Sleinis I., Sleine M. Dzintarzeme - dzimtene: Latvijas dabas un kultūras vērojumi. - R., 1937.
Šmits P. Latviešu mitoloģija. - 2. pārstrād. izd. - R., 1926.
Straubergs J. Rigas vēsture. - R., [1937].
Straubergs J. Sen to Rīgu daudzināja: Raksti par seno Rīgu un Rīgas latviešiem / A. Johansona sakārt. - Stokholma, 1952.
Straubergs J. Vecā Rīga / Red. T. Zeids. - R., 1951.
Straubergs K. Latviešu tautas paražas. - R., 1944.
Štamgute I. Rīga : 20. gadsimta sākuma pastkartēs. - R., 2000.
Šterns I. Latvijas vēsture : 1180-1290 : krustakari / Indriķis Šterns. - R.,2002.
Šterns I. Latvijas vēsture, 1290-1500 / Indriķis Šterns. - R.,1997. 
Švābe A. Latvijas vēsture: 1800-1914. - Stokholma, 1958.
Švābe A. Latvju kultūras vesture: [2 d.]. -R., 1921-1922.
Vadonis pa Rīgu.- [R-], - [1923].
Valters M. Sakari ar Zviedriju senos laikos //Jaunākās Ziņas. - 1929. - Nr. 277.
Vanags K. Ceļvedis pa dzimto zemi: 2. d.: Zemgale un Kurzeme. - R.; 1939.
Vanags K. Pazīsti Rīgu!: īss vadonis tūristiem. - R., 1935.
Vanags К. Riga - Latvijas sirds: (īss ceļvedis pa galvaspils.). - R., 1938.
Vasiļjevs J. Dažas piezīmes par Rīgas arhitektūru XVIII un XIX gs. mijā // Latvijas PSR arhitektūras mantojums.- R., 1958.
Vasiljevs J. Ieskats Latvijas [arī Rigas] 12.-14. gadsimta arhitektūrā // Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei. - R., 1989. - 4. laid.
Vasiļjevs J. Latvijas arhitektūras vēstures studiju pamattendences un koncepcijas pirmspadomju laikā // Latvijas PSR arhitektūra un pilsētbūvniecība. - R., 1987.
Vecrīga: Arhit. pieminekļi Vecrīga. / Sast. E. Kišē, J. Minuhins, L. Plauciņš; Māksl. В. Jaunzems. - R., 1949.
Vēsturiskā celtniecība Latvijā: Pētn. un projekti Restaurācijas inst.: 1988. g. retrospekcija. - R., 1991.
Vičs A. Latviesu skolu vesture: 1. gram.: Vidzeme no 1700.-1800. gadam. - R., 1923.; 3. gram.: Vidzeme no 1800.-1885. gadam. - R., 1928.
Vilsone M. Muzeja arheoloģiskie izrakumi Rīga un to nozīme pilsētas vēstures izpētē // Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 1773 - 1973. - R., 1973.
Vipers B. Latvijas māksla baroka laikmetā. - R., 1937.
Visjaunākais vadonis pa Rīgu ar Rīgas plānu un 30 ilustrācijām. - R.,  1924./25.
Zilgalvis J. Latvijas arhitektūras īsa vēsture. // Latvijas arhitektūra. - R., 1993.
Zirnis G. Vecrīgas namu rotājumi // Zinātne un Tehn. - 1988. - Nr. 4.
Žukova Z. Latvijas zili zaļā rota. R., 2001. 

Alt-Rigas Baudenkmäler. - Riga, 1917.
Arbusow L. jun. Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland. - Leipzig, 1921. Baltische Kirchengeschichte / Hrsg. von R. Wittram. - Göttingen, 1996.
Arbusow L. jun. Riga in siebenhundert Jahren: Umrisse der Geschichte der Stadt. - [Riga], s. a.
Bau-Ordnung für die Stadt Riga und deren Vorstädte. - Riga, 1820.
Bauten und Bilder. - Berlin, 1916.
Beiträge zu einer baltischen Kunstgeschichte: 3.Homburger Gespräch von 11. bis 14. Oktober 1981. Hft. 3. / Hrsg. Erich Böckler – Bab Homburg, 1981.
Benninghoven F. Rigas Entstehung und der fruhhansische Kaufmann. - Hamburg, 1961.
Bergengrün A.,  Geuter   К.   Р.   Illustrirter  Führer   durch Riga und Umgebung. - 4. umgearb. u. verm. Aufl. - Riga, 1895.
Bockslaff, W. Bürger errichten ihre Stadt. // Rigasche Rundschau.- 1936.
Bockslaff, W. Das deutsche Element in der Baukunst Rigas // Rigasche Rundschau. - 1939. - Nr. 26.
Bockslaff, W. Etwas vom Fassaden - Anstrich // Rigasche Rundschau.- 1937. - Nr. 104.
Bockslaff, W. Verlorene  Baudenkmäler:  Zur  Frage  der Veränderung des Stadtbildes von Alt-Riga. // Rigasche Rundschau. - 1937. - Nr. 57.
Bockslaff, W. Vom unterirdischen Alt-Riga: Zu den letzten Funden mittelalterlicher Gebäudereste // Rigasche Rundschau. - 1936. - Nr. 235.
Bockslaff, W. Zu den Abbruchsarbeiten am Rathausplatz // Rigasche Rundschau. - 1938. - Nr. 84.
Boskslaff, W. Als Riga noch im Kranze seiner Wälle lag: Die baukünstlerischen Leistungen unserer Vorfahren // Rigasche Rundschau. - 1936. - Nr. 256.
Brotze, J. Rückblick in die Vergangenheit. - Riga, 1805 - 1814.
Buchholtz A. Goldschmiedarbeiten in Livland, Estland und Kurland. - Lübeck.
Bunge, F. G. Die Stadt Riga im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert: Geschichte, Verfassung u. Rechtszustand. - Leipzig, 1878.
Busch E. Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der ev.-luth. Gemeinden in Russland. - St.-Petersburg; Leipzig, 1867.
Busch E. Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der ev.-luth. Gemeinden in Russland. -St.-Petersburg, 1862.
Campe, P. Der Stadt-Kunst- und Werkmeister Rupert Bindenschu und seine Wirksamkeit in Riga: Ein Beitr. zur Baugeschiclite Rigas zu Ende des 17. Jh. - Riga, 1944.
Campe, P. Professor Ludwig Bohnstedt und seine Rigaer Bauten // Rigasche Rundschau. - 1933. - Nr. 138, 157.
Carlberg, N. Der Stadt Riga Verwaltung und Haushalt in den Jahren 1878 -1900. - R., 1901.
Cielava, S.,  Ērgle, Z. Old Riga Tales. - Riga, 1977.
Cielava, S., Ērgle, Z. Was Altrigas Strassen und Häuser erzählen. - Riga, 1977.
Dopkewitsch H. Die Burgsuchungen in Kurland und Livland von 13- 16 Jahrhundert // Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga. -Riga, 1931-1932.
Dubiņš E. Vidzeme/Livland // Lettland / Thomas Maess (Hg.). - Leer, 1993.
Ein Abschiedsblick auf alte Häuser. // Rigasche Rundschau. - 1936. - Nr. 241.
Fischer H. Riga und der Jugendstil // Jb. des balt. Deutschtums, 1987. - 1986.
Fromm В. Illustrierter Führer durch Riga.- Riga,1928.
Führer durch Riga. Riga, 1942.
Führer durch Riga: Ein Wegweiser durch die Stadt u. ihre Umgebung. - Riga, 1943.
Gahlnbaeck J. Zinn und Zinngieser in Liv-, Est- und Kurland. – Lübeck, 1929.
Gerich, O. Christoph Haberland und seine Bauten. - Berlin, 1928.
Geschichte der Kunst in Estland und Lettland und Denkmalpflege: 3.Homburger Gespräch 1983. Heft 4. / Hrsg. Erich Böckler – Bab Homburg, 1983.
Guleke R. Alt-Livland: Mittelalterliche Baudenkmäler Liv-, Est-, Kurlands u. Oesels. - Leipzig, 1896.
Hellmann E. Zur Topographie und zum ersten Bauabschnitt der Stadt Riga. // Balt. Hefte (Hannover-Döhren). - 1971. - Bd. 17.
Helms' Führer durch Riga mit besonderer Berücksichtigung der Badeörter bei Riga. - 4. Aufl. - Riga,1883.
Holcmanis A. Die Altstadt von Riga. - 3. Aufl. - Rīga, 1976.
Holst N. Baltenland. - Berlin, [1937?].
Holst N. Spätbarockbauten in Riga, Libau und Dorpat um und nach 1800 // Holst N. Baltenland. - Berlin, s. a.
Karling S. Holzschnitzerei und Tischlerkunst der Renaissance und des Barocks in Estland. - Dorpat, 1943.
Krastiņš J. Jugendstil in der Rigaer Baukunst / Aus dem Lettischen von L. Vevere. - Michelstadt, 1992.
Kügler H. P. Barock in «Alt-Livland». // Heimatkalender, 1937. - Riga, [1936].
Kügler H. P. Wahrzeichen des alten Riga. // Balt. Monatsh. - 1938.  H. 5.
Kunst und Architektur im Baltikum in der Schwedenzeit und andere Studien zur baltischen Kunstgeschichte. 11. und 12. Homburger Gespräche 1990 und 1991. Heft 13. – Stockholm: [B.i.].
Langbein E. A. Deutscher Barockbaumeister Rigas. // Ostland. -1942. - Nr. 6.
Livlands zerstörte Schlösser, 1905-1906. T. 1-3. Riga, [1905].
Löwis of Menar C. Die städtische Profanarhitektur der Gothik,  der  Renaissance und  des Barocco in  Riga,  Reval und Narva / Abb. in Lichtdruck von J. Nöhring. - Lübek, 1892.
Löwis of Menar K. Riga: Kurzer geschichtlicher Führer. - Riga, 1918.
Löwis of Menar,K., Bienemann F. Führer durch die Livländische Schweiz mit den Burgen Segewold, Treyden, Kremon und die Kreisstädte Wenden und Wolmar mit dem benachbarten Aatal. - Riga, 1909.
Malerische Ansichten aus Livland, Estland, Kurland / Hrsg. Ernst Serafim. – Riga, Moskau, 1901.
Mettig C. Baltische Städte. - 2.verm. Aufl. - Riga, 1905.
Mettig C. Geschichte der Stadt Riga. - R., 1897.
Mettig C. Illustrierter Führer durch Riga mit Umgebung und Runö. - 9. verm. u. verb. Aufl. - Riga, 1914.
Munthe C. Riga // Munthe С Estland och Lettland. -Stockholm, 1938.
Neumann W. Aus alter Zeit: Kunst und kulturgeschichtliche Miszellen aus Liv-, Est- und Kurland. – Riga, 1913.
Neumann W. Das mittelalterliche Riga. - Berlin, 1892.
Neumann W. Führer durch Riga mit einem Stadtplan. - Leipzig; Berlin; Riga, s. a.
Neumann W. Grundriss einer Geschichte der bildenden Künste und des Kunstgewerbes in Liv-, Est- und Kurland vom Ende des 12. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. - Reval, 1887.
Neumann W. Riga und Reval. - Leipzig, 1908.
Neumann W. Вагоссо, Rococco und Zopf in der Architektur mit Berücksichtigung der gleichzeitigen Kunstbestrebtmgen in den Ostsee-Provinzen. // Balt. Monatsschr. (Reval). - 1889.
Pirang H. Das Baltische Herrenhaus: 3 T. - Riga, 1926-1930.
Redlich C. Das älteste Riga und die Stuben zu Münster und Soest // Ztschr. für Ostforschung (Marburg/Lahn). - 1988. - Jg. 37., H. 4.
Redlich С. Alt-Riga - heute // Jb. des balt. Deutschtums, 1970. - 1969.
Richter A. Fremdenführer durch Riga: Ausz. aus Adolf Richters Rigaschem Adressb., 1913. - Riga, 1913.
Riga // Führer durch Lettland. - Riga, 1929.
Riga und seine Bauten. - R., 1903.
Riga, das Herz Lettlands / Hrsg. vom Ministerium für öffentliche Angelegenheiten. - Riga, 1938.
Schiller H. Führer durch Riga. - Riga, 1944.
Stavenhagen W. S. Album livländischer Ansichten. Mitau, 1866.
Stegmann H. Riga im Jahre 1764 // Balt. Hefte - 1974. - Bd. 20.
Tiersch K. Die bildende Kunst. // Tiersch K. Deutsches Bildungswesen im Riga des 17. Jahrhunderts. - München, 1932.
Tunzelmann H. Die alte Holzarchitektur Rigas // Rigasche Rundschau. - 1938. - Nr. 277.
Vasiļjevs J. Lettland. // Kunstdenkmäler Baltische Staaten: Ein Bildhandb.: Estland. Lettland. Litauen. - Leipzig, 1992.
Vipers B. Baroque Art in Latvia. - Riga, 1939.
Wittrock H. Ausblick auf den Wiederaufbau Alt-Rigas // Ostland. - 1942. - Nr. 1.
Бирзниек А. Архитектура Латвии конца XVI-первой половины XIX в. // Всеобщая история архитектуры. - Москва , 1969. - Т. 7.
Бирзниек А. Латвия. // Всеобщая история архитектуры. - Ленинград; Москва, 1966. - Т. 14.
Васильев Ю. М. Архитектура города Риги конца XVIII - начала XIX веков: Автореф. дис. представл. на соиск. уч. cтеп. канд. Искусствоведения. - Мockвa, 1955.
Васильев Ю. М. Из истории латвийского зодчества. // Сквозь века. - Москва, 1986. - Вып. 2.
Васильев Ю. М. Классицизм в архитектуре Риги: Очерк истории  планировки и застройки Риги в конце XVIII - нач. XIX в. / АН ЛатвССР. Ин-т стр-ва и архитектуры - Рига, 1961.
Васильев Ю. М. Латвия. // Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония: Справочник-путеводитель. - Москва; Лейпциг, 1986.
Васильев Ю. М. Рига: Памятники зодчества. - Рига, 1971.
Гейтер К. П. Путеводитель по Риге и ее окрестностям.-Рига, 1885.
Город Рига // Памятники культуры Латвийской ССР.- Рига, 1968.
Заметки о церковных и монастырских зданиях, о больших крепостных верках и о форштадтах города Риги // Риж. вестник. - 1874. - №№ 264, 265, 266, 269, 270.
Иллюстрированный путеводитель по Риге, ее окрест ностям и  Взморья. - 4-е изд. - Рига, 1910.
Крастиньш Я. Архитектура Латвии эпохи капитализма: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, д-ра архитектуры. - Ленинград, 1991.
Крастиньш Я. Латвийский модерн. // Архитектура СССР. -1986. - № 5.
Крастиньш Я. Национальный романтизм в архитектуреРижского модерна // Архитектурное наследие конца XIX - начала XX века и его роль в современном градостроительстве. - Таллин, 1985.
Крастиньш Я. Развитие архитектуры Риги второй половины XIX начала XX веков: Автореф. дис. на соиск. уч, степ. канд. Архитектуры. - Рига, 1973.
Крастиньш Я. Региональные особенности в архитектуре модерна Латвии. // Вопросы истории, теории и практики архитектуры: Межвуз. темат. сб. тр. Ленинград, 1985.
Краткий путеводитель и план города Риги: С видами и алф. указ. улиц и площадей. - Рига, [1914].
Меттиг К- По Риге и ее окрестностям: Ил. путеводитель: Сост. по нем. изд. К. Меттига. - 6-е испр. изд. - Рига, 1914.
Павеле М.  Рига строится. // Рига: Очерки по истории города. - Рига,  1967.
Скулме Ю. // Искусство стран и народов мира: Крат, худож. энциклопедия. - Москва, 1965 [Т.] 2.
Ширант Р. Строительство и культура феодальной Риги: Ход стр-ва города. // Рига: Очерки по истории города. - Рига, 1967.
Эргле 3., Циелава С. О чем рассказывают дома и улицы Старой Риги. - Рига, 1971.

Saīsinājumi

BrZP - Brīvas Zemes Ilustrētais Pielikums
DVK - Dabas un vēstures kalendārs
IMM - Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
SM - Senatne un Māksla
ZAV - Latvijas (PSR) ZA Vēstis
SB (Mitau) - Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna